Vägledning

Stationära anläggningar

Rykande skorstenar

Övervakningsmetodplaner

Granskad: ‎den ‎22‎ ‎januari‎ ‎2024

Information om övervakningsmetodplanen (ÖMP) och reglerna för övervakning av tilldelningsrelaterade uppgifter för fas 4 (år 2021–2030).

Enligt tilldelningsförordningen (FAR) är en förutsättning för att få gratis tilldelning att verksamhetsutövare har en godkänd övervakningsmetodplan. Baserat på övervakningsmetodplanen ska tilldelningsrelaterade uppgifter övervakas och årligen rapporteras genom en verksamhetsnivårapport.

I övervakningsmetodplanen ska det bland annat framgå:

  • Hur anläggningen är uppdelad i delanläggningar och vilka tekniska enheter som hör till vilka delanläggningar.
  • Vilka metoder som används för att bestämma verksamhetsnivåer, värmeflöden, elbalans och fördelning av utsläpp på delanläggningar.
  • Vilka mätinstrument och datakällor som används.
  • Beskrivningar rörande organisation och rutiner.

Övervakningsmetodplanen ska godkännas av Naturvårdsverket. En godkänd övervakningsmetodplan för tilldelningsperiod 2021–2025 gäller även för tilldelningsperiod 2026–2030. Mall för övervakningsmetodplan för anläggningar som fyller i den för första gången finns i referensbiblioteket.

Referensbibliotek

Ändringar ska anmälas till Naturvårdsverket

Alla ändringar av övervakningsmetodplanen ska anmälas till Naturvårdsverket utan dröjsmål. Om ändringarna är betydande krävs Naturvårdsverkets godkännande. Följande är exempel på betydande ändringar:

  • Ändringar till följd av fysiska förändringar av anläggningen, till exempel nya eller nedlagda delanläggningar eller förändrade systemgränser för delanläggningar.
  • Ändringar avseende vilken metod eller val av datakälla som tillämpas, till exempel att mätbar värme bestäms genom direkt mätning i stället för att beräknas indirekt via en panneffektivitet.
  • Ändring av ett standardvärde eller en skattningsmetod som anges i övervakningsmetodplanen.

Den hierarkiska ordningen och om att motivera avsteg

I FAR finns definitioner av vilka metoder eller datakällor som får användas för att bestämma olika parametrar. Detta följer en hierarkisk ordning där den översta metoden eller datakällan anses ge mest tillförlitliga uppgifter och är i normalfallet den som ska användas.

När det gäller exempelvis mätbar värme, som ska övervakas enligt avsnitt 4.5 bilaga VII FAR, anses en dedikerad mätare vara bättre än att indirekt beräkna värmemängden med en så kallad proxyvariabel (så som pannverkningsgrad).

Avsteg från hierarkin, det vill säga om en annan metod eller datakälla än den högsta i hierarkin används, ska i regel motiveras. Enligt FAR finns det 3 olika slags argument som kan tillåtas för att motivera ett avsteg, det är:

  • Förenklad osäkerhetsbedömning (artikel 7.2 FAR).
  • Tekniskt ogenomförbart (artikel 4.1 bilaga VII FAR).
  • Orimliga kostnader (artikel 4.2 bilaga VII FAR).

Mer om den hierarkiska ordningen och de tre olika motiven till avsteg finns att läsa i Naturvårdsverkets vägledning. En verksamhetsutövare som vill hävda orimliga kostnader ska använda Naturvårdsverkets Excelformulär. Du hittar dessa under Referensbibliotek längst ner på sidan.

Youtube video
EU ETS

Referensbibliotek Utsläppshandel

I referensbiblioteket hittar du bland annat instruktionsfilmer och länkar till lagstiftning på området.

Referensbibliotek
Hyllor med böcker på ett bibliotek