Bidrag

Sanering av förorenade områden

Granskad: ‎den ‎10‎ ‎april‎ ‎2023

Naturvårdsverket fördelar genom länsstyrelsen pengar till kommuner och fastighetsägare som arbetar med att sanera förorenade områden. Hur ansökan går till beror på om det är statsbidrag eller statligt stöd.

Vem får söka?

Kommunerna eller annan huvudman får via länsstyrelserna ansöka om statsbidrag hos Naturvårdsverket. För ansökan om statligt stöd söker huvudmannen tillsammans med fastighetsägaren om statsstöd hos länsstyrelsen som i sin tur söker medel till statligt stöd hos Naturvårdsverket.

Vad kan jag söka för?

Statsbidrag kan sökas för bland annat åtgärder av förorenade områden och utredningar. Medel till statligt stöd kan endast sökas för åtgärder.

Ansökningsperiod

Ansökningar om statlig finansiering för avhjälpandeåtgärder görs löpande. För ansökan om utredningar finns två tillfällen fördelade på vår och höst.

Statlig finansiering för sanering av förorenad mark går till utredningar och åtgärder av förorenade områden där ingen ansvarig finns som kan bekosta saneringen. Finansieringen utgår från förordning (2004:100) om statsbidrag för avhjälpande av föroreningsskador (så kallade bidragsförordningen)., samt förordning (2022:98) om statligt stöd till åtgärder för efterbehandling av föroreningsskador (så kallade stödförordningen).

Förenklat startar alla statligt finansierade objekt som statsbidrag eftersom den inledande utredningen omfattas av förordning (2004:100). Om utredningen visar att ett förorenat område har behov av åtgärd är det den nuvarande markanvändningen som avgör den fortsatta finansieringsformen. Om det på någon av fastigheterna där saneringen ska utföras bedrivs en ekonomisk verksamhet utgörs finansieringen av statligt stöd enligt förordning (2022:98). Om det inte bedrivs ekonomisk verksamhet är det i stället statsbidrag. En sanering kan omfattas av båda förordningarna och på så sätt bli ett kombinationsärende. 

Om statsbidrag

Vid statsbidrag gör kommunerna eller annan huvudman först en lokal prioritering av vilka objekt som är mest angelägna att utreda, undersöka eller åtgärda, och ansöker sen om statsbidrag hos länsstyrelserna. Länsstyrelserna gör därefter en regional prioritering av vilka objekt som ska gå vidare till ansökan om statsbidrag hos Naturvårdsverket.

Vad kan länsstyrelsen söka för?

Statsbidrag kan sökas för:

 • Åtgärder, utredningar, undersökningar och tillsynsprojekt av förorenade områden.
 • Anlitande av en oberoende auktoriserad fastighetsvärderare.
 • Medel för huvudmannens kostnader för upprättande av en åtgärdsansökan om statsbidrag eller statligt stöd.
 • Åtgärder som behövs för att bevara eller återställa natur- eller kulturmiljövärden med anledning av en åtgärd, om det finns särskilda skäl.

Mer information finns i 2 § förordning (2004:100).

Om statsstöd

Ansökan om statsstöd görs från och med att objektet ska åtgärdas. Vid statligt stöd ansöker huvudmannen tillsammans med de fastighetsägare som äger förorenade fastigheter som berörs av åtgärden om statligt stöd hos länsstyrelsen. Vad en sådan ansökan ska innehålla framgår av 21 § i stödförordningen. Länsstyrelsen ansöker därefter om medel till statligt stöd hos Naturvårdsverket. Mer information om ansökan till länsstyrelsen finns hos länsstyrelsen:

EBH-portalen - allt vägledningsmaterial

Huvudman och fastighetsägare kan ansöka om statsbidrag hos Naturvårdsverket för att anlita en fastighetsvärderare och för huvudmannens kostnader för att ta fram en ansökan om statligt stöd.

En förutsättning för stödet är att fastighetsägaren accepterar att information om stödet offentliggörs enligt bestämmelserna i EU:s statsstödsregler, om värdeökningen överstiger ett visst belopp. Fastighetsägaren behöver också tillåta att stödet utbetalas till huvudmannen och att huvudmannen ansvarar för projektet. För att stöd ska kunna betalas ut behöver det också vara säkerställt att fastighetsägaren kommer att stå för den värdeökning av fastigheten som sker med anledning av efterbehandlingen. 

