CBAM – gränsjusteringsmekanismen för koldioxid

Importörer som tar in CBAM-varor till EU från andra länder måste, från och med den 1 januari 2026, ange och köpa certifikat för de utsläpp av växthusgaser som är förknippade med varorna. Under perioden mellan den 1 oktober 2023 och 31 december 2025 pågår den så kallade övergångsperioden. Under övergångsperioden måste importörer av CBAM-varor kvartalsvis rapportera varornas inbäddade utsläpp, men utan skyldighet att betala för utsläppen.

Hitta vägledning inom CBAM

Aktuellt

Naturvårdsverket har gjort ett utskick riktat till aktörer som importerat CBAM-varor under sista kvartalet 2023 och första kvartalet 2024. Avsikten var att utskicket skulle gå ut tidigare i april, men på grund av tekniska problem gick det ut först den 29 april till digitala brevlådor och några dagar senare som fysisk post.

Naturvårdsverket har fått informationen om vilka som importerat CBAM-varor från Tullverket. Om du är osäker på vilka av dina importer som omfattas av CBAM så behöver du gå igenom dina tulldeklarationer och kontrollera varukoderna mot de varukoder som omfattas av CBAM. Har du svårt att hitta denna information så behöver du kontakta Tullverket.

Den som importerat varor som omfattas av CBAM under sista kvartalet 2023 eller första kvartalet 2024 var skyldig att lämna in en kvartalsrapport för aktuell period. Om du var skyldig att lämna in en rapport för någon av perioderna men inte har gjort det så finns det möjlighet att begära sen inlämning i övergångsregistret.

Om alla CBAM-varor du importerat under ett visst kvartal har ursprungsland EU-länder, Norge eller något av de andra undantagsländerna/territorierna behöver du däremot inte skicka in någon rapport för det kvartalet.

CBAM övergångsregistret – inloggning, rapportering och felmeddelanden

Regeringen har utsett Naturvårdsverket till tillsynsmyndighet för CBAM. 

Det innebär att Naturvårdsverket ansvarar för att övervaka att CBAM-reglerna följs i Sverige. Som tillsynsmyndighet har Naturvårdsverket rätt att begära in upplysningar, handlingar och varuprover från fysiska eller juridiska personer. Om det behövs för tillsynen, har Naturvårdsverket rätt att få tillträde till byggnader och lokaler.

Naturvårdsverket kan även besluta om att bevilja eller återkalla status som CBAM-deklarant. Som tillsynsmyndighet kan Naturvårdsverket även besluta om sanktionsavgifter. 

Uppdraget som tillsynsmyndighet börjar gälla den 1 juli 2024, enligt den svenska kompletteringslagen och kompletteringsförordningen till CBAM-förordningen.

För CBAM-varor som importeras fram till den 30 juni 2024 kan du använda standardvärden för att rapportera varornas utsläpp. Använd gärna vår lathund i CBAM övergångsregistret.

Lathund för vägledning om rapportering med standardvärden

Det finns även en engelsk översättning av lathunden.

Nu finns översättningar på fler språk av vägledningen för anläggningar och verksamhetsutövare. Vägledningen finns tillgänglig på engelska, arabiska, kinesiska, hindi, koreanska, ukrainska och turkiska.

Du hittar vägledningsdokumentet under ”Guidance document on CBAM implementation for installation operators outside the EU” på:

EU-kommissionens webbsida för CBAM.

Vägledningsdokumentet kan exempelvis vara till hjälp i kommunikationen mellan importörer och tillverkningsanläggningar utanför EU.

På EU-kommissionens webbsida finns även ett vägledningsdokument för importörer på flera språk, bland annat svenska och engelska. I vägledningen kan du bland annat läsa mer om rapporteringskraven. Du kan även läsa om de särskilda regler som gäller för sektorerna järn- och stål, aluminium, cement, gödselmedel, vätgas samt import av el.

Faktiska utsläppsvärden måste rapporteras för CBAM-varor som importeras till EU från och med den 1 juli 2024. Det innebär att leverantörsanläggningar utanför EU måste beräkna CBAM-varornas faktiska inbäddade utsläpp samt att du som importör behöver få uppgifter från din leverantör.

Du kan läsa mer om hur beräkningen av faktiska utsläpp ska göras på:

Naturvårdsverkets vägledningssidor om CBAM.

Här hittar du information om de övergripande metoderna för att beräkna direkta utsläpp från tillverkningen och indirekta utsläpp från elförbrukningen. Du kan även läsa om hur relevanta insatsvaror (prekursorer) ska tas med i beräkningen av de totala inbäddade utsläppen.

På våra vägledningssidor finns även:

Informationsfilmer där vi förklarar hur man beräknar faktiska utsläpp inom CBAM utifrån konkreta exempel.

I filmen ”grunderna i utsläppsberäkning” ger vi en introduktion till utsläppsberäkningar inom CBAM. I den uppföljande filmen ”faktiska utsläpp – prekursorutsläpp 1” visar vi hur man beräknar utsläpp när prekursorer köps in till anläggningen från underleverantörer samt går igenom anläggningsskiss och räkneexempel.

Om det uppstår felmeddelanden när du fyller i din rapport i övergångsregistret så rekommenderar vi att du först kontrollerar att du följt alla steg i:

Lathunden för rapportering

Kontrollera sedan om det finns en publicerad lösning under rubriken:

Vanliga problem på vår webbsida

Den 1 juli öppnar möjligheten att rapportera för CBAM-varor som du importerat under andra kvartalet 2024 (april-juni). Rapporten för det andra kvartalet ska lämnas in i CBAM övergångsregistret senast den 31 juli 2024.

Möjligheten att komplettera kvartalsrapporter som du lämnat in för sista kvartalet 2023 (okt-dec) samt första kvartalet 2024 (jan-mars) stänger den 31 juli 2024.

Om du behöver begära sen inlämning av en kvartalsrapport så finns:

Vägledning vid försenad inlämning

Referensbibliotek CBAM

I referensbiblioteket hittar du bland annat länkar till e-tjänster, lagstiftning och utbildningar inom området.

Referensbibliotek
Hyllor med böcker på ett bibliotek

Kontakta oss

Har du frågor om CBAM? Börja med att läsa på webbsidan och se om du hittar svar på din fråga i vår FAQ:a

Frågor och svar om CBAM

cbam@naturvardsverket.se

010-698 10 00 (växeln)

Använd vår tjänst för säker kommunikation om du behöver skicka känsliga uppgifter till oss med e-post, se vidare under Kontakt.

Kontakt

Naturvårdsverket och Tullverket

Naturvårdsverket är behörig myndighet för CBAM från och med den 1 december 2023 och är ansvarig för regelefterlevnaden i Sverige. Tullverket är tullmyndigheten i Sverige och ska bland annat underrätta importörer om rapporteringsskyldighet inom CBAM.