Vägledning

Stationära anläggningar

Rykande skorstenar

Tilldelning av utsläppsrätter

Granskad: ‎den ‎24‎ ‎april‎ ‎2024

Information om gratis tilldelning av utsläppsrätter till stationära anläggningar för fas 4 (2021–2030).

Fas 4 är uppdelad i två tilldelningsperioder, 2021–2025 och 2026–2030. Stationära anläggningar som är berättigade gratis tilldelning kan ansöka om detta innan respektive tilldelningsperiod börjar. 

Sista ansökningsdatum för befintliga anläggningar att ansöka om gratis tilldelning för tilldelningsperioden 2026–2030 är den 30 maj 2024. En anläggning som fått sitt tillstånd för första gången den 1 juli 2019 eller senare kan fortfarande ansöka om gratis tilldelning som ny deltagare för tilldelningsperioden 2021–2025. Läs mer på följande sida:

Ansöka om gratis tilldelning

Inför varje tilldelningsperiod kan befintliga anläggningar ansöka om gratis tilldelning genom att lämna in en referensdatarapport. För att kunna få gratis tilldelning krävs också en godkänd övervakningsmetodplan. Verksamhetsutövare ska därefter årligen rapportera de tilldelningsrelaterade uppgifterna till Naturvårdsverket. Den årliga rapporteringen görs i en verksamhetsnivårapport som ska lämnas in senast den 31 mars kalenderåret efter det verksamhetsår som rapporten avser. Referensdatarapporten och verksamhetsnivårapporten ska vara verifierade av en oberoende ackrediterad verifierare.

Viktiga förändringar 2026–2030

Under rubrikerna nedan sammanfattas viktiga förändringar för tilldelningsperioden 2026–2030 jämfört med 2021–2025. Information om hur förändringarna kopplar till ansökan om gratis tilldelning finns i avsnittet ”Ansöka om gratis tilldelning”.

Ansöka om gratis tilldelning

Riktmärkena anger hur många utsläppsrätter man kan få per producerad enhet. Det finns 54 riktmärken, varav 52 produktriktmärken och 2 så kallade ”fall-back”-riktmärken för värme respektive bränsle. Riktmärkena uppdateras inför varje tilldelningsperiod för att återspegla den tekniska utvecklingen. 

Utgångspunkten för uppdateringen inför tilldelningsperioden 2026–2030 är att riktmärkesvärdena ska baseras på genomsnittet av de 10 procent mest effektiva anläggningarna under åren 2021–2022. Beräkningar för att uppdatera riktmärkena baseras på de uppgifter om anläggningarna som lämnats in genom tilldelningsansökningarna. 

Vissa produktriktmärken får även ändrade definitioner och systemgränser. Syftet är att ge ytterligare incitament att minska utsläppen av växthusgaser, förbättra energieffektiviteten och säkerställa lika villkor mellan anläggningar som minskar utsläppen med hjälp av ny teknik och anläggningar som använder befintlig teknik. 

Länk till förordningen med reviderade riktmärkesvärden för 2026–2030 samt vägledning för särskilda sektorer kommer att publiceras i referensbiblioteket när de finns tillgängliga.

Referensbibliotek

Nytt för tilldelningsperioden 2026–2030 är att anläggningar kan behöva uppfylla vissa villkor om energieffektivisering för att få full gratis tilldelning av utsläppsrätter

Villkoret gäller för anläggningar som berörs av förslag på kostnadseffektiva åtgärder som framkommit i antingen en energikartläggning enligt 6 § lagen (2014:266) om energikartläggning i stora företag, eller en sådan kartläggning som avses i 4 § 2 i samma lag. 

Om åtgärderna inte genomförts ska tilldelningen minskas med 20 procent, om man inte kan visa att något av följande villkor är uppfyllt.

 • återbetalningstiden för investeringarna överstiger tre år,  
 • kostnaderna är oproportionerliga, eller  
 • verksamhetsutövaren har genomfört andra åtgärder som leder till motsvarande minskningar av växthusgasutsläppen.
 • Rekommendationerna skulle inte leda till energibesparingar inom systemgränserna för den industriella process som utförs vid anläggningen. 
 • De förutsättningar som bedömningen av återbetalningstiden grundades på har inte infallit
 • Rekommendationerna i energikartläggningen eller i det certifierade energiledningssystemet utfärdades inte under de fyra första åren av den relevanta referensperioden 2019–2022.

Underlag för hur ni uppfyller villkoret för energieffektivisering ska sammanställas och finnas tillgängligt för verifieraren inför ansökan som ska lämnas in senast den 30 maj 2024. För att få full tilldelning ska samtliga relevanta åtgärder då vara genomförda. Det finns dock möjlighet att få avdraget på 20 procent upphävt om verksamhetsutövaren i ett senare skede, i samband med den årliga rapporteringen av verksamhetsnivåer, kan bevisa att samtliga åtgärder är genomförda. 

Mer information finns i Tilldelningsförordningen FAR (2024), artikel 22 a samt EU-kommissionens vägledning 12 i referensbiblioteket

Referensbibliotek

För de 20 procent mest utsläppsintensiva anläggningarna inom varje produktriktmärke ställs krav på att upprätta och följa en klimatneutralitetsplan. Planen ska lämnas in senast den 30 maj 2024 tillsammans med ansökan. Om kravet inte efterlevs ska tilldelningen minska med 20 procent. I Sverige omfattas åtta anläggningar av kravet. 

