Producentansvar - från avfall till cirkulär ekonomi

Granskad: ‎den ‎22‎ ‎april‎ ‎2024

Producentansvaret ska få företag att ta fram produkter som är resurssnåla, lätta att återanvända och återvinna samt fria från miljöfarliga ämnen. På så sätt ska Sverige och andra EU-länder få mindre avfallsmängder, renare avfall och mindre nedskräpning.

I Sverige har vi ett lagstiftat producentansvar för elva produktgrupper. Producentansvaret bygger på principen ”förorenaren betalar”. I det här fallet ska den som gör en produkt tillgänglig på marknaden ansvara och betala för att den tas omhand efter användning. Det kan handla om att avfall samlas in och transporteras bort eller att varorna återanvänds eller återvinns. Allt på ett miljövänligt sätt. I vissa fall ska företag även betala för städkostnader när deras produkter blivit skräp och slängts på marken.   

De produktgrupper som har fått producentansvar förbrukar mycket råvaror. Producentansvaret har därför en stor potential att minska resursanvändningen och begränsa klimat- och miljöpåverkan när behovet av nya råvaror blir mindre och koldioxidutsläppen minskar. 

Vinster med hållbara varor

En producent får betala mindre för hanteringen av varor som är miljömässigt hållbara. Detta ska motivera företag att ta fram produkter som är resurssnåla, lätta att återanvända och återvinna samt fria från miljöfarliga ämnen. Andra mål är att minska förbrukningen och nedskräpningen.

Vem har producentansvar?

Vem som har producentansvar skiljer sig åt mellan de olika produktgrupperna. För samtliga gäller dock, att det företag som gör något av följande är producent: 

 • Importerar en produkt till Sverige (från land utanför EU). 
 • För in en produkt till Sverige (från annat EU-land). 
 • Tillverkar en produkt i Sverige. 
 • Säljer en produkt i Sverige. 
 • Från ett annat land än Sverige säljer en produkt till en slutlig användare i Sverige. 

I regel är det företaget som först gör en produkt tillgänglig på marknaden som är producent. Om en vara importeras hit av ett företag och säljs av ett annat, så är det företaget som importerar varan som är producenten. 

För förpackningar gäller också att företag som fyller och använder förpackningar till sin verksamhet är producenter; till exempel olika transport- och konsumentförpackningar.  

Det finns även olika undantag och fler regler, till exempel för engångsplastprodukter. 

Företag måste själva ta reda på om de är producenter. 

Youtube video

Vilka produktgrupper ingår i producentansvaren?

 • Ballonger 
 • Batterier 
 • Bilar 
 • Däck 
 • Elutrustning 
 • Fiskeredskap som innehåller plast 
 • Förpackningar 
 • Läkemedel (information finns hos Läkemedelsverket) 
 • Radioaktiva produkter och herrelösa strålkällor (information finns hos Strålsäkerhetsmyndigheten) 
 • Vissa tobaksvaror och filter 
 • Våtservetter 

Vad behöver en producent göra?

Vad som ingår i producentansvaret skiljer sig åt mellan de olika produktgrupperna. 

Det kan bland annat innebära att producenten är ansvarig för att: 

 • Utforma och märka sina produkter. 
 • Ta hand om sina produkter när de har använts. 
 • Se till att insamlade produkter återanvänds, återvinns eller på annat sätt omhändertas på ett miljömässigt godtagbart sätt.  
 • Anmäla sig och rapportera uppgifter till Naturvårdsverket.  
 • Ansluta sig till en producentansvarsorganisation.

Fler krav med nedskräpning

I linje med principen om att förorenaren ska betala så finns även fler krav för ett antal plastprodukter. Det innebär att producenten ska bekosta medvetandehöjande åtgärder, insamling i offentliga system samt uppstädningen av sina produkter.

Anmälda producenter per produktgrupp

   Diagrammet visar hur många företag som anmält sitt producentansvar. Att antalet anmälda skiljer sig åt så mycket beror på att flera av produktgrupperna fick krav på anmälan först 2022 och 2023. Vissa producentansvar berör dessutom många fler företag, till exempel förpackningar.

   Insamling genom producentansvarsorganisationer

   De flesta producenterna ska vara anslutna till en producentansvarsorganisation (PRO). PRO:erna hjälper sina anslutna företag med att ta sitt producentansvar genom att sköta insamling, hantering och återvinning av företagens produkter. För detta betalar företagen en avgift. Avgiften finansierar även kostnader för innovation och utveckling av miljömässigt hållbara produkter. Ju fler producenter som är med och betalar, desto större är därför möjligheten att driva utvecklingen mot cirkulära materialflöden. 

   Definitionen av producentansvarsorganisation enligt miljöbalken är ”en juridisk person som förebygger eller hanterar avfall från producenters produkter”. 

   Miljömässiga effekter

   I producentleden hittar vi stora materialströmmar. Producentansvaret är därför ett kraftfullt verktyg för att nå en cirkulär ekonomi och har en stor potential att minska resursanvändningen och begränsa klimat- och miljöpåverkan.  

   Att gå mot en cirkulär ekonomi är nödvändigt eftersom vår konsumtion och produktion har utvecklats på ett sätt som inte är hållbart. Användningen av naturresurser ökar ständigt och har mångdubblats i världen under de senaste femtio åren. Utvinning och produktion av material, bränsle och livsmedel står för stora utsläpp av växthusgaser och är även en viktig orsak till förlust av biologisk mångfald och ohållbar användning av vatten.  

   Producentansvaret har funnits sedan 1990-talet är reglerat i ett flertal lagar. Lagstiftningen finns i hela EU eftersom vi har ett stort gemensamt problem.  

   Hitta vidare

   Vägledning och stöd

   Naturvårdsverket ger stöd till företag, kommuner och producentansvarsorganisationer som på olika sätt berörs av producentansvaret. Företag får också hjälp med att avgöra om de är producenter.