Föreslå etappmål om dagvatten

Naturvårdsverket slutredovisade regeringsuppdraget till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) den 26 mars 2019.

Naturvårdsverket har i regleringsbrevet för 2018 fått i uppdrag av regeringen att lämna förslag till etappmål med styrmedel och åtgärder om dagvatten för att minska den negativa påverkan på vattenkvaliteten. Hänsyn ska även tas till effekterna av ett förändrat klimat.

Naturvårdsverket har lämnat förslag om två etappmål för dagvatten. Det första etappmålet blickar framåt mot planering och byggande och det andra fokuserar på redan befintlig bebyggelse.

De båda etappmålen har ett gemensamt syfte och föreslås antas tillsammans, som en helhet. Det gemensamma syftet är att främja en hållbar dagvattenhantering i syfte att anpassa samhället till ett förändrat klimat, minska spridning av föroreningar och näringsämnen samt ta tillvara vattnet som en resurs.

Etappmål 1

Senast 2023 ska en hållbar dagvattenhantering integreras i planering och byggande. Företrädesvis ska naturbaserade lösningar nyttjas för att förebygga uppkomsten av dagvatten samt vattenvägar utformas för kraftig nederbörd. I övrigt ska dagvattnet:

- nyttjas som en resurs,
- fördröjas så nära källan som möjligt, och
- vid behov renas.

Etappmål 2

Senast 2025 ska de kommuner som har vattenresurser med risk för betydande påverkan av dagvatten från befintlig bebyggelse, ha genomfört en kartläggning samt tagit fram en handlingsplan för en hållbar dagvattenhantering. Genomförandet av åtgärder enligt handlingsplanen ska dessutom ha påbörjats.

Föreslagna åtgärder och styrmedel

Följande punkter sammanfattar det Naturvårdsverket föreslår, för att uppnå de föreslagna etappmålen samt generationsmålet:

  • Förslag om att Naturvårdsverket, Boverket, Havs- och vattenmyndigheten och Sveriges Geologiska Undersökning ges i uppdrag av regeringen att ta fram myndighetsgemensam vägledning om dagvatten utifrån gällande regelverk, samordnat av Naturvårdsverket.
  • Förslag om förtydligande av anmälningsplikten i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (FMH).
  • Förslag om att regeringen tillsätter en utredning om dagvatten för översyn och samordning mellan miljöbalken (MB), plan- och bygglagen (PBL) och lagen om allmänna vattentjänster (LAV). Detta för att klargöra ansvarsfrågan för dagvattenhantering i tätort, hur dagvatten ska hanteras hållbart samt skapa bättre förutsättningar vid kommunal planering av mark. Denna utredning kan lämpligen samordnas med den i prop. 2017/18:243 aviserade utredningen om MKN för vatten och PBL som då får ett bredare uppdrag.

Naturvårdsverket har vidare identifierat ett behov av att utreda finansierings- och prissättningsfrågor rörande dagvatten i enlighet med principen om att förorenaren ska betala. Detta behov har identifierats för att ge tillräckliga ekonomiska incitament att skapa hållbara dagvattenlösningar nära källan och därmed nå den samhällsomställning som skulle behövas.

Redovisning

Kontakt

Nina Lans, dagvattenexpert nina.lans@naturvardsverket.se

Teresia Sibo-Lindberg, projektledare, teresia.sibo-lindberg@naturvardsverket.se