Ingen övergödning

Ingen övergödning

"Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten."

– riksdagens definition av miljökvalitetsmålet.

Når vi miljömålet?

Nej

Åtgärder för att minska utsläpp av övergödande ämnen har gett resultat, men övergödning är fortfarande ett stort problem. Sämst förhållanden råder i centrala Östersjön, och återhämtningstiden i miljön är lång. Utsläppen av kväve och fosfor behöver minska ytterligare, framförallt genom genomförande av åtgärder inom jordbruket. Internationellt samarbete har också stor betydelse.

Sidan senast uppdaterad: 31 mars 2021Sidansvarig: Annemay Ek