Vägledning

Lämna in handlingar

Person skriver på en bärbar dator

Här hittar du som berörs av systemet för handel med utsläppsrätter (EU ETS) information om hur du skickar in olika lagstadgade handlingar till Naturvårdsverket.

I samband med starten av fjärde handelsperioden (2021–2030), infördes nya IT-system för de ärenden där Naturvårdsverket är ansvarig myndighet gällande EU ETS. Vissa anmälningar ska även fortsatt lämnas in via e-post.

Den här sidan vänder sig till

Verksamhetsutövare för stationära anläggningar som omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter (EU ETS) och oberoende ackrediterade kontrollörer.

IT-system för EU ETS

EU-kommissionens system EU ETS Reporting Tool (ERT) används för att hantera tillstånd, övervakningsplaner, utsläppsrapporter och verifieringsrapporter. Även förbättringsrapporter kommer att lämnas in i systemet. Det finns även en e-tjänst för ansökan om behörighet till EU ETS Reporting Tool.

Det finns två e-tjänster för inlämnande av handlingar som rör tilldelning av utsläppsrätter:

  • E-tjänst för inlämnande av övervakningsmetodplan.
  • E-tjänst för inlämnande av verksamhetsnivårapport och dess verifieringsrapport samt bilagor.

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om Naturvårdsverkets IT-system för handel med utsläppsrätter och EU ETS Reporting Tool:

vanliga-fragor-och-svar-utslappshandel.pdf (pdf 309 kB) 

Alla ombud ska inneha giltig fullmakt

Samtliga ombud som hanterar ärenden gällande EU ETS i kontakt med Naturvårdsverket behöver inneha en giltig fullmakt.

Fullmakter ska inte skickas till Naturvårdsverket i samband med ansökan om behörighet till något IT-system eller när handlingar lämnas in. När en ansökan görs behöver den som lämnar uppgifterna bekräfta att ombud innehar giltig fullmakt. Fullmakter behöver alltså tas fram på förhand.

Fullmakten ska omfatta hantering av de ärenden som gäller EU ETS och som ombudet är utsett att hantera. På de här webbsidorna finns mer information om behörighetsnivåer med mera för respektive IT-system. Det är en god idé att ta del av denna information innan fullmakterna tas fram.

Naturvårdsverket utgår ifrån att de ärenden för vilka vi är ansvarig myndighet och som ombudet ska hantera tas med. Det är fullmaktsgivaren som avgör den exakta omfattningen av fullmakten.

Vägledning om e-tjänster

På vägledningssidorna nedan kan du läsa mer om de olika e-tjänster som används för att lämna in handlingar till Naturvårdsverket.

EU ETS Reporting Tool

E-tjänster för tilldelning

E-tjänst för upphörande av verksamhet

E-tjänst för säker uppladdning av filer (pdf 247 kB)

Notera att vissa handlingar fortfarande ska lämnas in via e-post.

E-post

Hitta rätt e-tjänst

När ska ansökan göras?

Senast i god tid innan:

  • En ny ÖP ska lämnas in.
  • Rapportering av utsläpp ska göras.

Vilket IT-system ska användas?

Var hittar jag mer vägledning?

När ska anmälan göras?

När en ändring av övervakningsplanen krävs enligt gällande regler.

Vilket IT-system ska användas?

Var hittar jag mer vägledning?

När ska ansökan göras?

Ansökan lämnas i god tid innan anläggningen tas i drift.

Därefter lämnas en ÖP in i ERT.

Vilket IT-system ska användas?

Var hittar jag mer vägledning?

När ska anmälan göras?

Anmälan lämnas snarast möjligt av den nya verksamhetsutövaren.

Därefter lämnas en ÖP in i ERT (se ovan).

Vilket IT-system ska användas?

Var hittar jag mer vägledning?

När ska den skickas in?

Senast den 31 mars.

Vilket IT-system ska användas?

Var hittar jag mer vägledning?

När ska den skickas in?

Senast den 30 juni.

Vilket IT-system ska användas?

Var hittar jag mer vägledning?

När ska anmälan göras?

När en uppdaterad övervakningsmetodplan krävs enligt gällande regler.

Övervakningsmetodplaner krävs enbart för de anläggningar som valt att ansöka om fri tilldelning av utsläppsrätter.

