Stöd och information

Producentansvar för förpackningar

Hopvikta pappkartonger

Ersättning till kommuner för insamling av förpackningsavfall

Granskad: ‎den ‎3‎ ‎maj‎ ‎2024

Information om den ersättning som kommuner kan få för insamling av förpackningsavfall från hushåll och samlokaliserade verksamheter som valt kommunal insamling.

Från den 1 januari 2024 ska godkända producentansvarsorganisationer ersätta kommuner för deras insamling av förpackningsavfall från hushåll och samlokaliserade verksamheter som valt kommunal insamling. Ersättningen till kommuner utgår från 9 kap. förpackningsförordningen och Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2023:14) om ersättning till kommunerna för insamling av förpackningsavfall som omfattas av producentansvar. Ersättningen betalas ut av Kammarkollegiet.

Sidan vänder sig till

Dig som arbetar på kommun och till producentansvarsorganisationer.  

Bra att veta

Naturvårdsverkets vägledning och föreskrifter om ersättning vad avser kommuners insamling av utsorterat förpackningsavfall från torg, parker och andra populära platser kommer under år 2025.

Aktuellt

Skatteverket har förtydligat sin rättsliga vägledning gällande ersättningar enligt förordning (2022:1274) om producentansvar för förpackningar. Frågor om moms och övriga typer av skatterättsliga frågor hänvisas till Skatteverket.

Naturvårdsverket har upptäckt ett fel i e-tjänsten gällande möjligheten att rapportera om insamling av förpackningsavfall från samlokaliserade verksamheter i en- och tvåbostadshus. Detta innebär att:

 • Kommuner har rätt till högre ersättning för sådan insamling jämfört med om insamlingen sker från flerbostadshus.
 • Kommuner med insamling från samlokaliserade verksamheter i en- och tvåbostadshus som vill ha den högre ersättningen behöver lämna kompletterande uppgifter till Naturvårdsverket.

Felet är att det i e-tjänsten för rapportering inte är möjligt att ange i vilken boendekategori de samlokaliserade verksamheterna finns.

Så lämnar du kompletterande uppgifter

Naturvårdsverket har beslutat om nya föreskrifter om ersättning till kommuner för insamling av förpackningsavfall som omfattas av producentansvar (NFS 2023:14):

 • Ersättningen som kommer att betalas ut till kommuner kommer att indexjusteras utifrån avläsningsmånaden för januari innevarande kalenderår. Naturvårdsverket förtydligar att den ersättning som betalas ut till kommuner utgår exklusive mervärdesskatt.  
 • För kommuner med upp till 9,9 invånare per kvadratkilometer tillkommer extra ersättning för fastighetsnära insamling.  
 • Kommuner med färre än 10 000 invånare får en fast ersättning för information. 
 • Naturvårdsverket har kompletterat föreskrifterna med ersättning för den insamling som kommer att ske vid återvinningscentraler.  

Naturvårdsverkets föreskrifter om ersättning till kommuner för insamling av förpackningsavfall som omfattas av producentansvar

I dokumentet nedan (i de belopp som är markerade i gult) anges indexjusterad ersättning till kommuner för insamling av förpackningsavfall som omfattas av producentansvar för år 2024. Justeringen är gjord i enlighet med den indexering som avses i 6 § NFS 2023:14. 

Indexjusteringen har gjorts med Avfallsindex A12:1MD med september 2023 som basmånad och januari 2024 som avläsningsmånad. Indexjusterad ersättning för fastighetsnära insamling och för insamlad mängd förpackningsmaterial har avrundats till hela kronor. Indexjusterad ersättning för insamling vid lättillgängliga insamlingsplatser och för insamling vid återvinningscentraler har avrundats till hela hundratal kronor.

Justerad ersättning efter avläsning av indextal för januari 2024 (pdf)

Ersättning för kommunens insamling av förpackningsavfall

Kommuner har möjlighet att få ersättning från den 1 januari 2024 för insamling av förpackningsmaterial från hushåll och samlokaliserade verksamheter som valt kommunal insamling. Den totala ersättningen som kommunerna kan få per år är summan av:

 1. ersättning för fastighetsnära insamling, 
 2. ersättning för insamling vid lättillgängliga insamlingsplatser, 
 3. ersättning för insamling vid återvinningscentraler,
 4. ersättning för insamlad mängd förpackningsmaterial, och
 5. ersättning för lättillgänglig information. 

