Stöd och information

Producentansvar för förpackningar

Hopvikta pappkartonger

Utsortering och separat insamling av förpackningsavfall

Granskad: ‎den ‎21‎ ‎april‎ ‎2023

Här finns stöd om kravet på utsortering och separat insamling av förpackningsavfall.

Här kan du som arbetar i kommun läsa mer om kravet på utsortering och separat insamling av förpackningsavfall. Du kan även läsa om dispens från separat insamling.  

Sidan vänder sig till 

Dig som arbetar i kommun med tillsyn och insamling av förpackningsavfall.  

Skyldighet att sortera ut förpackningsavfall

Den som har förpackningsavfall ska enligt 3 kap. 4 § avfallsförordningen sortera ut följande förpackningsmaterial från annat avfall:  

 1. papper och kartong,  
 2. plast,  
 3. metall,  
 4. färgat glas,  
 5. ofärgat glas,  
 6. plastflaskor och metallburkar som är avsedda för ett retursystem, 
 7. trä och  
 8. avfall från övriga förpackningsmaterial (till exempel förpackningar av textil, keramik, porslin och sten).  

Kravet på utsortering gäller inte en förpackning som på grund av sitt tidigare innehåll utgör farligt avfall och i stället ska sorteras och hanteras som farligt avfall. Utsorteringskravet gäller heller inte om förpackningen innehåller läkemedelsavfall, om förpackningen underlättar den praktiska hanteringen av läkemedelsavfall.  

Separat insamling av utsorterat förpackningsavfall

Enligt 6 kap. 3–4 §§ förpackningsförordningen ska kommunen samla in förpackningsavfall från hushåll och samlokaliserade verksamheter som valt kommunal insamling. Förpackningsavfallet ska enligt 6 kap. 2 § förpackningsförordningen samlas in i följande fraktioner:  

 1. papper och kartong,  
 2. plast,  
 3. metall,  
 4. färgat glas,  
 5. ofärgat glas,  
 6. trä och  
 7. övrigt förpackningsmaterial.  

Kommuner ska samla in förpackningsmaterial i dessa separata materialflöden och det insamlade avfallet ska överlämnas i separata materialflöden till godkända producentansvarsorganisationer. Naturvårdsverkets bedömning är att skyldigheten att samla in förpackningsavfall i separata förpackningsfraktioner gäller oavsett om förpackningsavfallet samlas in fastighetsnära, via lättillgängliga insamlingsplatser eller via kommunens återvinningscentraler. Vilka fraktioner som ska samlas in fastighetsnära respektive på andra platser varierar. 

Mellan den 1 januari 2024 och den 31 december 2026 ska förpackningsmaterial av papper och kartong, plast, metall, färgat glas och ofärgat glas samlas in fastighetsnära eller via lättillgängliga insamlingsplatser. Insamling av dessa fraktioner ska från den 1 januari 2027 ske fastighetsnära.  

Skrymmande förpackningsmaterial av papper, kartong och plast ska från och med den 1 januari 2027 samlas in via lättillgängliga insamlingsplatser inklusive kommunens stationära bemannade återvinningscentraler.  

På kommunens återvinningscentraler ska insamling av samtliga förpackningsmaterial inklusive skrymmande förpackningar, träförpackningar och övrigt förpackningsmaterial tillhandahållas från och med den 1 januari 2024.

Dispens från kravet på separat insamling

Naturvårdsverket kan ge en kommun eller ansvarig producentansvarsorganisation dispens från kravet på separat insamling. En godkänd dispens innebär att kommunen eller producentansvarsorganisationen får frångå kravet om att förpackningsavfallet ska samlas in i separata materialflöden. Undantaget framgår av 3 kap. 14 a § avfallsförordningen.  

Dispens ges utifrån en bedömning av om separat insamling är ogenomförbar eller inte ger fördelar som överväger nackdelarna.   

Ogenomförbarhet och för små fördelar kan handla om att: 

 1. det inte är tekniskt genomförbart med hänsyn till god praxis för avfallsinsamling, 
 2. det skulle bli ett jämförbart återvinningsresultat med en annan hantering, 
 3. det inte ger det bästa miljömässiga resultatet med hänsyn till avfallshanteringens sammanlagda miljöpåverkan, eller 
 4. det skulle medföra oskäliga ekonomiska kostnader. 

Vid bedömningen av kostnaders skälighet enligt 3 kap. 16 § punkt 4 avfallsförordningen ska hänsyn tas till 

 1. negativa effekter på människors hälsa och miljön vid insamling och behandling av blandat avfall, 
 2. möjligheterna till effektivitetsförbättringar vid insamling och behandling av blandat avfall, 
 3. vilka intäkter som försäljning av återvunnet material kan ge, och 
 4. principen om att den som förorenar bör stå för de kostnader som föroreningen medför samt de bestämmelser om producentansvar som ger uttryck för den principen. 

Vad ska dispensansökan innehålla? 

 • namn på kommun eller producentansvarsorganisation inkl. organisationsnummer, 
 • uppgifter om kontaktperson inklusive e-postadress och telefonnummer, 
 • en övergripande beskrivning av förutsättningarna i kommunen för insamling och hantering av utsorterat förpackningsavfall, 
 • en beskrivning av vilka alternativ för införande av en separat insamling av förpackningsavfall som har utretts och motiveringar till varför alternativen inte är genomförbara eller inte ger fördelar som överväger nackdelarna. Denna beskrivning ska göras med utgångspunkt i relevanta kriterier i 3 kap. 16–17 §§ avfallsförordningen. 
 • uppgifter om datum då dispens ska gälla. 

Om uppgifter saknas i ansökan kommer Naturvårdsverket att behöva begära in kompletteringar, vilket kommer att förlänga handläggningstiden. 

Skicka ansökan till Producentansvarsenheten, Naturvårdsverket, 106 48 Stockholm eller mejla in den till registrator@naturvardsverket.se.

Märk ansökan “Ansökan om dispens från kravet på separat insamling av förpackningsavfall i (namn på kommun)”. 

Separat insamling i olikfärgade påsar

Naturvårdsverket bedömer att ett insamlingssystem där avfallsinnehavaren sorterar ut förpackningsavfall i separata fraktioner i olikfärgade påsar som avfallsinnehavaren lämnar i en gemensam avfallsbehållare och som därefter samlas in och genomgår sortering, till exempel genom optisk sortering, på anläggning lever upp till kraven på separat utsortering och insamling (3 kap. 4 § avfallsförordningen och 6 kap. 2 § förpackningsförordningen).

Naturvårdsverket bedömer att påsarna, om inte annat har avtalats mellan kommunen och producentansvarsorganisationerna, ska öppnas innan förpackningsavfallet överlämnas i separata fraktioner till producentansvarsorganisationerna (6 kap. 11 § förpackningsförordningen).”

Relaterade sidor