Stöd och information

Producentansvar för förpackningar

Hopvikta pappkartonger

Överlämning av avfall till producentansvarsorganisationer

Granskad: ‎den ‎12‎ ‎februari‎ ‎2024

Här finns information om Naturvårdsverkets tolkningar och rekommendationer om kommunernas överlämning av utsorterat förpackningsavfall till godkända producentansvarsorganisationer.

Från den 1 januari 2024 ansvarar kommuner för insamling av förpackningsavfall från hushåll och samlokaliserade verksamheter som valt kommunal insamling. Det insamlade förpackningsavfallet ska överlämnas till godkända producentansvarsorganisationer. Här nedan har Naturvårdsverket samlat stöd och information till kommuner och producentansvarsorganisationer vid tolkning av olika bestämmelser i förpackningsförordningen i de delar som handlar om överlämning av insamlat förpackningsavfall till producentansvarsorganisationer.   

Sidan vänder sig till 

Sidan vänder sig till dig som jobbar på kommun, kommunala avfallsbolag, kommunalförbund eller motsvarande samt dig som jobbar på en producentansvarsorganisation. 

Bra att veta 

Naturvårdsverket har uppdaterat vägledningen så att den information som framgår är aktuell. Notera att vägledningen är kompletterad med att begreppet ”överlämna” indikerar en aktiv handling från lämnarens sida. 

Naturvårdsverket har också tagit bort en formulering där det framgick att kommuner har ett särskilt ansvar för att det förpackningsavfall som överlämnas till producentansvarsorganisationer håller en bra kvalitet. 

Överlämning av förpackningsavfall

Enligt 6 kap. 11 § förpackningsförordningen ska kommunen överlämna insamlat förpackningsavfall till godkända producentansvarsorganisationer. Överlämnandet ska ske på omlastningsstationer som kommunen tillhandahåller eller på annan plats efter överenskommelse med en producentansvarsorganisation. 

Kommunerna ska, så långt som möjligt, till respektive producentansvarsorganisation överlämna den mängd förpackningsavfall som motsvarar organisationens marknadsandel utifrån Naturvårdsverkets beslut. Kommunens ansvar för förpackningsavfallet upphör när avfallet har överlämnats till en producentansvarsorganisation.  

Omlastningsstationer

Naturvårdsverkets bedömning är att kommunen inte nödvändigtvis behöver tillhandahålla omlastningsstationer inom den egna kommungränsen. Naturvårdsverket ser inga hinder emot att kommunen samarbetar kring omlastningsstationer med andra kommuner genom kommunala bolag, kommunförbund eller motsvarande. Naturvårdsverket ser heller inga hinder emot att kommuner som saknar omlastningsstationer, antingen egna eller i samverkan med andra, upphandlar omlastningsstationer.  

Producentansvarsorganisationer och kommuner får komma överens om att avfallet överlämnas på annan plats än de omlastningsstationer som kommunen tillhandahåller.  

En producentansvarsorganisation bör, så långt som möjligt, kunna hämta allt utsorterat förpackningsmaterial på en och samma omlastningsstation som kommunen tillhandahåller. Det finns dock inget sådant uttryckligt krav i förpackningsförordningen. Naturvårdsverkets bedömning är att en kommun får överlämna olika förpackningsmaterial på olika omlastningsstationer om det av kommunen bedöms som nödvändigt.

Om kommunen tillhandahåller fler omlastningsstationer över tid eller om plats för omlastning flyttas till en annan plats eller avvecklas ska detta meddelas till alla producentansvarsorganisationer inom en skälig tid. En skälig framförhållning kan vara ca tre månader. 

Utformning av omlastningsstationer

Det finns inga bestämmelser i förpackningsförordningen som beskriver hur omlastningsstationerna ska utformas. Naturvårdsverket rekommenderar dock att omlastningsstationerna dimensioneras på ett sådant sätt som, med hänsyn till uppskattade mängder förpackningsavfall och förväntad lagringskapacitet, möjliggör hantering, förvaring och överlämning av det insamlade förpackningsavfallet i separata materialflöden.

Med lagringskapacitet menar Naturvårdsverket, om inget annat överenskommits mellan parterna, kapacitet att lagra insamlat förpackningsavfall per material som motsvarar volymer från ca två veckors insamling. Omlastningsstationerna bör utformas på ett sådant sätt som följer god praxis inom avfallsbranschen. Det kan exempelvis betyda att ytorna där förpackningsavfallet ska hanteras ska vara hårdgjorda och hållas rena. Det insamlade förpackningsavfallet ska hållas isär per förpackningsmaterial och från annat avfall samt skyddas från väta, snö, is och smuts. Det innebär att ytor där plast-, papper- och glasförpackningar ska hanteras bör vara väderskyddade, exempelvis på en avskärmad yta under tak (hall eller motsvarande). Metallförpackningar och träförpackningar behöver nödvändigtvis inte vara väderskyddade. Stationerna bör även utformas på ett sätt som minimerar risk för nedskräpning till närområdet.  

