Ämnesområde

Förorenade områden

Övergiven industribyggnad

Föroreningarna är en del av vår industrihistoria, det är lämningar från till exempel kemisk industri, träimpregnering, massa- och pappersindustri, varv, glasbruk, gruvhantering och kemtvättar. Det finns många exempel på att föroreningarna är negativa för miljö och hälsa.

Om förorenade områden

De flesta förorenade områdena i Sverige är från perioden då landet genomgick en stor industrialiseringsvåg, samtidigt som det varken fanns miljölagar eller så stor kunskap om kemikaliers och andra ämnens risker för människor och miljö.

Där de ligger kan de läcka ut föroreningar till miljön runt omkring, till exempeltill grundvattnet, brunnar och vattentäkter för dricksvatten. På så sätt påverkar de oss människor. Många djur och växter påverkas då föroreningarna når vattendrag, sjöar och till slut havet. Rent dricksvatten och fisk som går att äta är exempel på ekosystemtjänster som vi får från naturen men som påverkas negativt av gamla föroreningar i mark och i sediment runt hamnar.  

Många förorenade områden finns markerade i EBH-kartan Sverige. Att en fastighet är med i databasen behöver inte betyda att den är förorenad. Det anger endast att en verksamhet som kan ha gett upphov till föroreningar finns eller har funnits på fastigheten.

Provtagning behövs för att avgöra om området verkligen är förorenat. Länsstyrelserna publicerar kartorna. Observera att kartan inte ger en helhetsbild av landets förorenade områden. Mer information kan finnas hos andra myndigheter som kommuner, Försvarsmakten, Trafikverket och SGU.

Till EBH-kartan

Kontakta länsstyrelsen eller kommunen om du har frågor om en viss fastighet. På EBH-portalen finns broschyren ”Att äga, köpa eller sälja en förorenad fastighet – ditt ansvar”. Den är framtagen med stöd av Naturvårdsverket.

Till broschyren

Aktuellt om förorenade områden

Två viktiga utvecklingsområden handlar om ny teknik och en satsning på att ta hand om förorenade sediment. Genom att tillämpa ny undersöknings- och åtgärdsteknik kan vi öka efterbehandlingstakten. Kunskaperna om förorenade sediment är i allmänhet lägre jämfört med förorenade områden på land. Dessutom är erfarenheterna av sedimentsaneringar färre. Vi arbetar med att ta fram ny kunskap för att fler förorenade sediment ska kunna åtgärdas. 

  Vem gör vad

  Arbetet med förorenade områden är en stor fråga som involverar många: kommuner, länsstyrelser, verksamhetsutövare, fastighetsägare samt andra centrala myndigheter.

  Vägledning och stöd

  Naturvårdsverket ger vägledning bland annat om riskbedömning, riktvärden och ansvarsfrågor. Länsstyrelser och kommuner, verksamhetsutövare, fastighetsägare, exploatörer och konsulter inom området är våra målgrupper.  

  Statlig finansiering för avhjälpande av föroreningsskador

  Kommunerna eller annan huvudman kan ansöka om statlig finansiering från anslaget till länsstyrelsen som samordnar och prioritera saneringsarbetet regionalt. Länsstyrelsen gör i sin tur en ansökan hos Naturvårdsverket, vars uppgift är att samordna arbetet nationellt, prioritera de viktigaste områdena att åtgärda och sedan fördela anslagen. 

  Ansök om statlig finansiering

  3855
  bostäder

  Resultat av statlig finansiering

  Antal bostäder som kommer att kunna byggas i de kommuner som fått pengar för att sanera för bostadsbyggande.

  Se mer statistik

  Kunskapsprogrammet Hållbar sanering

  Kunskapsprogrammet Hållbar Sanering utfördes under 2003-2009 på uppdrag av Naturvårdsverket för att öka kunskaperna om risker med förorenade områden och hur dessa bör åtgärdas.

  Läs mer
  Jord som är rödfärgad av kisaska