Förorenade sediment i hav och sjöar

Granskad: ‎den ‎14‎ ‎december‎ ‎2023

Naturvårdsverket arbetar med förorenade sediment inom ramen för vårt uppdrag att samordna, prioritera och följa upp åtgärder av förorenade områden på en nationell nivå.

Sediment är en viktig del i det akvatiska ekosystemet eftersom de utgör habitat för bottenlevande växter och djur, men många havsområden, sjöar och vattendrag har förorenade sediment på bottnarna. 

Föroreningar som släppts ut i vatten från industrier ansamlas i sediment, det gäller både gamla och nya utsläpp.  Föroreningar kan även spridas till vatten från förorenade områden. Föroreningar är ett hot mot vattenmiljön och de organismer som lever där och kan även påverka djur och människor som äter till exempel fisk eller skaldjur.

Naturvårdsverkets anslag för att inventera och sanera förorenade områden innefattar även förorenade sediment i hav, sjöar och vattendrag. En viktig del av arbetet utgörs av att fördela bidrag och stödja länsstyrelserna i deras arbete. En annan del är att ta fram vägledning och stöd kring frågor som rör bedömning och åtgärder av förorenade områden.

Youtube video

Naturvårdsverket arbetar tillsammans med Sveriges geologiska undersökning, Statens geotekniska institut, Havs- och vattenmyndigheten och länsstyrelserna inom ramen för ett myndighetssamarbete benämnt SESAM för att förbättra kunskapen om förorenade sediment. Under år 2023-2025 har Naturvårdsverket i uppdrag av regeringen att driva arbetet och särskilt fokusera på att främja samverkan och initiera inventeringar av områden med förorenade sediment över hela landet.

Resultaten av dessa insatser redovisas i den årliga lägesbeskrivningen. Arbetet är en fortsättning på de myndighetsgemensamma insatser som genomfördes under år 2019-2022 inom ramen för det tidigare regeringsuppdraget RUFS som du kan läsa mer om via länken nedan. 

Förbättrad kunskap för hantering av förorenade sediment

Mer information om hur myndigheterna arbetar för en renare vattenmiljö (renasediment.se)

Pappers-, massa- och träfiberskiveindustrin i Sverige har släppt ut stora mängder träfibrer till vattenmiljön från slutet av 1800-talet till ca 1970. Träfibrerna har ofta samlats i så kallade fiberbankar i vatten i närheten av industrierna. Fiberbankarna har fysiska egenskaper som kraftigt skiljer sig från andra sediment på grund av dess höga innehåll av organiskt material och kan ha en mäktighet på flera meter och täcka tusentals kvadratmeter. Ofta har fibrerna och annat trämaterial spridit sig i området och blandats med minerogent sediment, vilket kallas för fiberrikt sediment. En inventering av historiska träindustrier som kan ha producerat fiberavfall visar att fiberbankar och fiberrika sediment kan finnas på hundratals platser i Sverige.

Sedan tidigare är det känt att fiberbankarna ofta innehåller höga halter av miljögifter som till exempel dioxiner och tungmetaller som kvicksilver som riskerar att spridas till den omgivande vattenmiljön. Forskare har visat att fiberbankar kan släppa ut stora mängder gas, framförallt metan, som har en stor påverkan på klimatet. Gasen bildas genom mikrobiell nedbrytning av organiskt material under syrefria förhållanden.  

Naturvårdsverkets har i ett regeringsuppdrag presenterat förslag för hur utsläpp av metan från bland annat fiberbankar kan minska:

Redovisning av regeringsuppdrag minskade utsläpp av metan

Vill du delta i vårt fortsatta arbete?

Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Sveriges geologiska undersökning, Statens geotekniska institut och länsstyrelserna har startat upp ett branschforum om sediment där du är välkommen att delta. Anmäl ditt intresse via mejl. Ange om du vill få inbjudningar till seminarier m.m. inom ett brett nätverk eller om du hellre vill få inbjudningar till workshops m.m. inom ett framtida användarråd för mer specifika frågor. Eller kanske både och.

Ange namn och organisation i mailet. När du svarat kommer du att få ytterligare information om nätverk, användarråd samt vår personuppgiftshantering.

sediment@naturvardsverket.se

Samlad kunskap och verktyg

På renasediment.se finns kunskap, fakta och verktyg för en effektivare hantering av förorenade sediment. Åtgärdsportalen innehåller övergripande information om efterbehandling av förorenade sediment och en särskild kunskapssammanställning om fiberbankar.

Relaterade sidor