Stöd och information

Producentansvar för förpackningar

Hopvikta pappkartonger

Kommunens rapportering till Naturvårdsverket

Granskad: ‎den ‎28‎ ‎mars‎ ‎2024

Information om hur och vilka uppgifter kommuner ska rapportera till Naturvårdsverket kopplat till insamling av förpackningsavfall.

Sidan vänder sig till

Dig som jobbar på kommun och som kommer att lämna uppgifter till Naturvårdsverket. 

Bra att veta 

Naturvårdsverket avser att vägleda om insamlingsplatser på torg, parker och andra populära platser under år 2024-2025.

E-tjänsteportal för kommunen

I e-tjänstportalen kan kommuner rapportera nedskräpningsavgifter, uppgifter om förpackningsavfall samt avfall i offentliga miljöer.

Rapportera uppgifter till Naturvårdsverket

Kommuner ska enligt 6 kap. 13 § samt 9 kap. 2 § förpackningsförordningen lämna uppgifter till Naturvårdsverket.  

 • Uppgifter enligt 9 kap. 2 § rapporterade kommuner första gången hösten 2023. Dessa uppgifter ska kommunen uppdatera kvartalsvis, senast tre veckor efter utgången av varje kalenderkvartal.
 • Uppgifter enligt 6 kap. 13 § ska rapporteras kvartalsvis senast tre veckor efter utgången av varje kalenderkvartal. Första gången att rapportera dessa uppgifter är 1–21 april 2024. 

Tabellen nedan visar kommande rapporteringsperioder och vilka uppgifter kommuner ska rapportera till Naturvårdsverket.

När uppgifter ska lämnas in Vilka uppgifter som avses Tidsperiod för inhämtade uppgifter som avses
1–21 januari 2024 Uppdaterade uppgifter enligt 9 kap. 2 §. 1 oktober–31 december 2023
1–21 april 2024 Uppgifter enligt 6 kap. 13 §. Uppdaterade uppgifter enligt 9 kap. 2 §. 1 januari–31 mars 2024
1–21 juli 2024 Uppgifter enligt 6 kap. 13 §. Uppdaterade uppgifter enligt 9 kap. 2 §. 1 april–30 juni 2024
1–21 oktober 2024 Uppgifter enligt 6 kap. 13 §. Uppdaterade uppgifter enligt 9 kap. 2 §. 1 juli–31 september 2024
1–21 januari 2025 Uppgifter enligt 6 kap. 13 §. Uppdaterade uppgifter enligt 9 kap. 2 §. 1 oktober–31 december 2024

Uppgifter att rapportera kvartalsvis enligt 9 kap. 2 §

 • Ange antal hushåll i en- och tvåbostadshus 
  - varav antal permanentboende 
  - varav antal fritidsboende  
 • Ange antal hushåll i flerbostadshus 
  - varav antal permanentboende
  - varav antal fritidsboende  

Naturvårdsverket arbetar med att ta fram vägledning kring hur begreppet ”torg och parker” ska tolkas. En vägledning förväntas publiceras under år 2024-2025. Ange värdet ”0” när du fyller i uppgifterna för första gången och till dess att en vägledning finns.   

Naturvårdsverket arbetar med att ta fram vägledning kring hur begreppet ”andra populära platser” ska tolkas. En vägledning förväntas publiceras under år 2024-2025. Ange värdet ”0” när du fyller i uppgifterna för första gången och till dess att en vägledning finns.

Ange antalet invånare i kommunen som är folkbokförda som permanentboende i kommunen.  

Ange antal stationära bemannade återvinningscentraler i kommunen där kommunen tillhandahåller insamling av alla förpackningsmaterial som avses i 6 kap. 2 § förpackningsförordningen.  

 • Ange antal lättillgängliga insamlingsplatser i kommunen där kommunen samlar in förpackningsavfall av papper, plast, metall och glas. 

Om återvinningscentraler utgör en del av ett system med lättillgängliga insamlingsplatser ska de inte anges här, utan under ”antalet återvinningscentraler”.  