Omlastningsstationer bör vara lättåtkomliga för tunga fordon avsedda för fjärrtransport av avfall (tung lastbil med släp). Det är en fördel om det på omlastningsstationen finns en kalibrerad våg där det överlämnade förpackningsavfallet kan vägas.  

Kommunens ansvar

Kommunen ska tillhandahålla de omlastningsstationer som behövs för att överlämna förpackningsavfallet till producentansvarsorganisationerna.   

Kommunen ansvarar för att underhålla omlastningsstationerna på ett sådant sätt som minimerar risken för sammanblandning av olika avfallsflöden och spridning av avfall eller föroreningar från omlastningsstation till närområdet eller miljön. Kommunen ska enligt 6 kap. 11 § förpackningsförordningen till respektive producentansvarsorganisation överlämna förpackningsavfall i den mängd av respektive material som, så långt som möjligt, motsvarar producentansvarsorganisationens marknadsandel. Hur en sådan överlämning närmare ska gå till finns inte reglerat i förpackningsförordningen. Naturvårdsverket anser dock att begreppet “överlämna” i förordningen indikerar en aktiv handling från lämnarens sida. Kommunen ska enligt förpackningsförordningen ha rutiner för att på ett skäligt sätt beräkna och kontrollera att rätt mängd förpackningsavfall överlämnas till producentansvarsorganisationerna utifrån deras respektive marknadsandelar (6 kap. 11 § förpackningsförordningen). Förpackningsavfallet bör, om inget annat överenskommits med producentansvarsorganisationer, levereras löst (ej balat eller i säck). Kommunerna bör tillhandahålla den personal och den utrustning som behövs för att lasta förpackningsavfallet i samband med överlämning till respektive producentansvarsorganisation. I 6 kap. 12 § framgår att en producentansvarsorganisation ska ”ta emot” det förpackningsavfall som kommunen samlat in. Det är först när förpackningsavfallet har överlämnats till respektive producentansvarsorganisation som kommunernas ansvar för förpackningsavfallet upphör. Överlämning bör ske under normala öppettider (vardagar mellan kl. 07-16) eller enligt överenskommelse mellan parter.      

I de fall kommuner samarbetar och nyttjar samma omlastningsstationer ska kommuner upprätta rutiner och schabloner för hur det insamlade och överlämnade avfallet ska rapporteras in för varje enskild kommun.   

Kommunen ska enbart överlämna det insamlade förpackningsavfall som kommunen samlat in från hushåll och samlokaliserade verksamheter som valt kommunal insamling.  

Överlämning av förpackningsavfall av glas  

Förpackningsavfall av glas ska överlämnas från kommuner till respektive producentansvarsorganisation enligt deras totala marknadsandel på glasförpackningar. Om en producentansvarsorganisation har till exempel 5 procents marknadsandelar på glasförpackningar så ska kommunen överlämna 5 procent av det färgade och 5 procent av det ofärgade förpackningsavfallet av glas till producentansvarsorganisationen.  

Producentansvarsorganisationernas ansvar

En producentansvarsorganisation ska enligt 6 kap. 12 § förpackningsförordningen ta emot förpackningsavfall som kommunen samlat in i en mängd av respektive material som motsvarar organisationens marknadsandel. Producentansvarsorganisationen har en skyldighet att hämta förpackningsmaterial från de omlastningsstationer som kommunen tillhandahåller. Hämtning bör ske under normala arbetstider (vardagar mellan kl. 07-16) eller enligt överenskommelse mellan parter.

Naturvårdsverket rekommenderar att kommunen och producentansvarsorganisationer kommer överens om hur ofta producentansvarsorganisationerna ska hämta förpackningsavfall från omlastningsstationerna och på vilket sätt (genom avrop eller bestämda hämtningsintervall). Detta med anledning av att kommunens förutsättningar för lagring av förpackningsavfall kan variera. Om överenskommelse inte kan träffas mellan parterna är Naturvårdverkets rekommendation att producentansvarsorganisationerna hämtar det utsorterade förpackningsavfallet efter avrop från kommunen. Hämtning bör då ske inom cirka sju arbetsdagar från det att kommunen avropat hämtningen.