Vad kan länsstyrelsen söka för?

Stödsförordningen omfattar endast själva åtgärden och uppföljande miljökontroll. Ansökningar kan då omfatta åtgärder för sanering av förorenad mark och åtgärder för sanering inför bostadsbyggande. Åtgärdsförberedelser omfattas normalt av bidragsförordningen. Det är obligatoriskt att en bedömning av fastigheternas värdeökning utförs av en oberoende och auktoriserad värderare med generell auktorisation. Kostnader för att anlita en oberoende auktoriserad fastighetsvärderare omfattas av bidragsförordningen. Kostnader för att ta fram ansökan om statligt stöd söks även de inom ramen för bidragsförordningen i åtgärdsförberedelsefas.

Kvalitetsmanualen - att söka statligt bidrag

I Kvalitetsmanualen finns vägledning för användning och hantering av statlig finansiering till avhjälpande av föroreningsskador, frågor och svar om statlig finansiering och information om en sanering omfattas av stödförordningen eller bidragsförordningen.

Kvalitetsmanualen är ett levande dokument som uppdateras kontinuerligt utifrån interna och externa synpunkter som inkommit sedan senaste uppdateringen. I utgåva 16 av kvalitetsmanualen har:

 • Ett nytt avsnitt om invasiva arter och efterbehandling och ett nytt kapitel om Återställning tillkommit.
 • Information om ekonomisk redovisning, omfördelning och återbetalning har samlats under ett nytt kapitel. 
 • Beskrivning av ärendegången vid ansökan om efterbehandling av område som omfattar både bidrag och stöd har lagts till i kapitlet Ansökan om medel och statligt stöd. 
 • Bilaga 2 som är en mall för ansökan om medel, har justerats med uppgifter från A-Blanketten som tidigare skulle bifogas ansökan om statlig finansiering till åtgärd av mark inför bostadsbyggande. Blankett A behöver därmed inte längre fyllas i och bifogas ansökan. 
 • Bilaga 3 som var ett exempel på mall för ansökan om stöd till länsstyrelserna har tagits bort. Bilaga 3 (tidigare 4) som är en mall för ansökan om statsbidrag har reviderats något bland annat så att återställningskostnader specificeras separat och det har förtydligats vad som ska fyllas i om ansökan bara avser åtgärdsförberedelser. 
 • Bilagorna om Slutrapport och Slutredovisning har reviderats till mindre del. 
 • Tillägg har gjorts om att vid ansökan om statsbidrag vid verkställighet och rättelse på felandes bekostnad och särskilt angelägna objekt, måste ansökan från länsstyrelsen inkomma inom tre månader efter Naturvårdsverkets skriftliga besked efter samråd och att detta även gäller i de fall när åtgärder varit tvungna att vidtas innan samråd. 
 • Förtydliganden och omflyttning av text i övrigt har gjorts. 

Då länsstyrelserna är beslutande myndighet i ärenden där den nya stödförordningen är tillämplig, kommer därför också länsstyrelserna att ansvara för viss vägledning om stödförordningen. I kvalitetsmanualen finns därför hänvisning till relevant vägledningsmaterial som tagits fram av länsstyrelserna.

Här är några vanliga frågor och svar som kopplar till statligt finansierad efterbehandling av förorenade områden sammanställda. Tillsammans med informationen i kvalitetsmanualen ger detta ett stöd i möjligheten till att söka statlig finansiering. 

Är det bidragsförordningen, stödförordningen eller båda som är tillämpliga?

Det är svårt att fullt ut vägleda om detta men kvalitetsmanualen bör utgöra ett bra stöd. För ytterligare vägledning om statsstöd kan kommuner och regioner vända sig till Upphandlingsmyndigheten eller länsstyrelsen. Om det inte är helt tydligt huruvida ett projekt kan få bidrag eller inte, bör projektet alltid hanteras som ett statsstödsärende.

Är projekt som syftar till att åtgärda förorenad mark inför bostadsbyggande alltid att betrakta som statsstöd?

Ja, eftersom dessa ärenden i praktiken alltid har ett underliggande syfte med uppenbara ekonomiska incitament. I de fall det är nödvändigt för projektet att söka statlig finansiering av åtgärdsförberedelser/projektering kan dessa delar finansieras av statsbidrag enligt bidragsförordningen (2004:100).

Hur gör man med ansökningar som redan håller på att utarbetas utifrån den gamla hanteringen av bidraget och ärenden som redan är påbörjade?

