Stöd och information

Producentansvar för förpackningar

Hopvikta pappkartonger
Granskad: ‎den ‎5‎ ‎september‎ ‎2023

Flera aktörer berörs av producentansvar för förpackningar. Här hittar du stöd och information som hjälper din verksamhet att ta sin del av ansvaret.

Den nya förordningen (2022:1274) om producentansvar för förpackningar började gälla den 1 januari 2023. Det innebär förändringar för både nya och befintliga aktörer inom producentansvaret. 

Sidan vänder sig till

Företag som tillverkar, importerar eller använder förpackningar till sina produkter och tjänster (förpackningsproducenter). Här finns även stöd om företags och verksamheters sorteringsansvar över sitt förpackningsavfall.

Innehållet vänder sig även till kommuner liksom olika företag: producentansvarsorganisationer, företag med retursystem för plastflaskor och metallburkar samt företag som driver eller ska driva ett system för materialåtervinning eller återanvändning.

Bra att veta

Regeringen har beslutat om förordning (2022:1274) om producentansvar för förpackningar (fortsättningsvis kallad förpackningsförordningen). Förordningen trädde i kraft den 1 januari 2023, men alla bestämmelser tillämpas inte direkt från och med detta datum då det finns vissa övergångsbestämmelser.

Aktuellt

 • Kommissionens förslag om ny EU-förordning för förpackningar och förpackningsavfall har nått en preliminär politisk överenskommelse.
 • Texten ska granskas juridiskt innan den formellt kan antas. Förordningen börjar gälla 18 månader efter dagen för ikraftträdandet.
 • Den nya förordningen ersätter det befintliga direktivet.

Kommissionens förslag

Texten efter överenskommelse mellan parlamentet och rådet

Flera aktörer berörs

Bland annat tillverkare, importörer, distributörer och bolag som omfattas av producentansvaret berörs av förordningen.

Förordningen innebär bland annat att förpackningar endast kommer att kunna släppas på EU:s marknad om vissa produkt- och märkningskrav uppfylls.

Naturvårdsverkets roll

När förordningen är beslutad och publicerad avser Naturvårdsverket i mån av tillgängliga resurser publicera mer information och vägledning. 

På grund av begränsade resurser kan Naturvårdsverket inte svara på enskilda frågor kring förordningen.

Syftet med förordningen

Den nya förordningen syftar bland annat till att:

 • förebygga och minska förpackningsavfall, 
 • öka återanvändning och högkvalitativ materialåtervinning 
 • skapa en marknad för återvunnet material. 

Förordningen är en del av genomförandet av kommissionens gröna giv och bygger på kommissionens handlingsplan för en cirkulär ekonomi.

E-tjänst för producentansvar

Här kan företag anmäla sig som producent och rapportera uppgifter till Naturvårdsverket. Här ändrar företaget också faktura- eller kontaktuppgifter eller hämtar bevis på registrerat producentansvar.

Förpackningsproducent

Producentansvaret för förpackningar gäller alla verksamheter som först släpper förpackningen på marknaden i Sverige. Hit räknas förstås alla företag som tillverkar eller importerar förpackningar liksom alla verksamheter som importerar förpackade varor. Även verksamheter som, från ett annat land än Sverige, säljer en förpackning eller förpackad vara till en slutlig användare i Sverige omfattas. 

Men ansvaret gäller även alla företag som fyller och använder förpackningar till sina produkter. Här finns både undantag för olika situationer och extra ansvar, till exempel för förpackningar av engångsplast. 

Läs mer i grundläggande stöd respektive fördjupat stöd. Det fördjupade stödet tar upp regler kring design och märkning samt avgifter, sanktioner och tillsyn.

Youtube video

Företags och verksamheters sorteringsansvar

Företag och andra verksamheter har ansvar för att sortera sitt förpackningsavfall. Ansvaret gäller alla verksamheter där förpackningsavfall uppstår, som till exempel förpackningsavfall från restauranger, sjukhus, butiker till offentliga tillställningar utomhus. 

Läs mer kring regler om att sortera, tömma och samla in förpackningsavfallet.

Kommuners insamling av förpackningsavfall

Här finns stöd och information till dig som jobbar på kommun, kommunala avfallsbolag, kommunalförbund eller motsvarande. Du hittar bland annat information om:

 • Utsortering och separat insamling av förpackningsavfall
 • Skyldigheter
 • Fastighetsnära insamling och kommunens informationsansvar
 • Insamling av förpackningsavfall via lättillgängliga insamlingsplatser
 • Insamling av förpackningsavfall via återvinningscentraler 
 • Överlämning av insamlat förpackningsavfall till producentansvarsorganisationer
 • Ersättning till kommuner 
 • Rapportering till Naturvårdsverket

Retursystem för plastflaskor och metallburkar

Plastflaskor och metallburkar för dryck ska ingå i ett godkänt retursystem för att få säljas i Sverige. Det gäller olika typer av drycker som till exempel läsk, vatten och öl. Plastflaskor och metallburkar som ingår i ett retursystem ska bland annat vara märkta med information om vilket belopp som utbetalas i pant när flaskan eller burken lämnas tillbaka till retursystemet.

