Vem gör vad - förorenade områden

Arbetet med förorenade områden är en stor fråga som involverar många. Det är Naturvårdsverket som ansvarar för att samordna, prioritera och följa upp arbetet på nationell nivå.

En annan av Naturvårdsverkets uppgifter är att administrera den statliga finansieringen och utvärdera vilka effekter den får. Naturvårdsverket deltar också i EU- och internationella sammanhang. Dessutom vägleder Naturvårdsverket länsstyrelser och kommuner i deras arbete med tillsyn.

De flesta efterbehandlingar bekostas av den som förorenat eller av exploatörer

Tillsyn handlar om att se till att lagstiftningen följs, både genom kontroll, information och rådgivning. När det gäller förorenade områden är det sällan glasklart vem som är ansvarig och därför ska betala åtgärderna. Men när den frågan är utredd ska tillsynsmyndigheterna driva på ansvariga verksamhetsutövare eller fastighetsägare så att de gör de utredningar och åtgärder som de är skyldiga att göra. En stor del av alla efterbehandlingar bekostas av verksamheter och exploatörer av mark. 

Länsstyrelserna driver egna tillsynsärenden, men de vägleder även kommunerna. På regional nivå är det länsstyrelserna som har det övergripande ansvaret och som gör prioriteringar. De undersöker, utreder och riskklassar förorenade områden och förmedlar statlig finansiering till de högst prioriterade. 

Länsstyrelsen

Kommunerna arbetar också med tillsyn, undersökningar och utredningar. Ett kommunalt tillsynsärende börjar ofta genom att en verksamhetsutövare frivilligt har gjort en undersökning och hittat föroreningar. Om man hittar föroreningar eller misstänker en förorening är man skyldig att meddela tillsynsmyndigheten. När statligt finansierade åtgärder ska genomföras fungerar kommunen ofta som huvudman för genomförandet.

SGU utreder och efterbehandlar områden där staten själv har ett ansvar, men där den statliga organisation som orsakat föroreningen inte längre finns kvar. SGU kan också vara huvudman för statligt finansierade åtgärdsprojekt om kommunen inte har möjlighet till det.

SGU bidrar med dataunderlag och expertstöd inom det arbete som pågår i Sverige med havs- och vattenförvaltning genom till exempel maringeologiska kartläggningar, saneringar av förorenade områden med förorenade sediment, expertstöd i bedömningar av föroreningsgrad av sediment, underlag vid statusklassning och riskbedömningar av grundvatten.

SGU

Statens geotekniska institut (SGI) ansvarar för forskning, utveckling av teknik, kunskapsuppbyggnad som rör förorenade områden samt stöd till andra myndigheter och kommuner. Det kan till exempel avse utredningar och åtgärder av förorenade områden inklusive sediment och fibersediment, stabilisering av förorenade muddermassor samt återvinning av massor. En viktig uppgift är att utveckla fler metoder för efterbehandling. I nuläget används bara ett fåtal metoder, nämligen schaktsanering med deponering och muddring med deponering. SGI har även ett så kallat korttidsstöd för handläggare vid länsstyrelser och kommuner för rådgivning kopplat till arbetet med förorenade områden. Korttidsstödet finansieras av Naturvårdsverket. SGI har även ramavtal med länsstyrelserna som innebär längre stödinsatser om förorenade områden.

SGI

Havs- och vattenmyndigheten ansvarar bland annat för Vattenförvaltningsförordningen, Havsmiljöförordningen och Miljötillsynsförordningen. Det inne bär att myndigheten ansvarar för central tillsynsvägledning när det gäller till exempel muddring och dumpning.

Havs- och vattenmyndigheten

Det finns många fler statliga organisationer, privata aktörer, universitet och högskolor som arbetar med förorenade områden. Försvarsmakten och Trafikverket är några av de statliga myndigheter som arbetar med förorenade områden. En stor privat aktör som arbetat med att efterbehandla många områden hette SPI Miljösaneringsfond (SPIMFAB), och är oljebolagens miljösaneringsfond. Många områden blir också efterbehandlade i samband med exploatering. ”Renare mark” är ett aktivt nätverk där konsulter, forskare, myndigheter och entreprenörer kan utbyta kunskap och erfarenheter.