Stöd och information

Förpackningar

Hopvikta pappkartonger

System för återanvändning av förpackningar

Stöd till den som driver eller avser driva ett marknadsdrivet system för återanvändning av förpackningar samt den som har ett system för återanvändning av förpackningar. Här beskriver vi också skillnaden mellan dessa två system.

På sidan hittar du information om vilka skyldigheter dessa aktörer har enligt den nya förordningen (2022:1274) om producentansvar för förpackningar (fortsättningsvis kallad förpackningsförordningen). Den nya förpackningsförordningen trädde i kraft den 1 januari 2023 men flera bestämmelser i förordningen börjar gälla först senare. 

Sidan vänder sig till 

I huvudsak vänder sig sidan till dig som avser bedriva ett marknadsdrivet system för återanvändning av förpackningar. Det finns även information för till dig som driver ett system för återanvändning av förpackningar.

Ordförklaring

Enligt förpackningsförordningen 1 kap. 8 § definieras marknadsdrivet system för återanvändning som:

”organisatoriska, tekniska eller finansiella arrangemang som drivs på marknadsmässig grund och som säkerställer dels att återanvändbara förpackningar från verksamheter gör flera rotationer, dels att förpackningarna återvinns när de blir avfall”

Enligt förpackningsförordningen 1 kap 8 § definieras system för återanvändning av förpackningar som: 

”organisatoriska, tekniska eller finansiella arrangemang som säkerställer att återanvändbara förpackningar gör flera rotationer” 

Skillnaden mellan de två systemen är att inom det marknadsdrivna systemet roterar endast förpackningar från verksamheter. Det marknadsdrivna systemet samlar därtill även in förpackningarna när de blir avfall och återvinner dessa.

Detta till skillnad från ett system för återanvändning av förpackningar i vilken förpackningar från såväl hushåll som verksamheter kan rotera och som inte har krav på sig att samla in förpackningarna när de blir avfall och återvinna dem.  

En återanvändbar förpackning är en förpackning som har utformats, konstruerats och släppts ut på marknaden för att under sin livscykel återanvändas flera gånger genom att återfyllas eller återanvändas för samma ändamål som den utformades för.

 Exempel på återanvändbara förpackningar är:

 • kabeltrummor av trä som används för transport och hantering av tråd, kabel, lina med mera, 
 • returlådor av plast som inom ett retursystem återanvänds som lastbärare för att transportera livsmedel till exempelvis butiker, restauranger och storkök, 
 • flaskor som roterar inom ett system för återanvändning av förpackningar, 
 • muggar i plast eller annat material som säljs fyllda med dryck och som kan återlämnas till säljstället för återfyllning och återanvändning av samma eller annan konsument, 
 • matlådor i plast eller annat material som säljs fyllda med take away-mat och som kan återlämnas till säljstället för återfyllning och återanvändning av samma eller annan konsument. 

Anmäla

Marknadsdrivet system för återanvändning av förpackningar 

Från den 1 januari 2024 får den som driver ett marknadsdrivet system för återanvändning samla in förpackningsavfall från verksamheter vars förpackningar som roterar i systemet om: 

 • Det insamlade avfallet behandlas på ett sätt som ger en materialåtervinning eller annan återvinning som är åtminstone likvärdig med producentansvarsorganisationernas, 
 • Verksamheten har anmälts till Naturvårdsverket och 
 • Naturvårdsverket har beslutat att anmälningsplikten är uppfylld. 

Ett marknadsdrivet system för återanvändning av förpackningar ska såldes anmäla sig till Naturvårdsverket. Anmälan ska enligt förpackningsförordningen innehålla följande: 

 1. Namn, kontaktuppgifter och person- eller organisationsnummer eller, om sådant inte finns, skatteregistreringsnummer på den som avser att driva systemet,
 2. En redogörelse av i vilka kommuner systemet ska drivas,
 3. Uppgift om de organisatoriska, tekniska eller finansiella arrangemang som säkerställer att återanvändbara förpackningar gör flera rotationer och återvinns när de blir avfall, och
 4. En beskrivning av hur man avser att uppfylla kravet att det insamlade avfallet behandlas på ett sätt som ger en materialåtervinning eller annan återvinning som är åtminstone likvärdig med producentansvarsorganisationernas. 

Naturvårdsverket prövar om anmälningsplikten är uppfylld. Innan Naturvårdsverket fattar ett beslut får producentansvarsorganisationerna tillfälle att yttra sig. 

Bestämmelserna tillämpas på anmälningar av marknadsdrivna system som lämnas in till Naturvårdsverket efter den 1 november 2023 och som avser en verksamhet som bedrivs efter den 1 januari 2024. Naturvårdsverket arbetar för att ta fram en e-tjänst där aktörerna kan anmäla sig. Mer information om detta kommer att publiceras under 2023.  

System för återanvändning av förpackningar 

Enligt förpackningsförordningen ska den som yrkesmässigt driver ett system för återanvändning av förpackningar göra en anmälan till Naturvårdsverket. Anmälan ska innehålla: 

 1. Namn och kontaktuppgifter och person- eller organisationsnummer eller, om sådant inte finns, skatteregistreringsnummer, och 
 2. Uppgift om vilka förpackningar som roterar i systemet. 

Den som driver systemet ska snarast underrätta Naturvårdsverket om ändringar i fråga om de uppgifter som har lämnats. 

Rapportera

Marknadsdrivet system för återanvändning av förpackningar

Rapporteringskravet återfinns i förpackningsförordningens 11 kap. 8 §. De uppgifter som ska lämnas in är det som listas i förpackningsförordningens 11 kap. 5 §. Det rör sig bland annat om vilka producenter som anlitat systemet, hur mycket avfall som samlats in och behandlats.