Här avses antalet verksamheter i fastigheter som har fastighetsnära insamling och som har en avfallshantering som är samlokaliserad med hushållens. Verksamheterna ska ha anmält till kommunen om att de vill att kommunen ska samla in verksamheternas förpackningsavfall.  

Ange antal samlokaliserade verksamheter som har fastighetsnära insamling av: 

 • pappersförpackningar 
 • plastförpackningar 
 • metallförpackningar 
 • färgade glasförpackningar 
 • ofärgade glasförpackningar 

Naturvårdsverkets tolkning är att uppgifter bör lämnas uppdelat på boendetyp och material. 

 • Ange antalet hushåll i en- och tvåbostadshus som har fastighetsnära insamling av:
  - pappersförpackningar
  - plastförpackningar
  - metallförpackningar
  - färgade glasförpackningar
  - ofärgade glasförpackningar 
 • Ange antalet hushåll i fritidsboenden i en- och tvåbostadshus som har fastighetsnära insamling av:
  - pappersförpackningar
  - plastförpackningar
  - metallförpackningar
  - färgade glasförpackningar
  - ofärgade glasförpackningar  
 • Ange antalet hushåll i flerbostadshus som har fastighetsnära insamling av:
  - pappersförpackningar
  - plastförpackningar
  - metallförpackningar
  - färgade glasförpackningar
  - ofärgade glasförpackningar
 • Ange antalet hushåll i fritidsboenden i flerbostadshus som har fastighetsnära insamling av:
  - pappersförpackningar
  - plastförpackningar
  - metallförpackningar
  - färgade glasförpackningar
  - ofärgade glasförpackningar  

Kommuner ska rapportera en utbyggnadsplan som beskriver i vilken takt kommunen planerar att utöka den kommunala insamlingen fram till den 1 januari 2027.  

Naturvårdsverket anser att utbyggnadsplanen ska redovisas per kvartal fram till den 1 januari 2027. Det som ska redovisas är 

 • antalet hushåll i kommunen som kommer att ha fastighetsnära insamling uppdelat på en- och tvåbostadshus, fördelat på permanent- och fritidsboende samt flerbostadshus, fördelat på permanent- och fritidsboende. Uppgifterna ska specificeras per förpackningsmaterial. 
 • antalet samlokaliserade verksamheter i kommunen som bedöms komma att ha fastighetsnära insamling. Uppgifterna ska specificeras per förpackningsmaterial. 
 • antalet lättillgängliga insamlingsplatser som kommer att finnas. 
 • antalet stationära bemannade återvinningscentraler som kommer att finnas. 

Notera att om kommunen inte har en fastställd plan ska uppgifterna uppskattas. Uppgifterna om ändringar ska därefter lämnas kvartalsvis senast tre veckor efter utgången av varje kalenderkvartal. 

Uppgifter att rapportera kvartalsvis enligt 6 kap. 13 §

 • Ange mängden avfall av respektive förpackningsmaterial som kommunen samlat in. 
 • Ange mängden avfall som har lämnats till producentansvarsorganisationerna i enlighet med 6 kap. 11 § förpackningsförordningen.  
Överlämning av förpackningsavfall vid senare tillfälle

För det fall att en kommun och en producentansvarsorganisation är överens om att det för ett visst kvartal kan finnas skäl att avvakta med att överlämna förpackningsavfall av ett visst material, kan det i undantagsfall vara möjligt. Det kan exempelvis finnas skäl till det för det fall kommunen under ett kvartal exempelvis inte kunnat samla in förpackningsavfall av ett visst material i sådan mängd att det motiverar en borttransport.  

Rapportering om överlämning sker vid senare tillfälle

För det fall ingen överlämning sker under ett kvartal måste både kommunen och producentansvarsorganisationen fortfarande redovisa uppgiften till Naturvårdsverket.

Kommunen och producentansvarsorganisationerna rapporterar då att mängden förpackningsavfall av ett visst material som överlämnats detta kvartal är noll. Mängderna av ett visst förpackningsmaterial för det kvartal som kommunen och producentansvarsorganisationen redovisat som noll ska då i stället redovisas (ackumuleras) på det kvartal då överlämningen skett. 

