Stöd och information

Producentansvar för förpackningar

Hopvikta pappkartonger

Kommuners insamling av förpackningsavfall

Granskad: ‎den ‎21‎ ‎december‎ ‎2023

Stöd om kommunernas ansvar för insamling av förpackningsavfall från hushåll samt samlokaliserade verksamheter som valt kommunal insamling.

Från och med den 1 januari 2024 ansvarar kommunerna för insamlingen av förpackningsavfall från hushåll samt samlokaliserade verksamheter som valt kommunal insamling. De nya reglerna ska underlätta för hushåll och verksamheter att sortera sitt förpackningsavfall. En enklare insamling och sortering ska bidra till att producenter kan materialåtervinna mer avfall, att hanteringen av avfall blir mer resurseffektiv och att behoven av nya råvaror minskar vilket ger minskade koldioxidutsläpp. De nya reglerna innebär att kommuner och producenter får nya roller.  

Sidan vänder sig till 

Dig som arbetar i kommun, kommunalt avfallsbolag, kommunalförbund eller motsvarande samt till producentansvarsorganisationer.

Bra att veta 

Regeringen har beslutat om förordning (2022:1274) om producentansvar för förpackningar (fortsättningsvis kallad förpackningsförordningen). Förordningen trädde i kraft den 1 januari 2023, men alla bestämmelser tillämpas inte direkt från och med detta datum då det finns vissa övergångsbestämmelser.  

Naturvårdsverkets vägledning i det som avser kommunens insamling av utsorterat förpackningsavfall från torg, parker och andra populära platser kommer under år 2024. 

Kommunens ansvar sammanfattat

 • Från den 1 januari 2024 har kommunerna det operativa ansvaret för att samla in hushållens förpackningsavfall och att informera hushållen om förebyggande åtgärder samt sortering av förpackningsavfall.  
 • Senast den 1 januari 2027 ska samtliga kommuner ha infört fastighetsnära insamling från hushållen och samlokaliserade verksamheter som valt kommunal insamling av avfall från förpackningar i materialen papper, plast, metall och glas. Insamlingen ska vara utbyggd i hela kommunen. 
 • Skrymmande förpackningar av papper, kartong och plast ska samlas in på lättillgängliga insamlingsplatser. 
 • Alla förpackningsmaterial inkl. träförpackningar och ”övrigt förpackningsmaterial” ska samlas in på kommunernas stationära bemannade återvinningscentraler (ÅVC). 
 • Från den 1 januari 2026 ska kommunerna samla in utsorterat förpackningsavfall av papper, plast, glas- och metallförpackningar på torg och i parker. 
 • Från den 1 januari 2026 ska kommunerna även samla in plastförpackningar på andra populära platser.  
 • Kostnaderna för insamlingsarbetet och kommunens informationsinsatser ska producenterna ersätta kommunerna för. Ersättningen bestäms i föreskrifter som Naturvårdsverket meddelar. 

Utsortering och separat insamling

Avfallsinnehavaren har en skyldighet att sortera ut förpackningsavfall i olika material. Kommunen ska samla in utsorterat förpackningsavfall från hushåll och samlokaliserade verksamheter som valt kommunal insamling. På den här sidan kan du hitta information om: 

 • Avfallsinnehavarens skyldighet att sortera förpackningsavfall 
 • Hur kommunen ska samla in utsorterat förpackningsavfall 
 • Dispens från kravet på separat insamling 
 • Separat insamling i olikfärgade påsar

Fastighetsnära insamling och informationsansvar

Kommunen ska bland annat samla in utsorterat förpackningsavfall fastighetsnära. På den här sidan hittar du information om: 

 • Vad som menas med fastighetsnära insamling 
 • Avfallsutrymmen 
 • Samlokaliserade verksamheter 
 • Kommunens informationsansvar 

Insamling via lättillgängliga insamlingsplatser

Fram till utgången av 2026 får kommunen samla in utsorterat förpackningsavfall från hushåll via lättillgängliga insamlingsplatser. Från den 1 januari 2027 ska kommunen hämta skrymmande förpackningar via lättillgängliga insamlingsplatser. På den här sidan kan du hitta information om: 

 • Vad som menas med lättillgängliga insamlingsplatser 
 • Vilka förpackningar som ska samlas in via lättillgängliga insamlingsplatser fram till utgången av 2026 
 • Vilka förpackningar som ska samlas in via lättillgängliga insamlingsplatser från den 1 januari 2027 
 • Hur lättillgängliga insamlingsplatser bör utformas och dimensioneras 
 • Vad som menas med skrymmande förpackningar 

Insamling återvinningscentraler

Stöd till kommuner om hur bestämmelser i avfallsförordningen och förpackningsförordningen kan tolkas rörande insamling av förpackningsavfall på kommunens återvinningscentraler. Sidan innehåller bland annat information om: 

 • Förpackningar som ska samlas in på återvinningscentraler
 • Hur farligt avfall ska tas om hand
 • Insamling av förpackningar för återanvändning 
 • Ersättning för insamling

Överlämning av insamlat förpackningsavfall

Kommunen ska överlämna insamlat förpackningsavfall till godkända producentansvarsorganisationer. Producentansvarsorganisationer ska hämta det förpackningsavfall som kommunen samlat in från kommunens omlastningsstationer. På den här sidan kan du hitta information om: 

 • Hur omlastningsstationer bör utformas 
 • Kommunens ansvar vid överlämning 
 • Producentansvarsorganisationernas ansvar vid överlämning 
 • Kvalitet på det insamlade avfallet 
 • Rapportering av insamlade och överlämnade mängder 

Ersättning till kommuner

Från den 1 januari 2024 har kommunen möjlighet att få ersättning för insamlat förpackningsavfall som överlämnas till producentansvarsorganisationer. På den här sidan kan du hitta information om: 

 • Kommunens ersättning 
 • Grunder för hur ersättningen har beräknats 
 • Hur ersättningen betalas ut 

Rapportera

Kommuner ska lämna uppgifter till Naturvårdsverket. På den här sidan hittar du information om:  

 • Datum för rapportering  
 • Förklaringar av begrepp som finns i 9 kap. § 2 förpackningsförordningen 
 • Vilka uppgifter som ska lämnas 
 • Vilka uppgifter som ska redovisas i kommunens utbyggnadsplan