Ämnesområde

Förorenade områden

Övergiven industribyggnad

Föroreningar kan förekomma i byggnader, mark, sediment, yt- och grundvatten. Risken för att föroreningarna sprids varierar för olika områden och hur området används. Det är i första hand den som orsakat föroreningen som ansvarar för att den åtgärdas.

Här kan du läsa om hur arbetet med att efterbehandla och sanera går. Du kan även söka statliga medel för sanering och ta del av vägledningar och publikationer inom området.

Många förorenade områden finns markerade i EBH-kartan Sverige. Att en fastighet är med i databasen behöver inte betyda att den är förorenad. Det anger endast att en verksamhet som kan ha gett upphov till föroreningar finns eller har funnits på fastigheten.

Provtagning behövs för att avgöra om området verkligen är förorenat. Länsstyrelserna publicerar kartorna. Observera att kartan inte ger en helhetsbild av landets förorenade områden. Mer information kan finnas hos andra myndigheter som kommuner, Försvarsmakten, Trafikverket och SGU.

Till EBH-kartan

Kontakta länsstyrelsen eller kommunen om du har frågor om en viss fastighet. På EBH-portalen finns broschyren ”Att äga, köpa eller sälja en förorenad fastighet – ditt ansvar”. Den är framtagen med stöd av Naturvårdsverket.

Till broschyren

Om förorenade områden

Ett problem för miljö och hälsa

Förorenade områden är större eller mindre mark- eller vattenområden som innehåller hälso- och miljöfarliga ämnen. De måste därför saneras, eller efterbehandlas, innan området kan användas till annat. 

Läs mer
Vattenrening, Hammarö, Värmland

Förorenade sediment

Naturvårdsverket arbetar med förorenade sediment inom ramen för vårt uppdrag att samordna, prioritera och följa upp åtgärder av förorenade områden på en nationell nivå.

Läs mer
Youtube video
175
av de mest förorenade områdena har sanerats med medel från Naturvårdsverket

Resultat av arbetet med förorenade områden

Förutom att minska riskerna med att skada hälsa och miljö hindrar efterbehandlingarna dessutom att föroreningarna sprids. Marken kan också användas till annat; till exempel bostadsbyggande, rekreationsområden och badplatser.

Läs mer
Resultat

Sanering av förorenad mark skapar nya möjligheter

Naturvårdsverkets anslag för efterbehandling av förorenade områden hjälper kommuner att finansiera åtgärder på de mest förorenade områdena i landet där det saknas ansvarig.

Läs mer
Illustration grävmaskin

Statlig finansiering av efterbehandling

I första hand ska den som förorenat mark stå för att den saneras, eller efterbehandlas, och kostnaden för det. Om ingen ansvarig finns kan kommuner eller andra myndigheter få hjälp med statlig finansiering eftersom åtgärderna är mycket kostsamma.

Läs mer
Grävmaskin i arbete

Vem gör vad?

Flera myndigheter och aktörer har en viktig roll i arbetet med förorenade områden. Naturvårdsverket ger vägledning, finansierar expertstöd och administrerar statlig finansiering för efterbehandling.

Läs mer

Riktvärden för förorenad mark

Aktuella generella riktvärden för förorenad mark och Naturvårdsverkets modell för att ta fram generella och platsspecifika riktvärden.

Läs mer
Rostiga oljetunnor i ett buskage, Sverige

    Publikationer

    Kunskapsprogrammet Hållbar Sanering utfördes under 2003–2009 på uppdrag av Naturvårdsverket för att öka kunskaperna om risker med förorenade områden och hur dessa bör åtgärdas. Resultaten är publicerade i en rapportserie om 56 rapporter.

    Forskning