Observera att det i ett sådant fall behöver beaktas att marknadsandelarna kan se olika ut mellan olika kvartal och att förpackningsavfall från olika kvartalsperioder därmed måste kunna särskiljas. Mängden överlämnat förpackningsavfall till en producentansvarsorganisation ska alltid överensstämma med den rådande marknadsandelen för den producentansvarsorganisationen. 

Separat rapportering av vissa uppgifter

Naturvårdsverket har upptäckt ett fel i e-tjänsten gällande möjligheten att rapportera om insamling av förpackningsavfall från samlokaliserade verksamheter i en- och tvåbostadshus. Detta innebär:

 • Kommuner har rätt till högre ersättning för sådan insamling jämfört med om insamlingen sker från flerbostadshus. 
 • Kommuner med insamling från samlokaliserade verksamheter i en- och tvåbostadshus som vill ha den högre ersättningen behöver lämna kompletterande uppgifter till Naturvårdsverket.

Felet är att det i e-tjänsten för rapportering inte är möjligt att ange i vilken boendekategori de samlokaliserade verksamheterna finns.

Naturvårdsverket arbetar på en långsiktig lösning

Innan en lösning är på plats kommer Naturvårdsverket att beräkna ersättningen för insamling från samlokaliserade verksamheter utifrån det totala rapporterade antalet och de kolumner i tabell 1 och 2 i bilagan till ersättningsföreskrifterna (NFS 2023:14) * som avser ”permanentboende hushåll respektive samlokaliserad verksamhet i flerbostadshus” och ”fritidsboende hushåll respektive samlokaliserad verksamhet i flerbostadshus”. 

Om kommunen har insamling från samlokaliserade verksamheter i en- och tvåbostadshus och vill ha den högre ersättningen behöver Naturvårdsverket få in ytterligare uppgifter från kommunen.

Hur lämnar kommuner kompletterande uppgifter?

Lämna kompletterande uppgifter genom att fylla i excelfilen ”Mall för komplettering” och skicka den till kundtjanst@naturvardsverket.se

Mall för komplettering (xlsx)

När behöver uppgifterna skickas till Naturvårdsverket?

Kompletteringen ska ha inkommit till Naturvårdsverket senast den 21 april 2024. Om en lösning inte är på plats till nästa rapporteringsperiod kan ni behöva lämna dessa uppgifter på detta sätt en gång till. 

Hur beslutar Naturvårdsverket om korrigerad ersättning?

Naturvårdsverket planerar att besluta om den korrigerade ersättningen separat. Tanken är att den korrigerade ersättningen betalas ut i samband med den ordinarie kvartalsvisa ersättningen för insamlade förpackningar. Berörda kommuner kommer därför att få två beslut och två utbetalningar från Kammarkollegiet.  

Exempel på hur en ifylld mall kan se ut

I excel-filen finns exempel på hur en ifylld mall kan se ut:

 • Kolumnen längst till vänster anger antalet samlokaliserade verksamheter som rapporterats i e-tjänsten. 
 • De fyra därpå följande kolumnerna är en specificering av i vilka boendekategorier verksamheterna befinner sig i. 
 • Har kommunen verksamheter i någon av de grönmarkerade kolumnerna innebär detta att kommunen har rätt till en justerad högre ersättning.

* Naturvårdsverkets föreskrifter om ersättning till kommuner för insamling av förpackningsavfall som omfattas av producentansvar 

Guide till e-tjänsten

I denna steg för steg-guide får du information om inloggning, hantering av användare och hur du skapar en rapport om förpackningsavfall.

Definitioner

Nedan redogör Naturvårdsverket för hur olika begrepp som förekommer i 9 kap. 2 § förpackningsförordningen ska tolkas. Det är kommunen som fyller i uppgifterna. Naturvårdsverket rekommenderar dock att kommunen, så långt som möjligt, utgår från uppgifter som finns i myndighetsregister så som uppgifter från Statistiska centralbyrån. 

För uppgifter om antalet permanentboende rekommenderar Naturvårdsverket att kommunen utgår från närmast föregående kalenderår. 