För de ärenden där Naturvårdsverket redan beslutat om åtgärdsbidrag kommer dessa ärenden att kunna slutföras på samma sätt som tidigare. I de fall där något beslut ännu inte fattats och där åtgärden riskerar att utgöra ett statligt stöd, kommer ärendet att överlämnas till länsstyrelsen för fortsatt handläggning.

Målet om en giftfri miljö

Att förorenade områden ska vara åtgärdade ingår i miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Naturvårdsverkets bedömning är att åtgärdstakten behöver öka om det ska lyckas. I förlängningen bidrar arbetet med förorenade områden även till att uppnå fler av miljökvalitetsmålen.

Långsiktighet är viktigt när det gäller föroreningar

Vid bedömning av miljö- och hälsorisker för förorenade områden är det viktigt att ha både ett kort och ett långt tidsperspektiv. Med ett långt tidsperspektiv menas i de här sammanhangen mellan 100—1000 år. Vad kan hända om vissa föroreningar lämnas kvar? Hur långsiktiga är de åtgärder man tänker göra? Hur kan markanvändningen tänkas förändras i framtiden? Det är viktigt att veta vad som finns i marken när man planerar för hur den ska användas. Det som är parkering i dag kanske ska bli en lekplats i morgon.

Föroreningar sprids till vattnet

I Sverige har vi ett relativt opåverkat yt- och grundvatten. Det är ovanligt i ett internationellt perspektiv, och en stor tillgång för landet. Men miljögifter från förorenade områden kan sprida sig. Att minska och förebygga den kemiska påverkan på vattnet är därför ett viktigt skäl för arbetet med efterbehandling av förorenade områden. Det som är en outnyttjad resurs idag kanske ska användas som dricksvatten i framtiden.

Att inte vattnet förorenas är viktigt även för alla arter som lever i sjöar, vattendrag och hav. När föroreningar har hamnat i vattendrag kan de spridas både snabbt och långt, och påverka ekosystem inom stora områden.

Förorenade områden är bara en av många källor till farliga ämnen

Människor utsätts för föroreningar på många sätt. Några exempel är via luften, maten, olika produkter och arbetsmiljön. Det finns gränsvärden för hur stor dos av olika ämnen en människa kan utsättas för utan att risken anses oacceptabel. När vi bedömer risker för människor från förorenade områden är utgångspunkten att ämnen från det förorenade området inte ska täcka in hela den dosen.

Ansökningstillfällen

Länsstyrelsens ansökningar om statlig finansiering för avhjälpandeåtgärder görs löpande.

Länsstyrelsens ansökningar om utredningsbidrag kan göras två gånger per år, i februari och oktober. Ansökningar görs inför nästkommande år eller maximalt två år framåt: 

 • Länsstyrelsens ansökningar till huvudtillfället görs senast 15 oktober 
 • Länsstyrelsens ansökningar till fördelningstillfälle nummer två görs senast 15 februari

Huvudmännens ansökningar ska inkomma till länsstyrelsen i god tid för att länsstyrelsen ska kunna ansöka till Naturvårdsverket inom utsatt tid. 

Kontakta respektive länsstyrelse för information om sista datum för ansökningar till länsstyrelsen.

Nationell plan för

Avhjälpande av föroreningsskador

Planen innehåller grundförutsättningar, urvalskriterier, fördelningsplan och arbetsplan. Syftet med planen är bland annat att beskriva hur Naturvårdsverket prioriterar vid fördelning av medel.

Läs mer
Övergivna bilvrak i skogen

Naturvårdverkets roll

Naturvårdsverket har i uppdrag att samordna den statligt finansierade efterbehandlingen av förorenade områden, i enlighet med Naturvårdsverkets instruktion. Naturvårdsverket fördelar det statliga stödet till olika avhjälpandeåtgärder utifrån en nationell prioritering. Fördelningen är också styrd av behoven på lokal och regional nivå. Inriktningen på det statligt finansierade arbetet med förorenade områden kan variera mellan åren. Möjligheten till fördelning av statligt bidrag och stöd är också beroende av regeringens anslag till området.

Behandling av personuppgifter

Här kan du läsa hur Natuvårdsverket behandlar personuppgifter vid handläggning och uppföljning av stöd respektive bidrag för sanering och efterbehandling av förorenade områden.

Relaterade sidor