Avloppsvattnets miljöpåverkan

De flesta ämnen i avloppsvatten finns naturligt i miljön men blir föroreningar när de förekommer i för stora mängder eller på fel plats. Övergödning av haven och andra vattendrag är exempel på miljöpåverkan från avlopp men avloppsvatten kan även nyttjas som en användbar resurs, exempelvis inom jordbruket eller för värmeenergi.

Övergödning och syrebrist

När vissa ämnen i avloppsvattnet förekommer i för stora mängder eller på fel plats i miljön orsakar detta problem. Exempel på sådana föroreningar i avloppsvatten är organiskt material, som kan orsaka övergödning och syrebrist i de vatten som de släpps ut i. Övergödning i hav är exempel på miljöpåverkan från avlopp. Ämnen som fosfor och kväve kan på grund av att de stimulerar algtillväxt orsaka övergödning (eutrofiering). Övergödningen kan även leda till syrebrist. Den stora mängden alger och andra växter dör så småningom och när de dör behövs syre i nedbrytningsprocessen.

Sjukdomar och reproduktionsstörningar

Avloppsvatten innehåller även bakterier, virus och parasiter, som kan ge upphov till sjukdomar hos människor och djur om avloppsvattnet inte hanteras på rätt sätt. I avloppsvattnet finns också metaller och svårnedbrytbara organiska ämnen. Många av de ämnen som släpps ut binds till partiklar och ackumuleras i bottensedimenten. Detta kan ge negativa effekter på de växter och djur som lever i vattnet eller i sedimenten.

På senare år har forskare uppmärksammat att läkemedelsrester och ansamlingen av hormoner i avloppsvatten kan orsaka reproduktionsstörningar på fisk som lever i närheten av avloppsvattenutsläpp.

Avloppsvatten – även en användbar resurs

Avloppsvatten innehåller inte bara föroreningar, utan även ämnen som kan användas som resurser. Vattnets innehåll av växtnäringsämnen, främst fosfor, kväve och kalium, kan utnyttjas i jordbruket och värmeenergin i avloppsvattnet kan tas tillvara med hjälp av värmeväxlare och användas för uppvärmning. Avloppsslam är en biprodukt från reningsverkens rening av avloppsvatten. Våra avloppsreningsverk är byggda för att ta bort växtnäringsämnen såsom fosfor och kväve och binda dem i slam. Slammet har olika användningsområden, varav några av de vanligaste är tillverkning av anläggningsjord, deponitäckning och direkt återföring av slam till åkermark. Tillförsel av växtnäring till jordbruket är en förutsättning för en uthållig livsmedelsproduktion. Avloppsslam innehåller dock inte bara växtnäringsämnen utan kan även innehålla oönskade ämnen så som metaller och organiska ämnen i varierande omfattning, likaså smittämnen. Många metaller och organiska miljögifter som finns i samhället hamnar i avloppen och återfinns i slam och utgående vatten från avloppsreningsverken.

Mer om avloppsvattnets sammansättning

På sin väg från vattentäkt till recipient påverkas – förorenas – vattnet av de installationer och verksamheter som det kommer i kontakt med. Vattnet förorenas till exempel genom korrosion av ledningsmaterial i gator och fastigheter. Det kan också förorenas via tillförsel av i första hand matrester, hushållskemikalier, urin, avföring och smuts från hushåll samt från biltvättar, industrier, dagvatten från vägar och industritomter och lakvatten från deponier (soptippar).

För att rena vattnet tillsätts fällningskemikalier i vattenverk och avloppsreningsverk. Dessa kan i sin tur tillföra små mängder av tungmetaller. Eftersom ett avloppsvatten påverkas av många olika föroreningskällor, varierar sammansättningen på det inkommande vattnet betydligt från reningsverk till reningsverk.