I samband med avropet bör kommunen ange hur stor mängd förpackningsavfall av respektive material som producentansvarsorganisationen ska hämta.  

Parternas gemensamma ansvar

Kommunen och producentansvarsorganisationerna ansvarar var för sig för att det avfall som kommunen överlämnat vägs. Både kommunen och producentansvarsorganisationen ska senast tre veckor efter utgången av varje kvartal rapportera överlämnade mängder förpackningsavfall till Naturvårdsverket (kommuner ska även rapportera in insamlade mängder). För att underlätta enhetlig rapportering av överlämnade mängder rekommenderar Naturvårdsverket att samma våg används för invägning av avfall av både kommunen och producentansvarsorganisationerna.  

Naturvårdsverket förespråkar att parterna gemensamt, förslagsvis via avtal, kommer överens om hur den praktiska överlämningen ska organiseras och skötas.

Kvalitet av det insamlade avfallet vid överlämning

Utgångspunkten i lagstiftningen (avfallsförordningen och förpackningsförordningen) är att förpackningsmaterial ska sorteras, samlas in och överlämnas i separata materialflöden och skiljt från övrigt avfall.

Syftet med utsortering och separat insamling är att förpackningsavfall håller en hög kvalitet vilket möjliggör och underlättar materialåtervinning. Det innebär att det förpackningsavfall som kommunen överlämnar till respektive producentansvarsorganisation per förpackningsmaterial, så långt som möjligt, inte innehåller annat avfall eller är sammanblandat med andra förpackningsmaterial samt att avfallet är fritt från väta och smuts. Glasförpackningar bör inte komprimeras vid insamling. Metallförpackningar bör inte komprimeras allt för mycket för att underlätta sortering. Det är av särskild vikt att det förpackningsavfall som överlämnas inte är förorenat med elavfall, uttjänta batterier och annat farligt avfall eller riskavfall.

Naturvårdsverket rekommenderar att kommunen tillämpar ett systematiskt kvalitetsarbete för att kunna identifiera eventuella kvalitetsbrister i hela hanteringskedjan (från insamling till dess att förpackningsavfallet överlämnas). I de fall en kommun eller en producentansvarsorganisation upptäcker att förpackningsavfallets kvalitet är bristfällig bör kommunen vidta lämpliga åtgärder för att avhjälpa felet.  

Kommunen ska från den 1 januari 2026 samla in förpackningsavfall från torg, parker och andra populära platser enligt 6 kap 8–9 §§ förpackningsförordningen. Detta avfall ska också överlämnas till producentansvarsorganisationer på omlastningsstationer som kommunen tillhandahåller. Fram till utgången av 2025 har producentansvarsorganisationer ingen skyldighet att ta emot förpackningsavfall som kommunen samlat in från torg, parker och andra populära platser. Kommunen får inte heller någon ersättning för insamlingen av detta förpackningsavfall. En kommun som i dag har insamling av förpackningsavfall från torg, parker och andra populära platser, ska inte överlämna detta förpackningsavfall till producentansvarsorganisationer blandat med förpackningsavfall från hushåll och samlokaliserade verksamheter som valt kommunal insamling. 

Godkända producentansvarsorganisationer

Naturvårdsverket har beslutat att godkänna följande organisationer som producentansvarsorganisationer för förpackningar i enlighet med 5 kap. 20 § förordning (2022:1274) om producentansvar för förpackningar: 

  • Näringslivets Producentansvar i Sverige AB med organisationsnummer 559420-2391
  • TMResponsibility AB med organisationsnummer 556685-2439

Fördelning av marknadsandelar

Information om fördelning av marknadsandelar publiceras på Naturvårdsverkets hemsida efter utgången av varje kalenderkvartal. 

Det beslut om fördelning av marknadsandelar som Naturvårdsverket har fattat baserat på inrapporterade data för kvartal 1 2024 ligger till grund för den överlämning till respektive producentansvarsorganisation som kommuner ska göra under andra kvartalet 2024.

Beslut om fördelning har fattats baserat på mängden förpackningar som varje producentansvarsorganisation har rapporterat in för kvartal 1 2024.

De marknadsandelar som gäller för kvartal 2, 2024 är följande:

Marknadsandel per materialslag, privat bruk NPA TMR
Papper och kartong 91,9% 8,1%
Plast 85,5% 14,5%
Glas 96,6% 3,4%
Metall 85,5% 14,5%
Trä 40,4% 59,6%
Övrigt 65,5% 34,5%
Totalt 91,9% 8,1%

Relaterade sidor