Med hushåll avses en eller flera personer som delar bostad. Medan exempelvis ett enbostadshus som regel utgörs av ett hushåll, rymmer ett flerbostadshus ett flertal hushåll. 

Boende i ett så kallat attefallshus kan betraktas som ett hushåll i en- och tvåbostadshus om attefallshuset nyttjas som ett komplementbostadshus och som en självständig bostad.

I det fall två hushåll i en- och tvåbostadshus har gemensam uppsamlingsplats eller delar avfallsbehållare ska dessa anges som två hushåll i en- och tvåbostadshus. 

Med en- och tvåbostadshus avses ett bostadshus som innehåller högst två bostadslägenheter.

En- och tvåbostadshus kan vara sammanbyggda, till exempel som parhus, radhus eller kedjehus. 

Med flerbostadshus avses ett bostadshus med fler än två bostadslägenheter. 

Med fritidsboende avses en- och tvåbostadshus och flerbostadshus som är avsett för, eller används som, fritidsboende i stället för permanentboende samt nyttjas under vissa delar av året. Fastigheten ska ha abonnemang på hämtning av livsmedels- eller köksavfall (matavfall) och restavfall samt förpackningsavfall under vissa delar av året enligt kommunens renhållningsregister (säsongsabonnemang).  

Naturvårdsverkets bedömning är att gäststugor eller stugor som ingår i en hotellanläggning, semesterstugby eller en liknande byggnadsgrupp inom en fritids-, rekreations- eller turistanläggning, där det till en övervägande del bedrivs uthyrningsverksamhet, är en verksamhet och inte ett fritidsboende.  

Med permanentboende avses en- och tvåbostadshus och flerbostadshus som är avsett för, eller används som, permanentboende. Fastigheten ska ha abonnemang på hämtning av livsmedels- eller köksavfall (matavfall) och restavfall samt förpackningsavfall året om enligt kommunens renhållningsregister (årsabonnemang). 

Med permanentboende invånare avses invånare i kommunen som är folkbokförda som permanentboende i kommunen. När uppgifter rapporteras in för första gången den 30 september 2023 kan kommunen utgå från uppgifter från Statistiska centralbyrån per den 31 december 2022. 

Notera att Naturvårdsverket tidigare informerat att i det fall kommunen inte uppger information om antalet permanentboende invånare kan Naturvårdsverket hämta uppgiften direkt från Statistiska centralbyrån. Naturvårdsverket har i nuläget inte möjlighet att hämta uppgifter från Statistiska centralbyrån. Det innebär att kommuner ska rapportera in dessa uppgifter. 

Specialbostäder där de boende folkbokför sig per lägenhetsbostad är att betrakta som hushåll. Följande boendeformer är att betrakta som hushåll: lägenheter som tillhör ett äldreboende (till exempel trygghetsboende, seniorboende och särskilt boende), LSS-gruppbostad samt studentbostäder med korridor. 

Följande boendeformer är inte att betrakta som hushåll: HVB-hem, fängelser, militäranläggningar och sjukhus. 

Frågor och svar om e-tjänsten

Den första administratören ska registreras hos Naturvårdsverket och behöver vara anställd på kommunen och ha en @kommun.se-adress. Det är en säkerhetsåtgärd eftersom det enligt förordningen är kommunen som har ansvar för att rapportera. Dessutom måste kommunen själva registrera det bankgiro som ersättningen ska betalas ut till. Ersättningen kan i enlighet med förordningen endast betalas ut till kommunen. Ersättningen kan till exempel inte betalas ut till ett avfallsbolag. Däremot kan ersättning betalas ut till Kommunalförbund.

En administratör som registrerats hos Naturvårdsverket kan sedan lägga upp fler administratörer och användare från kommunens avfallsverksamhet eller till exempel avfallsbolag. Men i det första steget ska någon på kommunen registreras som administratör och fylla i kommunens uppgifter i e-tjänsten. Det första steget görs alltså bara en gång.

Administratören kan lägga in andra administratörer och rapportörer. Administratören lägger in kommunens grunduppgifter, det bankgiro som ersättning ska betalas ut till och anger vart beslut om ersättning ska skickas. Administratörsrollen bör endast delas ut till ett fåtal per kommun.

