Stort antal potentiellt PFAS-förorenade områden i Sverige

2024-04-08 PRESSMEDDELANDE I Sverige finns närmare 90 000 identifierade områden där marken eller sedimenten är förorenade av miljögifter. En nyligen uppdaterad branschlista från Naturvårdsverket visar att många av dessa områden även kan vara förorenade av PFAS, som är mycket farliga ämnen.

Den verksamhet som bedrivits på en plats ger oss ledtrådar om vilka föroreningar som kan finnas i ett område. Naturvårdsverkets branschlista innehåller information om branscher som vi vet orsakar föroreningar. Branschlistan har nu dels uppdaterats med information om branscher som ger upphov till PFAS-föroreningar, dels vilka branscher som potentiellt kan göra det.

Hälso- och miljöfarligt

PFAS-förorenade områden kan påverka människors hälsa och miljön negativt genom att PFAS sprids till omgivningarna. Exempelvis har vattentäkter förorenats av PFAS på flera platser runtom i landet. Dessutom bedöms kostnaderna för PFAS-rening av dricksvatten öka drastiskt under de kommande åren i och med skärpta gränsvärden som börjar gälla från 2026.  

−Att sanera ett PFAS-förorenat område är inte bara svårt, det kan också vara oerhört kostsamt. Genom att även klassa verksamheter som potentiella källor till PFAS så ökar möjligheten att upptäcka PFAS-föroreningar i ett tidigare skede, menar Claes Bergqvist, projektledare på Naturvårdsverket och PFAS-expert. Om misstänkta branscher inte pekas ut finns en risk att PFAS-provtagning vid vissa branscher aldrig genomförs.

Släckinsatser och brandstationer nya riskbranscher

Flera branscher pekas ut som potentiella PFAS-branscher. Till exempel så innehåller många delar och komponenter i en bil PFAS varför krossning och fraktionering av demonterade bilar från skrotar är en verksamhet av intresse. Även garverier är utpekade eftersom PFAS är vanligt i impregneringsmedel. Helt nya branscher som räddningstjänstens släckinsatser, brandstationer och skidanläggningar har också lagts till listan.  

−Eftersom PFAS förekommer i en mängd olika verksamheter och produkter misstänker vi att det finns många tusentals PFAS-förorenade områden som vi ännu inte känner till. Genom detta arbete så kommer vi snabbare vidare med kartläggningen, fortsätter Claes Bergqvist.

Just nu pågår ett stort arbete över hela Sverige där länsstyrelsen genom provtagning verifierar var det faktiskt finns förorenade områden. Alla län har sökt bidrag från Naturvårdsverket för att genomföra verifierande provtagning vid potentiellt PFAS-förorenade verksamheter under 2024 och 2025. 

Om Naturvårdsverkets branschlista

Naturvårdsverkets branschlista för förorenade områden är ett stöd till länsstyrelsernas och kommunernas identifierings- och inventeringsarbete samt i vattenmyndigheternas   arbete med källor till negativ påverkan kring vattenförekomster.

Branschlistan är tänkt att användas som ett prioriteringsstöd för inventeringsarbetet och som ett stöd för vilka ämnen som kan vara relevanta att analysera för respektive bransch.

Uppdateringen av branschlistan har genomförts i nära samarbete med länsstyrelsen.

Mer information

Kontakt

Claes Bergqvist, handläggare Markmiljöenheten, 010-698 19 17, claes.bergqvist@naturvardsverket.se 

Anneli Nivrén, presschef, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se

 

Om PFAS

PFAS, per- och polyfluorerade alkylsubstanser, är ett samlingsnamn för en stor och komplex grupp av mer än 10 000 olika ämnen. Ämnena används bland annat till att impregnera textilier, livsmedelsförpackningar och läder, men också som ingrediens i exempelvis rengöringsmedel, målarfärg, skidvalla, kosmetika och brandsläckningsskum.
PFAS-ämnen är mycket svårnedbrytbara och kan påverka både människor, djur och miljö negativt. Foster, spädbarn och barn är troligen extra känsliga för PFAS. Ämnena förs över till foster via moderkakan och till ammade spädbarn via modersmjölken. Studier har visat att PFAS-ämnen kan påverka immunförsvaret, födelsevikten, kolesterolhalten i blodet och leverenzymer.