Stöd och information

Producentansvar för förpackningar

Hopvikta pappkartonger

Här hittar du stöd och information om vad du behöver göra för att uppfylla kraven om producentansvar för förpackningar.

Den nya förordningen (2022:1274) om producentansvar för förpackningar började gälla den 1 januari 2023. Det innebär förändringar för både nya och befintliga aktörer inom producentansvaret. Den här sidan är en samlad ingång till de aktörer som berörs och förklarar även kortfattat syftet med producentansvar för förpackningar.

Sidan vänder sig till

Förpackningsproducenter, verksamheter, till dig som jobbar på kommun, kommunala avfallsbolag, kommunalförbund eller motsvarande, till dig som är eller ska ansöka om att bli en godkänd producentansvarsorganisation och retursystem för plastflaskor och metallburkar, till dig som är eller ska ansöka om att bli ett marknadsdrivet system för materialåtervinning eller återanvändning samt system för återanvändning.

Bra att veta

Regeringen har beslutat om förordning (2022:1274) om producentansvar för förpackningar (fortsättningsvis kallad förpackningsförordningen). Förordningen trädde i kraft den 1 januari 2023, men alla bestämmelser tillämpas inte direkt från och med detta datum då det finns vissa övergångsbestämmelser.

Aktuellt

Den nya förordningen om producentansvar för förpackningar började gälla den 1 januari 2023. Det innebär förändringar för både nya och befintliga aktörer inom producentansvaret. Nu har Naturvårdsverket tagit fram en uppdaterad vägledning.

Varför är detta viktigt?

Producentansvaret för förpackningar kom till 1994. Sedan dess har lagstiftningen utvecklats. Syftet är att den som bidrar till ett miljöproblem också ska bidra till lösningarna. I detta fall är problemet bristen på cirkularitet: att förpackningar inte återanvänds eller återvinns. Ett annat problem är att material och ämnen som finns i en del förpackningar är skadliga för miljön, speciellt om de hamnar i naturen. Lagstiftningen finns i hela EU eftersom vi har ett stort gemensamt problem. 

Många olika parter berörs

Förpackningsförordningen ger ett utökat producentansvar för utformningen av förpackningar samt insamlingen och behandlingen av förpackningar. Den uppdaterad vägledningen vänder sig till främst de som:  

 • är förpackningsproducent 
 • driver en verksamhet där det uppstår förpackningsavfall
 • arbetar med avfallsfrågor på kommun, kommunala avfallsbolag, kommunalförbund eller motsvarande
 • avfallsentreprenörer som vill anmäla att de vill driva det som i lagstiftningen kallas ”marknadsdrivet system för materialåtervinning” 

En av de största förändringarna som finns i lagstiftningen och därmed i vägledningen är att kommunerna ska ta över insamlingen av förpackningar från de företag som ansvarar i dag. Syftet är det ska bli närmare och enklare att lämna sitt förpackningsavfall. 

E-tjänster för producentansvar

Här finns e-tjänster för företag som ska anmäla sig som producent eller rapportera uppgifter till Naturvårdsverket. Du kan även se tidigare rapporterade uppgifter, men bara om du är firmatecknare eller har fullmakt.

Förpackningsproducent

Här finns stöd till dig som är förpackningsproducent, det vill säga dig som fyller eller använder en förpackning, tillverkar en förpackning, för in en förpackning eller förpackad vara eller säljer en förpackning eller förpackad vara till en slutlig användare i Sverige. Här finns även stöd och information för dig som är ett producentombud.

På sidan med grundläggande stöd hittar du bland annat information om:

 • Vem som omfattas av producentansvaret
 • Vilka produkter som omfattas av producentansvaret
 • Anslutning till ett insamlingssystem (framtida producentansvarsorganisation)
 • Anmälan och rapportering till Naturvårdsverket

På sidan med fördjupat stöd finns information om bland annat:

 • Hur förpackningar ska utformas, designas och märkas
 • Vilka mål producenter ska bidra till att uppnå
 • Information om gällande avgifter, sanktioner och tillsyn

Verksamhet

Här finns stöd och information till dig som driver en verksamhet där det produceras förpackningsavfall. Sidan innehåller bland annat information om:

