Publikation

Samlad kunskap från Hållbar Sanering

Stenmassor
Granskad: ‎den ‎26‎ ‎juni‎ ‎2024

Kunskapsprogrammet Hållbar Sanering utfördes under 2003–2009 på uppdrag av Naturvårdsverket för att öka kunskaperna om risker med förorenade områden och hur dessa bör åtgärdas.

Förhoppningen med resultaten från programmet var att de skulle kunna bidra till såväl kostnads- som miljöeffektivare efterbehandling av förorenade områden. Resultaten från de 56 rapporterna har också använts och utvecklats i nyare material och vägledningar. Många av vägledningarna är fortfarande aktuella idag, långt efter att programmet avslutats. 

Om programmet

Programmet var under 2003–2009 en del av Naturvårdsverkets arbete med att nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. I ett femtiotal projekt inom områdena undersökningsmetoder, riskbedömning, riskvärdering, riskkommunikation och åtgärdslösningar tog myndigheter, forskare och företag fram nya kunskaper om risker med förorenade områden och hur dessa bör hanteras. 

Resultaten är publicerade i 56 rapporter i en rapportserie från Hållbar Sanering, där majoriteten är vägledningar. För att resultaten och kunskaperna ska vara lättillgängliga för de viktigaste målgrupperna har en lättläst broschyr tagits fram, samt att alla rapporterna har sammanfattats och sammanställts i två PM.

Naturvårdsverket har inte tagit ställning till innehållet i rapporterna. Författarna svarar ensamma för innehåll, slutsatser och eventuella rekommendationer.

Läsanvisning

Vi rekommenderar att börja med den lättlästa broschyren Samlad kunskap från Hållbar Sanering (rapport 5917 längst ned på sidan). Därefter, för att få en helhetsbild och lätt kunna ta till sig kunskaperna och resultaten som programmet åstadkommit, rekommenderar vi att fortsätta läsa PM:en där de viktigaste resultaten har sammanfattats och identifierats från de fem områdena (undersökningsmetoder, riskbedömning, riskvärdering, riskkommunikation och åtgärdslösningar), som finns som bilagor. Programmets 56 rapporter finns tillgängliga under rubriken Alla rapporter från kunskapsprogrammet.

Vi har också gjort en utvärdering av det genomförda programmet som helhet, samt att vi tagit fram en rapport som sammanfattar behovet av det fortsatta forsknings- och utvecklingsbehovet inom förorenade områden, och dessa finns i den gula rutan Bilagor.

Alla rapporter från kunskapsprogrammet

Här har vi samlat resultatet av kunskapsprogrammet Hållbar Sanering – 56 publikationer varav 39 har myndigheterna som målgrupp. 

Bedömning av riskreduktion vid efterbehandling – fas 1 5540

Bedömning av riskreduktion vid efterbehandling - fas 2 5867

Biotillgänglighet som företeelse och vid riskbedömning av förorenade områden 5895

Datormodeller för föroreningsspridning - fas 1 5534

Datormodeller för föroreningsspridning - fas 2 5676

Exponeringsfaktorer vid riskbedömning – inventering av dataunderlag 5802

Funktions- och scenarioanalys – en metod att analysera risker i ett långtidsperspektiv 5814

Förbättrad riskbedömning av kvicksilverförorenade sediment 5629

Förbättrade miljöriskbedömningar 5538

Fördjupade riskbedömningar – erfarenheter av riktvärdesberäkningar och användning av ny kunskap 5592

Hälsoriskbedömning av exponering relaterad till dioxinförorenad mark 5929

Hälsoriskbedömning vid utredning av förorenade områden 5859

Laktester för riskbedömning av förorenade områden (huvudrapport och underlagsrapport 1a) 5535

Laktester för riskbedömning av förorenade områden (underlagsrapport 2a och 2b) 5557

Laktester för riskbedömning av förorenade områden (underlagsrapport 3) 5558

Metallers mobilitet i mark 5536

Metodik för miljöriskbedömning av förorenade områden 5928

Metodik för miljöriskbedömning på utvalda förorenade områden - Tillämpning 5983

Modeller för spridning av metaller från mark till vatten 5741

Modeller för transport och spridning av föroreningar - fas 1 5541

Modeller för transport och spridning av föroreningar - fas 2 5692

Osäkerhet i riskbedömning och beslutsprocess 5804

Probabilistisk riskbedömning – fas 1 5532

Probabilistisk riskbedömning – fas 2 5621

Riskbedömning av förorenade sediment – ekotoxikologiska metoder som underlag för beslut om hållbar sanering 5596

Strategi för miljöriskbedömning av förorenade sediment 5886

Broschyr: Samlad kunskap från Hållbar sanering

Denna rapport är en lättläst broschyr.

Sanering av förorenade områden är ofta kostsamma projekt. En undersökning inom branschen 2003 visade att det fanns behov av mer kunskap. Med det som utgångspunkt startade Hållbar Sanering. Myndigheter, forskare och företag fick bidrag för att ta fram mer kunskap om efterbehandling av förorenade områden. Totalt avsattes drygt 40 miljoner kronor. Förhoppningen är nu att resultaten från programmet ska kunna bidra till såväl kostnads- som miljöeffektivare efterbehandling av förorenade områden.

ISBN
978-91-620-5917-0
Utgiven
‎3‎/‎8‎/‎2009
Sidor
20