Vem gör vad - förorenade områden

Arbetet med förorenade områden är en stor fråga som involverar många. Det är Naturvårdsverket som ansvarar för att samordna, prioritera och följa upp arbetet på nationell nivå.

En annan av Naturvårdsverkets uppgifter är att administrera det statliga bidragen och utvärdera vilka effekter de får. Naturvårdsverket deltar också i EU- och internationella sammanhang. Dessutom vägleder Naturvårdsverket länsstyrelser och kommuner i deras arbete med tillsyn.

De flesta efterbehandlingar bekostas av den som förorenat den eller av exploatörer

Tillsyn handlar om att se till att lagstiftningen följs, både genom kontroll, information och rådgivning. När det gäller förorenade områden är det sällan glasklart vem som är ansvarig och därför ska betala åtgärderna. Men när den frågan är utredd ska tillsynsmyndigheterna driva på ansvariga verksamhetsutövare eller fastighetsägare så att de gör de utredningar och åtgärder som de är skyldiga att göra. En stor del av alla efterbehandlingar bekostas av verksamheter och exploatörer av mark.