Vilket IT-system ska användas?

Var hittar jag mer vägledning?

När ska den skickas in?

Senast den 31 mars.

Krävs enbart för de anläggningar som valt att ansöka om fri tilldelning av utsläppsrätter.

Vilket IT-system ska användas?

Var hittar jag mer vägledning?

När ska anmälan göras?

Snarast möjligt, dock senast den 15 januari året efter att verksamheten lagts ned om anläggningen valt att ansöka om fri tilldelning av utsläppsrätter.

Vilket IT-system ska användas?

E-tjänst för ändringar av tilldelning och upphörande av verksamhet

Notera att även anläggningar som inte sökt fri tilldelning ska använda denna e-tjänst.

Var hittar jag mer vägledning?

När ska ansökan göras?

Kan lämnas under tilldelningsperioden 2021–2025 av de anläggningar som fick sitt första tillstånd till utsläpp av växthusgaser 1 juli 2019 eller senare.

Vilket IT-system ska användas?

Var hittar jag mer vägledning?

När kan detta användas?

Vid behov, exempelvis vid kompletteringar.

Vilket IT-system ska användas?

Var hittar jag mer vägledning?

Svensk lagstiftning

Följande lag och förordning gäller från 1 januari 2021. I vissa fall finns övergångsbestämmelser som innebär att delar av det gamla regelverket fortsatt gäller under en period. Du hittar övergångsbestämmelserna längst ned i respektive rättsakt (innan eventuell bilaga).

Ändringarna beror bland annat på revideringen av handelsdirektivet inför den fjärde handelsperioden (2021–2030) samt att EU-förordningar ersätter delar av den svenska lagstiftningen (se länkar nedan).

Lag (2020:1173) om vissa utsläpp av växthusgaser (Riksdagens webbplats)

Förordning (2020:1180) om vissa utsläpp av växthusgaser (Riksdagens webbplats)

Den äldre lagen och förordningen:

Lag (2004:1199) om handel med utsläppsrätter (Riksdagens webbplats)

Förordning (2004:1205) om handel med utsläppsrätter (Riksdagens webbplats)

Naturvårdsverkets och Energimyndighetens föreskrifter

Naturvårdsverkets föreskrifter upphör att gälla den 1 februari 2021, förutom i de delar som rör rapportering av 2020 års utsläpp.

Naturvårdverkets föreskrifter (NFS 2017:6) om handel med utsläppsrätter

Energimyndighetens föreskrifter (STEMFS 2016:4) om register för utsläppsrätter (Energimyndigheten)

EU-lagstiftning

Annan lagstiftning samt propositioner

EU-lagstiftning och riktlinjer

Regeringens dokument

EU-lagstiftning

Kommissionens delegerade förordning av den 19 december 2018 om fastställande av unionstäckande övergångsbestämmelser för harmoniserad gratis tilldelning av utsläppsrätter enligt artikel 10a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG:

Tilldelningsförordningen FAR (Free Allocation Rules) (EUR-Lex)

Rättelse till FAR avseende vissa begrepp på svenska (EUR-Lex)

Kommissionens Genomförandeförordning (EU) 2019/1842 av den 31 oktober 2019 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG vad gäller ytterligare åtgärder i samband med justeringar av gratis tilldelning av utsläppsrätter på grund av förändringar av verksamhetsnivå:

Verksamhetsändringsförordningen RALC (Regulation of Activity Level Changes) (EUR-Lex)

Koldioxidläckagelistan för perioden 2021-2030 – kommissionens delegerade beslut (EU) 2019/708 av den 15 februari 2019

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/447 av den 12 mars 2021 om fastställande av reviderade riktmärkesvärden för gratis tilldelning av utsläppsrätter för perioden 2021–2025 i enlighet med artikel 10a.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/927 av den 31 maj 2021 om fastställande av den enhetliga sektorsövergripande korrigeringsfaktorn för justering av antalet gratis tilldelade utsläppsrätter för perioden 2021–2025

EU-kommissionens vägledningar

På engelska

På svenska

FAQ från EU-kommissionen

Naturvårdsverkets vägledningar

Manual och instruktioner till Naturvårdsverkets e-tjänster för tilldelning

Mallar