Lägesbeskrivning för åtgärder i förorenade områden

2024-05-13 NYHET Sedan 2002 har statliga myndigheter arbetat med att åtgärda nära 200 nu färdigställda förorenade områden som annars riskerade att påverka människors hälsa och miljön. I lägesbeskrivningen sammanfattas myndigheternas arbete med Sveriges miljöskuld.

I slutet av 2023 pågick 82 statligt finansierade saneringsåtgärder av förorenade områden där det inte finns någon ansvarig som kan stå för kostnaderna. Ca 310 miljoner kronor användes under 2023 till detta. 

Förutom de områden som sanerats med hjälp av statliga medel har länsstyrelserna genom sin tillsyn hittat många områden där det finns en ansvarig som kan betala för åtgärderna. Om de räknas in har cirka 420 förorenade områden av de drygt 1100 objekt i landet som utgör allra störst risk åtgärdats. Samtidigt återstår det ett omfattande arbete att undersöka och eventuellt åtgärda de mer än 85 000 misstänkt förorenade områden som identifierats i Sverige. Fler områden riskerar dessutom att tillkomma framöver.

–Miljöbalken tydliggör principen om förorenarens betalningsansvar så utöver det vi redovisar om det statliga arbetet med bidrag och tillsyn har verksamhetsutövare och privata fastighetsägare åtgärdat ytterligare tusentals mer eller mindre förorenade områden, bland annat i samband med bostadsbyggande, tydliggör Johanna Farelius, biträdande avdelningschef på Naturvårdsverkets samhällsavdelning.

– Förorenad mark är idag en bidragande orsak till att Sverige inte uppnår god markhälsa och inte heller god vattenstatus i våra sjöar och kustområden, fortsätter Johanna. Det är därför bra att veta att vi nu har amorterat av en del av Sveriges miljöskuld som till stor del härstammar från vår industrihistoria. Men, det är fortfarande långt kvar att nå miljömålet för Giftfri miljö.

Förutom praktiskt saneringsarbete omfattar det statliga arbetet med förorenade områden även kunskapsuppbyggnad och vägledning för att bidra till ett resurseffektivt och hållbart arbete. Myndigheterna arbetar också med att öka och sprida kunskap om risker och förekomster av föroreningar, bland annat PFAS.

– Förorenade områden finns ofta i storstadsnära attraktiva miljöer nära vatten och genom att åtgärda dessa blir de tillgängliga för människor genom att bostäder och rekreationsområden kan anläggas där. På det sättet kan vi också spara andra hittills orörda naturområden, säger Annika Ryegård, enhetschef på Naturvårdsverkets markmiljöenhet.

– Att åtgärda förorenade områden är ett mångårigt arbete som bland annat kräver platsspecifika utredningar och uppföljande kontroller. Att saneringsanslaget hålls stabilt under en längre tid är en viktig förutsättning för att långsiktigt minska riskerna för människors hälsa och miljön, fortsätter Annika. 

En ny lägesbeskrivning sammanställer vad sammanlagt tio olika myndigheter åstadkommit i arbetet med förorenade områden under förra året. Förutom Naturvårdsverket omfattas länsstyrelserna, Sveriges geologiska undersökning, Statens geotekniska institut, Trafikverket, Havs- och vattenmyndigheten, Fortifikationsverket, Försvarsmakten, Statens fastighetsverk samt Sjöfartsverket. En lägesbeskrivning lämnas varje år till regeringen. 

Lägesbeskrivning om efterbehandling 2023 (pdf)

Samlad information om arbetet med förorenade områden

Kontakt

Johanna Farelius, biträdande avdelningschef på Naturvårdsverkets samhällsavdelning, 010-698 15 61,   johanna.farelius@naturvardsverket.se

Statligt stöd och bidrag till efterbehandlad mark

Annika Ryegård, enhetschef på Naturvårdsverkets markmiljöenhet, 010-698 13 37,  annika.ryegard@naturvardsverket.se

Samverkan och pilotsatsningar för att minska risken för framtida miljöskulder inom PFAS och förorenade sediment