Läs mer om vilka drycker som ingår, undantag, märkning, tillsynsavgift och om att söka dispens

System för återanvändning av förpackningar

Nya regler gäller för företag som skapar system för att se till att förpackningar återanvänds flera gånger (roterar). Till exempel kan det vara system för att återanvända kolsyrepatroner, träpallar eller lådor av plast eller glasflaskor för olika livsmedelsprodukter. Notera att det inte handlar om retursystemet med pant för plastflaskor och metallburkar.

Det finns två olika insamlingssystem för förpackningar som ska återanvändas, roteras, flera gånger:

System för återanvändning av förpackningar

Dessa system samlar in förpackningar från hushåll och olika verksamheter. Systemet har inga krav på sig att samla in och återvinna förpackningarna när de blir avfall.

Marknadsdrivna system för återanvändning av förpackningar

De här systemen samlar in förpackningar endast från verksamheter. Systemen har också krav på sig att samla in förpackningar som blivit avfall, för återvinning.

Här finns information för dig som vill driva sådana system och anmäla det till Naturvårdsverket. Anmälan kan skickas in från den 1 november. 

Marknadsdrivna system för materialåtervinning

Från den 1 januari 2024 får verksamheter lämna sitt utsorterade förpackningsavfall till insamlingssystem för materialåtervinning, så kallade marknadsdrivna system för materialåtervinning.

Här finns information för dig som vill driva ett sådant system och anmäla det till Naturvårdsverket.

Anmälan kan skickas in från den 1 november 2023.

Producentansvarsorganisation

Producentansvarsorganisationer finns för att förenkla för företag att ta sitt producentansvar. De tar ett operativt eller finansiellt ansvar för att samla in och behandla förpackningsavfall. De rapporterar även uppgifter om insamling och behandling av förpackningsavfall till Naturvårdsverket.

Från den 1 november 2023 behöver producentansvarsorganisationer för förpackningar vara godkända av Naturvårdsverket.

Om producentansvaret

Producentansvaret för förpackningar kom till 1994. Sedan dess har lagstiftningen utvecklats. Nu senast har ändringar genomförts för att delvis verkställa EU:s avfallsdirektiv, delvis efter en översyn av insamlingsansvaret för förpackningsavfall i Sverige. På EU-nivå har EU-kommissionen även lagt fram ett förslag på ändringar av EU:s förpackningsdirektiv. Detta förslag, en förordning, förhandlas under 2023 och framåt, men det går inte att säga när förordningen blir beslutad. Mest troligt är att den nya förordningens bestämmelser är på plats och börjar gälla om några år.

Syftet med producentansvaret för förpackningar är att den som bidrar till ett miljöproblem också ska bidra till lösningarna. Idag är problemet bristen på cirkularitet: att förpackningar inte återanvänds eller återvinns. Ett annat problem är att material och ämnen som finns i en del förpackningar är skadliga för miljön, speciellt om de hamnar i naturen. Lagstiftningen finns i hela EU eftersom det är ett stort gemensamt problem. 

Grunden i ansvaret är att företag ska ta fram eller välja produkter som är resurssnåla, lätta att återvinna och fria från miljöfarliga ämnen. 

Ju fler företag som tar sitt producentansvar – desto mindre ekonomiskt tryck blir det på de företag som tar ansvaret idag och på våra gemensamma samhällsresurser.

Om förpackningsförordningen

Förordningen (2022:1274) om producentansvar ger ett utökat ansvar för utformningen av förpackningar samt insamlingen och behandlingen av förpackningar.

En av de större förändringarna i förordningen är att kommunerna ska ta över insamlingen av förpackningar från hushåll. Syftet är det ska bli närmare och enklare att lämna sitt förpackningsavfall. 

Förordningen syftar till att:

 • Minska mängden förpackningar och förpackningsavfall genom att förpackningar ska framställas så att volym och vikt begränsas till den nivå som krävs för att upprätthålla en god säkerhets- och hygiennivå
 • Förpackningar endast används när det är nödvändigt
 • Förpackningar i högre utsträckning återanvänds
 • Begränsa skadligheten för miljön av material och ämnen i förpackningar
 • Producenterna ska ta ett operativt eller finansiellt ansvar för att samla in och behandla förpackningsavfall
 • Förpackningsavfall ska tas om hand på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt
 • Materialåtervinningsmålen i 2 kap uppnås
 • Minska nedskräpningen

Relaterade sidor

Här hittar du relaterad vägledning och mer information om producentansvaret och vad det ska bidra till.

  Varför finns producentansvaret? 

  Producentansvaret ska få företag att ta fram produkter som är resurssnåla, lätta att återanvända och återvinna samt fria från miljöfarliga ämnen. På så sätt ska Sverige och andra EU-länder få mindre avfallsmängder, renare avfall och mindre nedskräpning.

  Läs mer