Stöd och information

Producentansvar för förpackningar

Hopvikta pappkartonger

System för återanvändning av förpackningar

Granskad: ‎den ‎18‎ ‎mars‎ ‎2024

Stöd till dig som driver eller avser driva ett system för återanvändning av förpackningar. Här beskrivs också skillnaden mellan ett system för återanvändning och ett marknadsdrivet system för återanvändning. Den som vill driva ett system för återanvändning ska anmäla det till Naturvårdsverket.

På sidan finns information om vilka skyldigheter du som aktör har. Kraven utgår från förordning (2022:1274) om producentansvar för förpackningar, nedan kallat för förpackningsförordningen.  

Sidan vänder sig till 

Aktörer som driver eller avser att driva ett system där återanvändbara förpackningar samlas in och roterar i systemet. 

Bra att veta

Begreppen system för återanvändning och marknadsdrivna system för återanvändning är nya begrepp och infördes i förpackningsförordningen 2022. 

Anmälan

I det här avsnittet hittar du beskrivningar av vad som ska ingå i en anmälan till Naturvårdsverket beroende på om systemet är ett system för återanvändning av förpackningar eller ett marknadsdrivet system för återanvändning av förpackningar. 

Anmälan av ett system för återanvändning av förpackningar  

Du som yrkesmässigt driver ett system för återanvändning av förpackningar (men som inte är marknadsdrivet) ska göra en anmälan till Naturvårdsverket. Länk till e-tjänsten finns längre ner på sidan. 

Anmälan ska innehålla: 

 1. Namn och kontaktuppgifter och person- eller organisationsnummer eller, om sådant inte finns, skatteregistreringsnummer, och  
 2. Uppgift om vilka förpackningar som roterar i systemet.  

Den som driver systemet ska snarast underrätta Naturvårdsverket om ändringar i fråga om de uppgifter som har lämnats.  

Anmälan av ett marknadsdrivet system för återanvändning av förpackningar  

Du som driver ett marknadsdrivet system för återanvändning av förpackningar kan starta när Naturvårdsverket meddelat att kraven på din verksamhet är uppfyllda, dock tidigast den 1 januari 2024.

Den som driver systemet ska se till att samtliga aktörer inom systemet lever upp till gällande bestämmelser och att rapportering sker till Naturvårdsverket (läs mer om rapportering nedan). Uppföljning av efterlevnaden av ett marknadsdrivet system för återanvändning sker genom rapportering och tillsyn. 

Anmälan görs i e-tjänst som öppnar den 1 november 2023. 

Var sker anmälan?

Oavsett vilket system det är ska anmälan göras via Naturvårdsverkets e-tjänst för producentansvar.

Anmälan ska innehålla följande uppgifter

Namn, kontaktuppgifter, person- eller organisationsnummer eller, om sådant inte finns, skatteregistreringsnummer på den som avser att driva systemet. 

Även om systemet består av flera aktörer, är det den som driver det anmälda systemet som får det yttersta ansvaret för att systemet efterlever kraven enligt förpackningsförordningen, vilket inkluderar rapporteringskraven för systemet.

Enligt punkt 2 ska uppgifter lämnas om i vilka kommuner som systemet ska drivas.  

Uppgifter om insamling ska sedan även rapporteras kommunvis från och med kalenderår 2024. 

Enligt punkt 3 ska uppgifter om ekonomiska, tekniska eller organisatoriska arrangemang lämnas.  Syftet med detta är att ge tillräcklig information till Naturvårdsverket så en bedömning kan göras om systemet uppfyller de krav som ställs. I anmälan ska minst en av förutsättningarna redovisas. 

Exempel på uppgifter som kan lämnas:  

 • En beskrivning av hur systemet ska organisera sin insamling och återvinning.  
 • En översiktlig kalkyl över kostnader och intäkter.  
 • En beskrivning av rutiner och tekniska lösningar.  
 • En beskrivning av hur rapporteringen av data ska ske och hur det säkerställs att data och information som ska rapporteras är korrekt. 

Enligt punkt 4 ska uppgifter lämnas om hur den som driver systemet avser uppfylla att insamlingen ger en materialåtervinning eller återvinning som är åtminstone likvärdig med producentansvarsorganisationernas. 

Anmälan ska innehålla en beskrivning av hur detta ska ske. 