Den som samlar in verksamheters avfall i ett marknadsdrivet system för återanvändning ska lämna uppgifter enligt nedan:

Viktigt datum

Ett system för återanvändning ska senast 31 mars varje år rapportera till Naturvårdsverket. Ett marknadsdrivet system för återanvändning ska senast 31 mars varje år rapportera till Naturvårdsverket. Denna rapportering tillämpas första gången i fråga om uppgifter som avser kalenderåret 2024.

Uppgifter som ska rapporteras till Naturvårdsverket är det förpackningsavfall som hanterats, specificerat i förpackningsmaterial, som under det närmast föregående kalenderåret har

      a) samlats in och behandlats i Sverige, 

      b) samlats in utanför Sverige och behandlats i Sverige, 

      c) samlats in i varje kommun, 

      d) samlats in i Sverige och transporterats till ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) för behandling, och 

      e) samlats in i Sverige och exporterats till ett land utanför EES för behandling. 

För varje förpackningsmaterial ska anges hur stora avfallsmängder som är kommunalt avfall. 

Den som yrkesmässigt driver ett system för återanvändning ska utöver uppgifterna ovan lämna uppgifter om den totala mängden: 

 1. roterande återanvändbara förpackningar under året angivet i ton, och  
 2. roterande återanvändbara konsumentförpackningar under året angivet i ton. 

En beräkningspunkt är den punkt där förpackningsavfallsmaterial går in i det materialåtervinningsförfarande varigenom avfallet upparbetas till produkter, material eller ämnen som inte är avfall, eller den punkt där avfallsmaterialen upphör att vara avfall till följd av ett förberedande förfarande innan de upparbetas. 

Beräkningspunkter för materialåtervinning för respektive materialslag

Glasförpackningar: Sorterat glas som inte genomgår ytterligare bearbetning innan det går in i en glasugn eller till produktion av filtermedier, slipmaterial, glasfiberisolering och byggnadsmaterial.

Metallförpackningar : Sorterad metall som inte genomgår ytterligare bearbetning innan den går in i ett smältverk eller en masugn.

Pappersförpackningar/kartong: Sorterat papper som inte genomgår ytterligare bearbetning innan det går in i en massaprocess. 

Plastförpackningar: Plast som separerats efter polymerer och inte genomgår ytterligare bearbetning innan den går in i ett pelleterings-, extruderings- eller formgjutningsförfarande. 

Plastflingor som inte genomgår ytterligare bearbetning innan de används i en slutprodukt.

Träförpackningar: Sorterat trä som inte genomgår ytterligare bearbetning innan det används för tillverkning av spånskivor eller andra produkter.  Sorterat trä som går in i ett komposteringsförfarande.

Kompositförpackningar och förpackningar som består av flera olika material:  Plast, glas, metall, trä, papper och kartong samt andra material som härrör från behandling av kompositförpackningar eller förpackningar som består av flera olika material, som inte genomgår ytterligare bearbetning innan de når den beräkningspunkt som fastställts för det specifika materialet.

Aktörer som omfattas av producentansvar för förpackningar har olika former av rapporteringskrav. Vilka uppgifter som ska lämnas skiljer sig åt beroende på vilken typ av aktör du är. Producenter och producentansvarsorganisationer lämnar exempelvis olika uppgifter. 

Bestämmelser om vilka uppgifter som ska lämnas av vem finns i elfte kapitlet i förordningen (2022:1274) om producentansvar för förpackningar. Vidare så preciserar Naturvårdsverket i sina föreskrifter (NFS 2020:8) vilka uppgifter som ska lämnas.

Vissa bestämmelser i den upphävda förordningen (2006:1273) om producentansvar för förpackningar gäller fortfarande 

Vissa delar av den upphävda förordningen (2006:1273) om producentansvar för förpackningar gäller fortfarande. Av relevans för den årliga rapporteringen är att bestämmelsen i 31 § 1 i den upphävda förordningen gäller för uppgifter som avser tiden till och med den 31 december 2023. Det innebär att det är förpackningsproducenten som har ansvar för att: 

Det till Naturvårdsverket lämnas uppgifter om resultatet av insamlingsverksamheten, återanvändningen, återvinningen och materialutnyttjandet samt andra förhållanden som rör bortskaffandet av utsorterade förpackningar.  

Skyldighet att lämna uppgifter på begäran till Naturvårdsverket  

På Naturvårdsverkets begäran ska de uppgifter som myndigheten behöver för att rapportera i enlighet med förpackningsdirektivet lämnas av 

 1.    en producent, 
 2.    en producentansvarsorganisation, och 
 3.    den som driver ett

  a) marknadsdrivet system för materialåtervinning,
  b) marknadsdrivet system för återanvändning, och
  c) annat system för återanvändning av förpackningar.  

Dispens från kravet på anslutning till producentansvarsorganisation

Enligt förpackningsförordningen ska producenter anlita eller tillhandahålla en godkänd producentansvarsorganisation som tar hand om producentens förpackningsavfall. Denna skyldighet gäller även om producentens förpackning lämnas till ett system för återanvändning av förpackningar.

Enligt förpackningsförordningen finns det möjlighet att få dispens från kravet för viss tid om producenten säkerställer att minst 90 procent av de förpackningar som producenten tillhandahåller på marknaden roterar i ett marknadsdrivet system för återanvändning och tas om hand av systemet när de blir avfall. En ansökan om dispens ska skickas till Naturvårdsverket.

Naturvårdsverket kommer att ge producentansvarsorganisationerna tillfälle att yttra sig innan ett beslut meddelas.