 • Utsortering och separat insamling av förpackningsavfall
 • Skyldigheten att tömma förpackningen
 • Sortering och hantering av förpackningsavfall på serveringsställen där det säljs mat eller dryck
 • Sortering och hantering av förpackningar på offentliga tillställningar utomhus
 • Insamling av verksamheternas förpackningsavfall fram till 31 december 2023 och från 1 januari 2024

Kommun

Här finns stöd och information till dig som jobbar på kommun, kommunala avfallsbolag, kommunalförbund eller motsvarande. Du hittar bland annat information om:

 • Utsortering och separat insamling av förpackningsavfall
 • Skyldigheter
 • Fastighetsnära insamling och kommunens informationsansvar
 • Lättillgängliga insamlingsplatser och återvinningscentraler
 • Insamling av förpackningsavfall via lättillgängliga insamlingsplatser
 • Överlämning av avfall till producentansvarsorganisationer
 • Rapportering
 • Överlämning av insamlat förpackningsavfall till producentansvarsorganisationer
 • Rapportering till Naturvårdsverket

Retursystem för plastflaskor och metallburkar

Här finns stöd och information till dig som är ett retursystem, det vill säga en verksamhet som yrkesmässigt förebygger eller hanterar plastflaskor och metallburkar. Sidan vänder sig även till dig som är producent och tillhandahåller plastflaskor och metallburkar och ska vara ansluten till ett retursystem. Sidan innehåller bland annat information om:

 • Skyldigheter
 • Ansökan om godkännande
 • Rapportering
 • Produkter som ska ingå i retursystemet
 • Dispens
 • Tillsyn och miljösanktionsavgift

Marknadsdrivet system för materialåtervinning

Här finns stöd och information till dig som avser att driva ett marknadsdrivet system för materialåtervinning och för dig som vill anlita en sådan aktör. Sidan innehåller bland annat information om:

 • Vad ett marknadsdrivet system för materialåtervinning är
 • Skyldigheter
 • Anmälan och rapportering
 • Att anlita ett marknadsdrivet system för materialåtervinning

System för återanvändning

Här finns stöd och information riktat till marknadsdrivet system för återanvändning respektive system för återanvändning av förpackningar. Sidan innehåller bland annat information om:

 • Definitionen av de olika systemen
 • Anmälan
 • Dispens från kravet att ansluta sig till en producentansvarsorganisation

Producentansvarsorganisation

Här finns stöd och information till dig som är eller ska ansöka om att bli en godkänd producentansvarsorganisation, det vill säga en verksamhet som yrkesmässigt förebygger eller hanterar förpackningsavfall. Producentansvarsorganisationer som driver, eller avser att driva, ett retursystem hittar också stöd.

Sidorna innehåller bland annat information om:

 • Skyldigheter
 • Ansökan om godkännande
 • Insamling från verksamheter
 • Avgifter
 • Årlig rapportering

Om producentansvaret

Förpackningsförordningen ger ett utökat producentansvar för utformningen av förpackningar samt insamlingen och behandlingen av förpackningar. Förordningen syftar till att:

 • Minska mängden förpackningar och förpackningsavfall genom att förpackningar ska framställas på ett sådant sätt att deras volym och vikt begränsas till den nivå som krävs för att upprätthålla en god säkerhets- och hygiennivå
 • Förpackningar endast används när det är nödvändigt
 • Förpackningar i högre utsträckning återanvänds
 • Begränsa skadligheten för miljön av material och ämnen i förpackningar
 • Producenterna ska ta ett operativt eller finansiellt ansvar för att samla in och behandla förpackningsavfall
 • Förpackningsavfall ska tas om hand på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt
 • Materialåtervinningsmålen i 2 kap uppnås
 • Minska nedskräpningen

Genom att ta sitt producentansvar främjas också en hållbar utveckling och en cirkulär ekonomi. För mer information om producentansvar:

Producentansvar – från resurser i avfall till cirkulär ekonomi

Relaterade sidor

Här hittar du relaterad vägledning och mer information om producentansvaret och vad det ska bidra till.

  Producentansvar – från resurser i avfall till cirkulär ekonomi

  Producentansvaret ska få producenter att ta fram produkter som är resurssnåla, lätta att återvinna och fria från miljöfarliga ämnen. På så sätt ska Sverige och andra EU-länder få både mindre avfallsmängder och renare avfall.

  Mer om producentansvaret