Om systemet består av flera aktörer behöver det tydligt framgå vilka aktörer som ingår i systemet. Uppgifter om hur systemet säkerställer att materialåtervinning eller annan återvinning sker som är åtminstone likvärdig producentansvarsorganisationernas behöver lämnas. För detta är det viktigt att se till vilka krav som ställs på en producentansvarsorganisation. 

Här gör bestämmelserna tydligt att förpackningsavfall som har samlats in separat ska genomgå ett fullständigt behandlingsförfarande enligt 15 kap. 10 § miljöbalken samt inte förbränns i strid med 3 kap. 19 § avfallsförordningen. Det handlar om att förpackningsavfallet ska behandlas i enlighet med den så kallade avfallshierarkin, vilken anger att avfall som utgångspunkt ska hanteras enligt följande:

 1. Förebyggande
 2. Förberedelse för återanvändning
 3. Materialåtervinning
 4. Annan återvinning, till exempel energiåtervinning
 5. Bortskaffande

Avfallshierarkin riktar sig till den som är ansvarig för att avfall blir behandlat.

För att Naturvårdsverket ska kunna göra en bedömning hur väl systemet lever upp till kraven behöver uppgifter lämnas in om hur insamling och behandling avses utföras och vilken aktör inom ramen för systemet som avser ansvara för vad. 

Enligt förpackningsförordningen finns materialåtervinningsmål, vilka producentansvarsorganisationer effektivt ska bidra till att nå. Eftersom ett marknadsdrivet system för materialåtervinning ska ha en materialåtervinning eller annan återvinning som är åtminstone likvärdig en producentansvarsorganisations är det viktigt att beakta målen och sträva efter att uppnå dessa. 

Materialåtervinningsmålen är olika beroende på vilket material förpackningsavfallet består av. Målen för materialåtervinningsgraden är: 

 • Papper och kartong: Minst 85 % per år.  
 • Plast: minst 50 % per år till och med 2029. Minst 55 % från och med 2030.
 • Glas: Minst 90 % per år. 
 • Järn: Minst 70 % per år till och med 2029. Minst 80 % per år från och med 2030. 
 • Aluminium: Minst 50 % per år till och med 2029. Minst 60 % per år från och med 2030. 
 • Trä: Minst 15 % per år till och med 2024. Minst 25 % från och med 2025 och till och med 2029. Minst 30 % från och med 2030.
 • Övriga material: Minst 15 % per år.

Målet för allt förpackningsavfall är att materialåtervinningsgraden ska vara minst 65 % per år till och med år 2029 och därefter minst 70 %.  

Om den sökande anser att dennes ansökan i någon del ska omfattas av sekretess och inte ska lämnas ut, är det bra om detta anges i anmälan tillsammans med en precisering av vilka uppgifter som avses och skälen till att sekretess ska gälla för de uppgifterna. Det är först i samband med att uppgifterna begärs ut som Naturvårdsverket kommer att göra en självständig bedömning av om uppgifterna ska omfattas av sekretess eller inte.   

Naturvårdsverket prövar om kraven uppfyllda. Innan beslut meddelas ska Naturvårdsverket ge producentansvarsorganisationerna tillfälle att yttra sig.  

För att uppfylla kraven ska anmälan vara komplett. Vid ändringar av uppgifter som anmälts ska Naturvårdsverket snarast underrättas. 

Rapportera

Den som samlar in förpackningsavfall i ett system för återanvändning ska rapportera uppgifter till Naturvårdsverket.

 • Ett system för återanvändning ska senast den 31 mars varje år rapportera till Naturvårdsverket. 
 • Ett marknadsdrivet system för återanvändning ska lämna den första rapporteringen till Naturvårdsverket senast den 31 mars 2025. Uppgifterna avser kalenderåret 2024. Därefter ska rapportering lämnas senast den 31 mars varje år.

Den som driver ett system för återanvändning ska lämna uppgifter om den totala mängden: 

 1. roterande återanvändbara förpackningar under året angivet i vikt, och  
 2. roterande återanvändbara konsumentförpackningar under året angivet i vikt. 

Med totala mängden roterande återanvändbara förpackningar enligt punkt 1 ovan avses summan av antalet rotationer som återanvändbara förpackningar som inte är konsumentförpackningar genomgått multiplicerat med deras massa. 