Naturvårdsverket beslutar om ersättning till kommunerna för deras förpackningsinsamling. Besluten får inte överklagas. 

Här finns mer information om föreskrifterna om ersättning till kommunerna för insamling av förpackningsavfall som omfattas av producentansvar och de belopp som betalas ut till respektive kommun. 

Ersättningen baseras på schabloner

Ersättningen för den fastighetsnära insamlingen baseras på en fast och en rörlig del. I den fasta delen är ersättningen något olika beroende på var (i vilken kommungrupp) förpackningarna samlas in. Schablonerna baseras på kostnader för insamling, omlastning, inköp av behållare samt administration inklusive planering.   

I schablonersättningen för de lättillgängliga insamlingsplatserna ingår kostnaden för behållare, tömning, iordningställande av ytor (vilket inkluderar markarbete, asfaltering, staket och belysning), snöröjning, städning, markhyra samt administration.   

Den rörliga delen baseras på mängden insamlat förpackningsmaterial under ett kvartal. Storleken på ersättningen för lättillgänglig information är beroende av antalet permanentboende invånare i en kommun. 

Ersättningen som betalas till kommuner kommer att indexjusteras utifrån avläsningsmånaden för januari innevarande kalenderår. Den ersättning som betalas ut till kommuner utgår exklusive mervärdesskatt.  

För kommuner med upp till 9,9 invånare per kvadratkilometer tillkommer extra ersättning för fastighetsnära insamling.  

Kommuner med färre än 10 000 invånare får en fast ersättning för information. 

Naturvårdsverket har kompletterat föreskrifterna (2023:14) med ersättning för den insamling som kommer att ske vid återvinningscentraler.

Så betalas ersättningen ut

Efter utgången av varje kvartal beslutar Naturvårdsverket om den ersättning som kommunerna ska få. Naturvårdsverkets beslut grundar sig på de uppgifter som en kommun senast tre veckor efter utgången av varje kvartal lämnar till Naturvårdsverket.   

För beräkning av ersättning till vissa kommuner för extra ersättning för fastighetsnära insamling (8 §) och fast ersättning för information (9 §) hämtar Naturvårdsverket uppgifterna från Statistiska centralbyrån.  

Ersättningen betalas ut till kommunen av Kammarkollegiet. Ersättningen betalas till det bankgironummer eller det bankkonto som kommunen kommer att registrera i Naturvårdsverkets e-tjänst för rapportering av uppgifter.

Uppgifter som kommuner ska rapportera till Naturvårdsverket

Ersättningen betalas ut kvartalsvis i efterskott. Det gäller både den fasta och den rörliga ersättningen.  

Utbetalning till kommunalförbund  

En kommun kan ange att utbetalning av ersättningen ska ske till kommunens kommunalförbund. Det finns stöd för en sådan tillämpning i 9 kap. 2 § kommunallagen.  

Utbetalning till kommunala bolag  

Naturvårdsverket bedömer att det inte finns stöd i lag som medger att ersättningen kan betalas ut till ett kommunalt bolag. Detta gäller även i det fall kommunen ger sitt medgivande till att ersättningen betalas ut till det kommunala bolaget.

Skatteverket har förtydligat sin rättsliga vägledning när det gäller ersättningar enligt förpackningsförordningen, Frågor om moms och övriga skattefrågor hänvisas till Skatteverket.

Ersättningar enligt förordning (2022:1274) om producentansvar för förpackningar (skatteverket.se)

Återbetalning

Naturvårdsverket får enligt 9 kap. 6 § förpackningsförordningen i enskilda fall besluta att kräva tillbaka utbetald ersättning från kommunerna, om beslutet om ersättning har grundats på oriktiga eller ofullständiga uppgifter eller om beräkningar eller bedömningar som Naturvårdsverket har utfört visat sig vara felaktiga. 

Relaterade sidor