En rapportör kan lägga in de uppgifter kommunen ska rapportera till Naturvårdsverket, redigera dem och skicka in dem när en rapport är klar. Rapportören behöver inte ha en e-postadress kopplad till kommunen men behöver vara upplagd av en kommunadministratör.

Ersättningen kan i enlighet med förpackningsförordningen endast betalas ut till kommunen. Ersättningen kan till exempel inte betalas ut till ett avfallsbolag. Däremot kan ersättning betalas ut till kommunalförbund.

Det viktigaste när kommunerna rapporterar för första gången (senast den 30 september 2023) är att uppgifter som antal hushåll i kommunen uppdelat på fler- och enbostadshus, samt permanent- och fritidsboende stämmer, liksom utbyggnadsplanen för 2024. För resterande period fram till 2027 behöver kommunen göra en så god uppskattning som möjligt av utbyggnadsplanen. 

Det är viktigt att du som kommun rapporterar en fullständig utbyggnadsplan ifylld för varje kvartal. Det är av stor vikt för producentansvarsorganisationerna att få tillgång till kommunernas utbyggnadsplaner så att de kan beräkna producentavgiften för sina anslutna producenter. 

Inlämnade uppgifter kan uppdateras i e-tjänsten fram till sista rapporteringsdag.

Varje enskild kommun ska rapportera in uppgifter (enligt 6 kap. 13 § samt 9 kap. 2§). Även när ett kommunalt bolag, eller motsvarande, samlar in förpackningsavfall i flera ägarkommuner och inte kan särskilja insamlade mängder ska kommunerna i bolaget redovisa per kommun. Blir det svårt att särskilja exakta mängder för varje enskild kommun kan uppgifter som kommunerna lämnar till Naturvårdsverket schabloniseras. Tänk på att en del av den ersättning som kommunerna får är rörlig tonersättning. Därför är det viktigt att kommunerna är överens om hur uppgifterna ska schabloniseras.

Fastighetsnära insamling av förpackningsavfall kostar mer jämfört med insamling av förpackningsavfall via publika insamlingssystem. Det påverkar den avgift en producentansvarsorganisation varje kalenderkvartal ska betala för att finansiera det kommunala insamlingssystemet (producentavgiften). Producentansvarsorganisationerna behöver i sin tur påföra producentavgiften på sina anslutna producenter. Eftersom kommuner kan bygga ut den fastighetsnära insamlingen fram till 1 januari 2027 är det viktigt för producentansvarsorganisationerna att få en prognos över hur den kommer att utvecklas för att få goda förutsättningar att planera och justera sina förpackningsavgifter.

I det fall kommunen saknar uppgifter per kvartal får kommunen göra en uppskattning. 

Vid varje inrapportering går det att spara ner rapporten i samband med att rapporten skickas in. Naturvårdsverket arbetar på att rapporten från och med januari 2024 även ska gå att spara ned i efterhand. 

Mejla Naturvårdsverkets kundtjänst med uppgifter om: Beskrivning av felet, vem som var inloggad, för vilken kommun, vilket datum/tid felet inträffade. Bifoga gärna skärmdump på felmeddelandet.

Kommunerna rapporterar flera saker inom avfall och renhållning. Därför har Naturvårdsverket samlat e-tjänsterna för dessa rapporter från kommunerna i en portal. Här kan kommunerna rapportera nedskräpningskostnader enligt förordning (2021:1002) om nedskräpningsavgifter samt förpackningsavfall enligt förordning (2022:1274) om producentansvar för förpackningar. E-tjänsteportalen har samma administratör på kommunen som sedan lägger in användare för antingen nedskräpningskostnader eller förpackningsavfall. Det går även att vara användare för båda om verksamheten ser ut på det viset i en kommun.

Alla konton som registreras i e-tjänsten kontrolleras. Bankgironummer går att verifiera medan Plusgiro tyvärr inte längre går att verifiera på annat sätt än via intyg från kommunen. Ett sådant förfarande blir administrativt tungt.  Därför kan endast bankgiro registreras.

Observera att bankgironumret måste tillhöra kommunen. 

 

Relaterade sidor