Med totala mängden roterande återanvändbara konsumentförpackningar enligt punkt 2 ovan avses summan av antalet rotationer som återanvändbara konsumentförpackningar genomgått multiplicerat med deras massa. 

Uppgifterna om rotationer ska avse de förpackningar som lämnats till systemet under det närmast föregående kalenderåret.   

Tillförsel av återanvändbara förpackningar

Den som driver ett system för återanvändning av förpackningar ska lämna uppgifter om den totala mängden:

 1. Återanvändbara förpackningar som släppts ut på marknaden inom systemet för första gången under det närmast föregående kalenderåret angivet i vikt 
 2. Återanvändbara konsumentförpackningar som släppts ut på marknaden inom systemet för första gången under det närmast föregående kalenderåret angivet i vikt

Relevant lagstiftning

Vilka uppgifter som ska rapporteras för ett system för återanvändning framgår av 11 kap. 10 § förpackningsförordningen och av föreskrift (2023:13), 15-17 §§.

Uppgifter som ska rapporteras till Naturvårdsverket är det förpackningsavfall som hanterats, specificerat i förpackningsmaterial, som under det närmast föregående kalenderåret har

      a) samlats in och behandlats i Sverige, 

      b) samlats in utanför Sverige och behandlats i Sverige, 

      c) samlats in i varje kommun, 

      d) samlats in i Sverige och transporterats till ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) för behandling, och 

      e) samlats in i Sverige och exporterats till ett land utanför EES för behandling. 

För varje förpackningsmaterial ska anges hur stora avfallsmängder som är kommunalt avfall. Uppgifter om mängder ska anges i vikt. Uppgifter om det förpackningsavfall som samlats in i Sverige och behandlats i eller utanför Sverige ska specificeras i fråga om hur mycket som har materialåtervunnits, återvunnits genom energiutvinning, återvunnits på annat sätt eller bortskaffats. 

Mängd roterande förpackningar

Den som yrkesmässigt driver ett marknadsdrivet system för återanvändning ska utöver uppgifterna ovan lämna uppgifter om den totala mängden: 

 1. roterande återanvändbara förpackningar under året angivet i vikt, och  
 2. roterande återanvändbara konsumentförpackningar under året  angivet i vikt. 

Med mängden återanvändbara förpackningar som tillförts systemet för första gången enligt punkt 1 avses antalet förpackningar som inte är konsumentförpackningar som tillförts systemet under kalenderåret multiplicerat med deras massa.

Med mängden återanvändbara konsumentförpackningar som tillförts systemet för första gången enligt punkt 2 avses antalet förpackningar som är konsumentförpackningar som tillförts systemet under kalenderåret multiplicerat med deras massa.

Tillförsel av återanvändbara förpackningar

Den som driver ett marknadsdrivet system för återanvändning av förpackningar ska lämna uppgifter om den totala mängden:

 1. återanvändbara förpackningar som har släppts ut på marknaden inom systemet för första gången under det närmast föregående kalenderåret angivet i vikt
 2. återanvändbara konsumentförpackningar som har släppts ut på marknaden inom systemet för första gången under det närmast föregående kalenderåret angivet i vikt

Relevant lagstiftning

Vilka uppgifter som ska rapporteras för ett marknadsdrivet system för återanvändning framgår av 11 kap. 5 och 8 §§ förpackningsförordningen och av föreskrift (2023:13), 15-30 §§. 

En beräkningspunkt är den punkt där förpackningsavfallsmaterial går in i det materialåtervinningsförfarande varigenom avfallet upparbetas till produkter, material eller ämnen som inte är avfall, eller den punkt där avfallsmaterialen upphör att vara avfall till följd av ett förberedande förfarande innan de upparbetas. Beräkningspunkter för materialåtervinning för respektive materialslag:

Glasförpackningar: Sorterat glas som inte genomgår ytterligare bearbetning innan det går in i en glasugn eller till produktion av filtermedier, slipmaterial, glasfiberisolering och byggnadsmaterial.

Metallförpackningar : Sorterad metall som inte genomgår ytterligare bearbetning innan den går in i ett smältverk eller en masugn.

Pappersförpackningar/kartong: Sorterat papper som inte genomgår ytterligare bearbetning innan det går in i en massaprocess. 

Plastförpackningar: Plast som separerats efter polymerer och inte genomgår ytterligare bearbetning innan den går in i ett pelleterings-, extruderings- eller formgjutningsförfarande. 

