Vägledning

Stationära anläggningar

Rykande skorstenar

Tillstånd till utsläpp av växthusgaser

Alla anläggningar som omfattas av EU ETS måste ha tillstånd till utsläpp av växthusgaser. Med tillståndet följer krav på att övervaka och rapportera utsläpp samt att överlämna utsläppsrätter.

Alla stationära anläggningar som ingår i EU ETS måste ha ett tillstånd till utsläpp av växthusgaser enligt lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter. Ett giltigt tillstånd är också en förutsättning för att kunna söka om gratis tilldelning av utsläppsrätter.

Med tillståndsplikt följer krav på att övervaka och rapportera utsläpp, samt att överlämna utsläppsrätter. Övervakningen av utsläpp ska göras i enlighet med en godkänd övervakningsplan, där det ska framgå vilka utsläppskällor som omfattas och hur utsläppen övervakas. Verksamhetsutövaren ska hålla övervakningsplanen aktuell och anmäla alla förändringar till Naturvårdsverket. Vissa förändringar kan föranleda en ändring av tillståndet. Samtliga ändringar ska anmälas före förändringen genomförs, se mer om detta nedan.

Vägledning om reglerna för övervakning av utsläpp och om vad som gäller för övervakningsplanen:

Övervakning av utsläpp

Att bedriva verksamhet utan giltigt tillstånd eller att inte anmäla ändringar som påverkar tillståndet är straffbart.

Sanktioner och tillsyn

Ansökan om tillstånd för nya anläggningar

Ansökan om tillstånd görs till Naturvårdsverket. Tillsammans med ansökan ska det medfölja en övervakningsplan för övervakning av utsläpp, vilken godkänns av Naturvårdsverket genom beslutet om tillstånd.

Lämna in handlingar

Anmälan om ändring av verksamheten

Alla ändringar av verksamheten eller anläggningen som kan påverka utsläppen av växthusgaser, eller ändringar som påverkar övervakningsplanen, ska alltid anmälas till Naturvårdsverket. Men det är inte alla ändringar som påverkar tillståndet.

Följande ändringar kräver förnyat tillstånd enligt 2 kap. 8 § lagen:  

  1. Förändringar av anläggningen som innebär att anläggningens eller verksamhetens art, funktion eller kapacitet ändras och ändringen i mer än ringa omfattning kan påverka utsläppen av växthusgaser.
  2. Om en ny verksamhetsutövare tagit över driften av verksamhetsutövare, ska den nya verksamhetsutövaren anmäla övertagandet.

Exakt vilka ändringar som omfattas av punkt 1 är en bedömningsfråga, exempelvis föranleder nya utsläppskällor såsom en ny panna ett ändrat tillstånd. Anmälan om ändring ska göras utan onödigt dröjsmål, såvida det inte rör en framtida planerad åtgärd. Om det rör en planerad åtgärd ska anmälan lämnas i god tid innan åtgärden införs.

Lämna in handlingar

Anmälan om nedläggning av en anläggning

Om verksamheten vid en anläggning avvecklats krävs inte längre tillstånd. En anmälan ska lämnas till Naturvårdsverket som efter granskning och bedömning beslutar om att återkalla tillståndet. 

  • Kommande: information om hur en nedläggning ska anmälas till Naturvårdsverket i samband med övergången till EU ETS Reporting Tool. Kontakta oss via e-post för vägledning innan den informationen publicerats.

En stor mängd vägledningar har tagits fram inom EU för handeln med utsläppsrätter. Här hittar du relevanta vägledningar.

Övervakning, rapportering och verifiering
Vägledningar till e-tjänsten E-CO2
Andra svenska vägledningar och underlagsrapporter

Standardvärden för beräkningsfaktorer enligt artikel 31.1 b kommissionens (EU) förordning 601/2012 om övervakning och rapportering:

Emissionsfaktorer och värmevärden 2021: Genomsnittliga emissionsfaktorer för växthusgaser och värmevärden för Sveriges bränsleanvändning (xlsx 894 kB)

Vägledning till avfallsenergianläggningar inom EU ETS i Sverige (35 kB)

Hänvisningsvärden för beräkningsfaktorer enligt artikel 31.1 c kommissionens förordning (EU) 601/2012 om övervakning och rapportering:

Övervakning av utsläpp

Rapporten Mätteknik för koldioxidutsläpp är framtagen på uppdrag av Naturvårdsverket, i syfte att vara ett stöd för rimlighetsbedömning av vald mättillämpning. De hänvisningar till Naturvårdsverkets föreskrifter som görs i rapporten är inte längre aktuella men verket bedömer ändå att rapporten kan vara användbar i tillämpliga delar.

Mätteknik för koldioxidutsläpp, SP-rapport 2004:30, 2004 (pdf 743 kB)

Vägledningar till kommissionens förordning 601/2012 (EU) övervakning och rapportering

På engelska

På svenska

Vägledningar till kommissionens förordning 600/2012 (EU) om ackreditering och verifiering
Instruktionsfilmer om övervakning och rapportering
Tilldelning av utsläppsrätter
Vägledningar – tilldelning