Klimatneutralitetsplanen ska bland annat innehålla åtgärder och investeringsplaner för att anläggningen ska bli klimatneutral senast år 2050, med mellanliggande mål och delmål för vart femte år med start 31 december 2025. Planen ska tas fram enligt förordningen om klimatneutralitetsplaner (C/2023/7298) och den specifika mallen för klimatneutralitetsplan. Mallen finns bara på engelska men fylls i på svenska. Stöd finns i EU-kommissionens vägledning 11. Dokumenten hittar du i referensbiblioteket för utsläppshandel.

Referensbibliotek

Sektorer som bedöms vara utsatta för risk för koldioxidläckage, det vill säga att produktionen flyttar utanför EU ETS, får 100 procent av det antal gratis utsläppsrätter som beräknas utifrån bestämmelserna om gratis tilldelning. 

Övriga sektorer får 30 procent av det beräknade antalet gratis utsläppsrätter till och med år 2026. Andelen minskar därefter successivt från 30 procent år 2026 till 0 procent år 2030. För fjärrkyla och fjärrvärme gäller 30 procent fram till och med år 2030.

Länk till listan över sektorer som är utsatta för risk för koldioxidläckage finns under Referensbibliotek.

För att motverka koldioxidläckage och samtidigt stärka incitament för utsläppsminskning har EU infört en gränsjusteringsmekanism för koldioxid (CBAM). Gratis tilldelning för produktion av varor som omfattas av CBAM kommer att stegvis minska från och med år 2026 till och med år 2033. Minskningen sker genom att tillämpa en så kallad CBAM-faktor på antalet gratis utsläppsrätter som beräknas utifrån bestämmelserna om gratis tilldelning. 

Antalet gratis utsläppsrätter för CBAM-sektorer ska vara:

 • 97,5 procent år 2026
 • 95 procent år 2027
 • 90 procent år 2028
 • 77,5 procent år 2029
 • 51,5 procent år 2030
 • 39 procent år 2031
 • 26,5 procent år 2032
 • 14 procent år 2033

Från och med 2034 ska ingen CBAM-faktor tillämpas vilket innebär att gratistilldelningen upphör. Läs mer om CBAM och de sektorer som omfattas här:

CBAM – gränsjusteringsmekanismen för koldioxid

Utsläppstaket i EU ETS, det vill säga det sammanlagda antalet utsläppsrätter, minskas årligen genom den så kallade linjära reduktionsfaktorn. Den linjära faktorn är bestämd till

 • 2,2 procent under år 2021–2023
 • 4,3 procent under år 2024–2027
 • 4,4 procent från och med år 2028

Enligt ETS-direktivet finns ett absolut tak för hur många utsläppsrätter som är avsatta för gratis tilldelning varje år. Den preliminära totala gratistilldelningen beräknas utifrån anläggningarnas ansökningar, utan hänsyn till att den totala mängden tillgängliga utsläppsrätter är begränsad. Om den preliminärt uträknade tilldelningen överskrider den tillgängliga mängden utsläppsrätter som är avsatta för gratistilldelning krävs en nedjustering. Detta görs genom tillämpning av den så kallade enhetliga sektorsövergripande korrigeringsfaktorn (på engelska: CSCF, Cross-Sectoral Correction Factor) enligt artikel 10.5a i ETS-direktivet. EU-kommissionen förväntas besluta om CSCF för perioden 2026–2030 under år 2025–2026.

I EU-kommissionens vägledning 1, som du hittar i referensbiblioteket, kan du läsa mer om tillämpningen av den linjära reduktionsfaktorn och CSCF. 

Referensbibliotek

Tilldelningsförordningen (FAR) fastställer harmoniserade EU-gemensamma regler för tilldelningen inom EU ETS för fas 4. Denna innehåller bland annat krav på vad som ska ingå i ansökan om gratis tilldelning och hur verksamhetsutövare ska övervaka tilldelningsrelaterade uppgifter. En reviderad tilldelningsförordning väntas bli officiellt publicerad i mars 2024 och bestämmelserna ska gälla redan från 1 januari 2024. Inför tilldelningsperioden 2026–2030 har det även tillkommit en ny genomförandeförordning med anledning av kravet på klimatneutralitetsplan för vissa anläggningar.

I anslutning till FAR finns verksamhetsändringsförordningen (RALC) som innehåller krav på den årliga rapporteringen av verksamhetsnivåer som verksamhetsutövare ska göra, samt reglerna om hur gratistilldelningen ska justeras baserat på förändringar i verksamhetsnivåer. Även denna förordning revideras som en följd av revideringen av FAR. 

Svensk lagstiftning behöver också anpassas efter nya och ändrade EU-direktiv och -förordningar. Lag (2020:1173) om vissa utsläpp av växthusgaser, och förordning (2020:1180) om vissa utsläpp av växthusgaser, trädde i kraft 1 januari 2021. Lagen och förordningen har reviderats med ändringar som trädde i kraft den 1 januari 2024. 

För tilldelningsperioden 2021–2025 finns sammanlagt tio vägledningsdokument om gratis tilldelning. Flera av dessa kommer att revideras som en följd av regeländringarna. Det tillkommer också två nya vägledningsdokument, ett för varje typ av villkorad tilldelning.  

Länkar till lagstiftning och vägledningar finns i referensbiblioteket:

Referensbibliotek

Mer information

EU ETS

Referensbibliotek Utsläppshandel

I referensbiblioteket hittar du bland annat instruktionsfilmer och länkar till lagstiftning på området.

Referensbibliotek
Hyllor med böcker på ett bibliotek