Plastflingor som inte genomgår ytterligare bearbetning innan de används i en slutprodukt.

Träförpackningar: Sorterat trä som inte genomgår ytterligare bearbetning innan det används för tillverkning av spånskivor eller andra produkter.  Sorterat trä som går in i ett komposteringsförfarande.

Kompositförpackningar och förpackningar som består av flera olika material:  Plast, glas, metall, trä, papper och kartong samt andra material som härrör från behandling av kompositförpackningar eller förpackningar som består av flera olika material, som inte genomgår ytterligare bearbetning innan de når den beräkningspunkt som fastställts för det specifika materialet.

Aktörer som omfattas av producentansvar för förpackningar har olika rapporteringskrav. Vilka uppgifter som ska lämnas skiljer sig åt beroende på vilken typ av aktör du är. Producenter och producentansvarsorganisationer lämnar exempelvis olika uppgifter. 

Det du och andra aktörer rapporterar möjliggör att Naturvårdsverket kan följa upp Sveriges mål för materialåtervinning och hur producentansvaret fungerar. Uppgifterna är också grunden för Sveriges årliga statistikrapportering till EU.

Bestämmelser om vilka uppgifter som ska lämnas av vem finns i 11 kap. i förordningen (2022:1274) om producentansvar för förpackningar. Vidare så preciserar Naturvårdsverket i sina föreskrifter (NFS 2023:13) vilka uppgifter som ska lämnas. 

Skyldighet att lämna uppgifter på begäran  

På Naturvårdsverkets begäran ska de uppgifter som myndigheten behöver för att rapportera i enlighet med förpackningsdirektivet lämnas av 

 1.  en producent, 
 2.  en producentansvarsorganisation, och 
 3.  den som driver ett

  a) marknadsdrivet system för materialåtervinning,
  b) marknadsdrivet system för återanvändning, och
  c) annat system för återanvändning av förpackningar.  

E-tjänst för producentansvar

Här kan företag anmäla sig som producent och rapportera uppgifter till Naturvårdsverket. Här ändrar företaget också faktura- eller kontaktuppgifter eller hämtar bevis på registrerat producentansvar.

Dispens från kravet på anslutning till producentansvarsorganisation

Enligt förpackningsförordningen ska producenter anlita eller tillhandahålla en godkänd producentansvarsorganisation som tar hand om producentens förpackningsavfall. Denna skyldighet gäller även om producentens förpackning lämnas till ett system för återanvändning av förpackningar.

Enligt förpackningsförordningen finns det möjlighet att få dispens från kravet för viss tid om producenten säkerställer att:

 • Minst 90 procent av de förpackningar som producenten tillhandahåller på marknaden roterar i ett marknadsdrivet system för återanvändning.
 • Förpackningarna tas om hand av systemet när de blir avfall.

Naturvårdsverkets tolkning är att möjligheten till dispens från kravet gäller om producenten enbart tillhandahåller återanvändbara förpackningar. Om producenten tillhandahåller förpackningar som inte är återanvändbara kan producenten inte få dispens från kravet. En producent som både tillhandahåller återanvändbara förpackningar och engångsförpackningar ska alltså anlita eller tillhandahålla en producentansvarsorganisation. 

En ansökan om dispens ska skickas till Naturvårdsverket.

Naturvårdsverket ska ge producentansvarsorganisationerna tillfälle att yttra sig innan ett beslut meddelas.  

Tillsyn och kontroll

Som operativ tillsynsmyndighet ansvarar Naturvårdsverket för att de marknadsdrivna systemen lever upp till kraven. I det ingår bland annat att granska de uppgifter som rapporteras in. 

Naturvårdsverket kan besluta om förelägganden, med stöd av 26 kap miljöbalken, om systemet inte lever upp till de krav som ställs på det.  Det kan handla om bristande rapportering eller att systemet ändras på ett sätt som gör att förpackningsavfallet inte hanteras på ett korrekt sätt. Om föreläggandet inte efterlevs kan det följas av ett föreläggande förenat med ett vitesbelopp. 

