Storsatsning för att hitta PFAS och föroreningar i sediment

2023-12-01 NYHET Nu görs en storsatsning för att hitta tidigare okända förorenade platser. Det gäller både PFAS-förorenade områden och föroreningar i sediment. Naturvårdsverket har fördelat 136 miljoner kronor för åren 2023–2025 till landets alla länsstyrelser.

136 miljoner kronor för att hitta föroreningar

Alla ämnen inom gruppen PFAS är syntetiskt tillverkade av oss människor och används i en mängd olika tillämpningar och branscher. Även om ämnena har använts länge har kunskapen om deras farlighet ökat. Troligtvis finns det tusentals PFAS-förorenade områden i Sverige som fortfarande är okända. 

Sediment mottar föroreningar från väldigt många olika källor. Här är det viktigt att hitta de värsta sedimentområdena och de värsta källorna som sprider föroreningar till sedimenten för att förhindra förvärring av föroreningssituationen och att nya förorenade områden uppstår. Det finns även tusentals förorenade sedimentområden i Sverige.

Alla länsstyrelser har kunnat söka och även fått pengar för provtagningar både på land och av bottensediment. Länsstyrelserna har valt ut objekt de är intresserade av att undersöka. Pengarna spelar stor roll för att få fart på arbetet med att hitta tidigare okända platser som annars inte skulle hittas. Om det finns föroreningar går arbetet i första hand vidare för att utreda vem som ansvarar för föroreningen och som kan betala för att sanera. 

Kraftsamla genom att arbeta tillsammans 

För att arbeta effektivt och dra lärdom av varandras arbete pågår ett nära samarbete mellan Naturvårdsverket och länsstyrelserna. Både i PFAS-arbetet och sedimentarbetet samarbete man även med andra myndigheter som jobbar med frågorna. För PFAS och sediment så har länsstyrelserna  två nationella samordnare samt lokala kontaktpersoner på varje län. 

Hindra både pågående och framtida spridning av föroreningar

Föroreningar på en plats kan ligga mer eller mindre stilla, men många föroreningar förs vidare med vatten eller vind. Så småningom hamnar föroreningarna i grundvattnet, vattendrag, sjöar och hav. Det är därför viktigt att stoppa spridningen från källan, både för att det kan ge stora effekter på växter, djur och människor när föroreningarna finns i naturen, men också för att åtgärder i grundvatten och sediment är kostsamma och komplicerade. 

Om PFAS

PFAS (per- och polyfluorerade alkylsubstanser) är ett samlingsnamn för en stor och komplex ämnesgrupp på mer än 10 000 identifierade ämnen. De är syntetiskt framställda och används i ett stort antal produkter som till exempel i brandsläckningsskum och impregneringsmedel.  PFAS är vitt spridda i miljön, extremt långlivade och vissa har visats ha negativa effekter på människors och djurs hälsa. Troligen bryts vissa PFAS inte ned alls under naturliga förhållanden. Det innebär att så länge PFAS fortsätter att användas och spridas kommer människor, djur och andra organismer  troligtvis att utsättas för alltmer PFAS.

Läs mer om PFAS 

Om föroreningar i sediment

Många föroreningar som släppts ut i vatten eller luft av industrier ansamlas i sediment. Det handlar inte bara om föroreningar från äldre förorenade områden utan även från pågående verksamheter.  Föroreningar är ett hot mot vattenmiljön och de organismer som lever där och kan även påverka djur och människor som äter till exempel fisk eller skaldjur. 

Sedimentprovtagningar innebär att man tar prover av botten i hav, sjöar och vattendrag med syfte att hitta förhöjda halter av olika former av föroreningar.

Läs mer om Naturvårdsverkets arbete för att minska påverkan från förorenade sediment

Kontaktperson

 Claes Bergqvist, handläggare, Markmiljöenheten, claes.bergqvist@naturvardsverket.se, 010-698 19 17