Stöd och information

Förpackningar

Hopvikta pappkartonger

Förpackningsavfall från verksamheter

Information om hur verksamheter ska sortera förpackningar och på vilka sätt utsorterade förpackningar kan lämnas till materialåtervinning.

Den 1 januari 2023 trädde förordningen (2022:1274) om producentansvar för förpackningar i kraft. Förutom förordningen har ändringar gjorts i avfallsförordningen (2020:614) som handlar om förpackningsavfall. Reglerna ska underlätta för verksamheter att sortera och lämna sitt förpackningsavfall.  

Sidan vänder sig till 

Dig som driver en verksamhet där det uppstår förpackningsavfall. 

Sortera ut förpackningsavfall

Den som har förpackningsavfall ska enligt 3 kap. 4 § avfallsförordningen från den 1 januari 2023 sortera ut detta skiljt från annat avfall. Det som ska skiljas ut och sorteras var för sig är följande fraktioner:  

 1. papper och kartong,  
 2. plast,  
 3. metall,  
 4. färgat glas,  
 5. ofärgat glas,  
 6. plastflaskor och metallburkar som är avsedda för ett retursystem enligt 4 kap. 3 § förordningen (2022:1274) om producentansvar för förpackningar,  
 7. trä och, 
 8. material som inte avses i 1-7 (övrigt förpackningsmaterial)  

Kravet på utsortering gäller inte en förpackning som på grund av sitt tidigare innehåll utgör farligt avfall utan det ska i stället sorteras och hanteras som farligt avfall.  

Tömma förpackningar

Från den 1 januari 2024 ska den som har en förpackning som innehåller avfall se till att förpackningen skiljs från innehållet. 

Bestämmelsen finns i 3 kap. 4 a § avfallsförordningen och syftar till att möjliggöra en ökad materialåtervinning av såväl förpackningsavfall som avfall som är förpackat. För många verksamheter såsom exempelvis butiker kommer det innebära stora förändringar jämfört med idag vad gäller hanteringen av bioavfall. Naturvårdsverkets bedömning är att när det kommer till bioavfall så kan den som har en förpackning som innehåller avfall uppfylla skyldigheten genom att själv skilja förpackningen från innehållet på platsen där avfallet producerats eller genom att se till att förpackningen skiljs från innehållet på en behandlingsanläggning. 

Skyldigheten att tömma förpackningen från innehåll begränsas inte enbart till bioavfall utan avser annat avfall också och gäller både för hushåll och verksamheter. Det finns dock undantag i det fall förpackningen innehåller farligt avfall eller läkemedelsavfall om förpackningen underlättar den praktiska hanteringen av avfallet.   

Tillsynsmyndigheten (kommunen) får i det enskilda fallet ge den som producerar förpackningsavfall i en yrkesmässig verksamhet dispens från kravet om att förpackningen töms från innehållet (3 kap. 15 a § avfallsförordningen). Dispens får ges om det inte är genomförbart eller inte ger fördelar som överväger nackdelarna att skilja förpackningar från innehållet. 

Serveringsställen där det säljs mat eller dryck

Från den 1 januari 2024 ska den som driver ett serveringsställe där det säljs mat eller dryck i förpackningar och där gästen ges möjlighet till att äta eller dricka på plats se till att gästen kan sortera ut sitt förpackningsavfall. Det gäller endast det förpackningsavfall som har producerats på platsen. Förpackningarna ska sorteras ut i separata materialflöden. 

Ett serveringsställe som har förpackningar behöver enligt 3 kap. 4 d § avfallsförordningen ge den som har förpackningsavfall som producerats på serveringsstället möjlighet att sortera ut följande förpackningsmaterial från annat avfall: 

 1. papper och kartong,  
 2. plast,  
 3. metall,  
 4. färgat glas,  
 5. ofärgat glas,  
 6. plastflaskor och metallburkar som är avsedda för ett retursystem, 
 7. trä och  
 8. avfall från övriga förpackningsmaterial (till exempel förpackningar av textil, keramik, porslin och sten). 

Används endast förpackningar av ett material behöver endast denna fraktion sorteras ut när det blivit till avfall.   

Kravet på att erbjuda gästen möjlighet att sortera ut sitt förpackningsavfall som har producerats på serveringsstället gäller inte om gästen endast har möjlighet att ta med sig maten (take-away). Kravet gäller inte heller serveringsställen utan sittplats som till exempel food trucks, kaffevagnar och liknande mobila serveringsställen. 

Det insamlade avfallet ska lämnas till  

 • någon av de mottagningsplatser som ansvarig producentansvarsorganisation tillhandahåller, 
 • kommunens insamlingssystem om verksamheten har en avfallshantering som är samlokaliserad med hushållens och verksamheten har valt kommunen som utförare 
 • ett marknadsdrivet system för materialåtervinning eller återanvändning.  

Flaskor och metallburkar som ingår i retursystemet (det vill säga pantflaskor och pantburkar) ska lämnas till retursystemet. 

Offentliga tillställningar utomhus

Från den 1 januari 2024 ska den som arrangerar en offentlig tillställning utomhus, som innebär att besökare producerar förpackningsavfall på tillställningen, ge besökarna möjlighet att sortera ut förpackningsavfallet. Förpackningarna ska sorteras ut i separata materialflöden. 