Länsstyrelsernas respektive kommunernas ansvar för tillsyn 

Länsstyrelserna alternativt kommunerna har det lokala tillsynsansvaret för förordningen (2022:1274) om producentansvar för förpackningar. Det innebär att den lokala tillsynsmyndigheten ansvarar för frågor om hur hanteringen av sådant avfall som omfattas av förordningen lokalt uppfyller kraven i förordningen. 

Definitioner

I det här avsnittet hittar du beskrivningar av de två begreppen system för återanvändning och marknadsdrivna system för återanvändning, samt vad skillnaden är mellan dessa två system och vilka olika krav de olika systemen omfattas av. 

I systemen roterar återanvändbara förpackningar. Beskrivning av vad som menas med rotation och vad som är en återanvändbar förpackning finns också i detta avsnitt. 

System för återanvändning är ett nytt begrepp och infördes i förpackningsförordningen 2022. Begreppet gäller den som yrkesmässigt driver ett system och som kan säkerställa att förpackningarna i systemet gör flera rotationer. I ett sådant system kan förpackningar från både hushåll och verksamheter rotera.  

Systemet har inget krav på sig att samla in och återvinna förpackningarna när de blir avfall. Om systemet gör det så är det i så fall ett marknadsdrivet system och omfattas av andra krav.

Definitionen av system för återanvändning lyder enligt förpackningsförordningen, 1 kap. 8 §: 

Organisatoriska, tekniska eller finansiella arrangemang som säkerställer att återanvändbara förpackningar gör flera rotationer. 

Ett system för återanvändning av förpackningar ska vara anmäld hos Naturvårdsverket.

Ett system för återanvändning av förpackningar ska från och med 2024 rapportera uppgifter till Naturvårdsverket.

Marknadsdrivet system för återanvändning är ett nytt begrepp och infördes i förpackningsförordningen 2022. Begreppet gäller system som drivs av aktörer på ett sätt som kan garantera att förpackningar från verksamheter gör flera rotationer och att förpackningarna återvinns när de blir avfall.  

Definitionen av marknadsdrivet system för återanvändning lyder enligt förpackningsförordningen, 1 kap. 8 §: 

Organisatoriska, tekniska eller finansiella arrangemang som drivs på marknadsmässig grund och som säkerställer dels att återanvändbara förpackningar från verksamheter gör flera rotationer, dels att förpackningarna återvinns när de blir avfall. 

Ett marknadsdrivet system för återanvändning av förpackningar ska vara anmäld hos Naturvårdsverket och får samla in förpackningar som blivit avfall efter att systemet fått ett beslut om att verksamheten uppfyller anmälningsplikten.

Ett system kan bestå av en eller flera aktörer och systemet som helhet ansvarar för såväl insamling som återanvändning av förpackningar som återvinning av förpackningsavfallet. Den som driver systemet och anmäler systemet till Naturvårdsverket är den aktör som tar det yttersta ansvaret för att kraven enligt förpackningsförordningen efterlevs och att rapportering av systemet sker. 

Det behöver framgå av anmälan vilka aktörer som ingår i systemet.

Ett marknadsdrivet system för återanvändning av förpackningar ska från och med 2024 rapportera uppgifter till Naturvårdsverket.

I ett system för återanvändning kan förpackningar från både hushåll och verksamheter rotera. Systemet har inget krav på sig att samla in och återvinna förpackningarna när de blir avfall.  

I ett marknadsdrivet system för återanvändning roterar endast förpackningar från verksamheter. Dessa system omfattas dessutom av kravet på att samla in och återvinna förpackningarna när de blir avfall.  

En återanvändbar förpackning är en förpackning som har utformats, konstruerats och släppts ut på marknaden för att under sin livscykel återanvändas flera gånger genom att återfyllas eller återanvändas för samma ändamål som den utformades för.

 Exempel på återanvändbara förpackningar är:

 • kabeltrummor av trä som används för transport och hantering av tråd, kabel, lina med mera, 
 • returlådor av plast som inom ett retursystem återanvänds som lastbärare för att transportera livsmedel till exempelvis butiker, restauranger och storkök, 
 • flaskor som roterar inom ett system för återanvändning av förpackningar, 
 • muggar i plast eller annat material som säljs fyllda med dryck och som kan återlämnas till säljstället för återfyllning och återanvändning av samma eller annan konsument, 
 • matlådor i plast eller annat material som säljs fyllda med take away-mat och som kan återlämnas till säljstället för återfyllning och återanvändning av samma eller annan konsument.