Det insamlade avfallet ska lämnas till  

 • någon av de mottagningsplatser som ansvarig producentansvarsorganisation tillhandahåller,  
 • kommunens insamlingssystem om verksamheten har en avfallshantering som är samlokaliserad med hushållens och verksamheten har valt kommunen som utförare 
 • till ett marknadsdrivet system för materialåtervinning eller materialåteranvändning.  

Flaskor och metallburkar som ingår i retursystemet (dvs. pantflaskor och pantburkar) ska lämnas till retursystemet. 

Insamling av förpackningsavfall till och med 31 december 2023

Fram till utgången av 2023 ska den som har förpackningsavfall som har producerats i samband med en verksamhet lämna förpackningsavfallet till ett insamlingssystem som producenter tillhandahåller.  

I praktiken innebär det att verksamheter kan lämna förpackningsavfallet till någon av de mottagningsplatser som insamlingssystemen tillhandahåller eller införskaffa insamlingstjänster från privata återvinningsentreprenörer. 

Insamling av förpackningsavfall från den 1 januari 2024

Från den 1 januari 2024 kan du som verksamhetsutövare lämna ditt utsorterade förpackningsavfall som har producerats i samband med din verksamhet till någon av följande insamlingssystem för verksamheternas förpackningsavfall. 

Du kan lämna ditt utsorterade förpackningsavfall utan kostnad till en mottagningsplats till för verksamheternas förpackningsavfall (7 kap. 1 § förpackningsförordningen). Mottagningsplatserna ska anordnas av en godkänd producentansvarsorganisation. Naturvårdsverket ska senast den 31 december 2023 fatta beslut om vilken producentansvarsorganisation som ska ansvara för att ordna och driva mottagningsplatserna (7 kap. 5 § förpackningsförordningen).  

Senast den 1 januari 2026 ska antalet mottagningsplatser vara minst en per kommun (7 kap. 2 § förpackningsförordningen). 

Mer information om mottagningsplatser för verksamheternas förpackningsavfall kommer under 2023. 

Ditt utsorterade förpackningsavfall som har producerats i samband med din verksamhet kan du lämna till ett av Naturvårdsverket anmält marknadsdrivet system för materialåtervinning (7 kap. 14 § förpackningsförordningen). 

Det innebär att en godkänd aktör hämtar verksamhets utsorterade förpackningsavfall. Innan du ansluter din verksamhet till ett system för materialåtervinning behöver du kontrollera att systemet är anmält till Naturvårdsverket. 

Här kan du läsa mer om marknadsdrivet system för materialåtervinning:

Marknadsdrivna system för materialåtervinning

Om din verksamhet har återanvändbara förpackningar kan du låta dessa rotera genom ett anmält marknadsdrivet system för återanvändning (7 kap. 12 § förpackningsförordningen). För återanvändbara förpackningar där förpackningarna roterar i ett marknadsdrivet system för återanvändning ska systemet se till att förpackningarna återvinns när de blir avfall.  

Med återanvändbara förpackningar menas förpackningar som har utformats, konstruerats och släppts ut på marknaden för att under sin livscykel återanvändas flera gånger genom att återfyllas eller återanvändas för samma ändamål som förpackningarna utformades för (1 kap. 11 § förpackningsförordningen).  

Ett marknadsdrivet system för återanvändning ska säkerställa att återanvändbara förpackningar från verksamheter gör flera rotationer och att förpackningarna återvinns när de blir avfall (1 kap. 8 § förpackningsförordningen).  

Innan du ansluter din verksamhet till ett marknadsdrivet system för återanvändning behöver du kontrollera att systemet är anmält till Naturvårdsverket.  

Här kan du läsa mer om marknadsdrivna system för återanvändning. 

System för återanvändning av förpackningar

En verksamhet i en fastighet som har fastighetsnära insamling av förpackningsavfall kan anmäla till kommunen att den vill att kommunen samlar in verksamhetens förpackningsavfall fastighetsnära (7 kap. 10 § förpackningsförordningen). En förutsättning är att verksamheten tillsammans med hushållen använder avfallsbehållare och anordningar för avfall på eller i anslutning till fastigheten (1 kap. 8 § förpackningsförordningen). Samlokaliserade verksamheter som valt kommunal insamling får från år 2027 nyttja kommunens lättillgängliga insamlingsplatser för insamling av skrymmande förpackningar av papper, kartong och plast.  

Samlokaliserade verksamheter kan exempelvis vara företag som frisörer eller restauranger som bedriver verksamhet i nära anslutning till hushållen i flerbostadshus och som delar avfallsbehållare och andra avfallsanordningar med hushållen i fastigheten. 

Verksamheten måste göra en aktiv anmälan till kommunen för att få kommunal insamling av sitt förpackningsavfall. Kommunen får meddela föreskrifter om vid vilken tidpunkt en anmälan ska göras för att kommunen ska samla in förpackningsavfallet (7 kap. 11 § förpackningsförordningen).  

Kontakta din kommun för mer information.