Stöd och information

Producentansvar för förpackningar

Hopvikta pappkartonger

Lättillgängliga insamlingsplatser

Granskad: ‎den ‎23‎ ‎januari‎ ‎2024

Stöd till kommuner om lättillgängliga insamlingsplatser för insamling av förpackningsavfall.

Från den 1 januari 2024 ansvarar kommuner för insamling av förpackningsavfall från hushåll. Insamlingen kan fram till utgången av 2026 ske genom fastighetsnära insamling eller via lättillgängliga insamlingsplatser. Från den 1 januari 2027 ska kommunen samla in skrymmande förpackningar via lättillgängliga insamlingsplatser. Här nedan har Naturvårdsverket samlat stöd och information till kommuner vid tolkning av olika bestämmelser i förpackningsförordningen som handlar om lättillgängliga insamlingsplatser.   

Sidan vänder sig till

Dig som arbetar i kommun, kommunala avfallsbolag, kommunalförbund eller motsvarande.

Bra att veta

Naturvårdsverket avser att vägleda om insamlingsplatser på torg, parker och andra populära platser under år 2024.

Om lättillgängliga insamlingsplatser

I förordningen finns det ingen definition av begreppet lättillgänglig insamlingsplats. I förordningen regleras inte heller servicegraden på annat sätt än att det ska finnas lättillgängliga insamlingsplatser, att kommunernas återvinningscentraler får utgöra en del av systemet med lättillgängliga insamlingsplatser samt att antalet och placeringen av de lättillgängliga insamlingsplatserna under en övergångsperiod ska anpassas efter hur utbyggnaden av den fastighetsnära insamlingen är. Det framgår även att kommunen får samla in förpackningsavfall från berörda fastigheter genom lättillgängliga insamlingsplatser om det finns pågående bygglovs- eller detaljplaneärenden som behöver avgöras för att en fastighetsnära insamling ska kunna införas.  

Naturvårdsverkets bedömning är att syftet med lättillgängliga insamlingsplatser fram till utgången av 2026 är att samla in förpackningsavfall från hushåll som inte har fastighetsnära insamling. Från den tid då kommunen har en fullt utbyggd fastighetsnära insamling, senast den 1 januari 2027, är syftet med lättillgängliga insamlingsplatser att samla in skrymmande förpackningar från hushåll och samlokaliserade verksamheter som valt kommunal insamling. 

Naturvårdsverkets bedömning är att med lättillgänglig insamlingsplats avses en stationär, sammanhållen och avgränsad yta där kommunen tillhandahåller avfallsbehållare eller anordningar för hanteringen av avfall dit alla som ska nyttja dem kan lämna sitt utsorterade förpackningsavfall. Detta inkluderar även skrymmande förpackningar av papper, kartong och plast. Kommunens återvinningscentraler får utgöra en del av kommunens system med lättillgängliga insamlingsplatser. Mobila insamlingsplatser kan vid behov finnas som ett komplement till stationära insamlingsplatser.  

Naturvårdsverkets bedömning är att med lättillgänglig insamlingsplats för insamling av skrymmande förpackningar av papper, kartong och plast avses en plats som kommunen tillhandahåller dit alla som ska nyttja den kan lämna sitt utsorterade förpackningsavfall. Insamlingsplatsen kan vara stationär eller mobil, bemannad eller obemannad. Kommunens återvinningscentraler får utgöra en del av kommunens system med lättillgängliga insamlingsplatser.  

Naturvårdsverkets bedömning är att lättillgängliga insamlingsplatser inte ska användas som ett komplement till den fastighetsnära insamlingen. Kommunen kan behöva se över dimensioneringen av den insamling av förpackningsavfall som sker fastighetsnära över tid.  

Intentionen i förpackningsförordningen är att förpackningsavfall, från hushåll och samlokaliserade verksamheter som valt kommunal insamling, ska samlas in fastighetsnära från den 1 januari 2027. Ett undantag finns för hushåll i fastigheter som får använda lättillgängliga insamlingsplatser för insamling av förpackningsavfall om det finns ett pågående bygglovs- eller detaljplaneärende enligt plan- och bygglagen som behöver avgöras för att en fastighetsnära insamling ska kunna införas från en fastighet. 

Från den 1 januari 2024 till och med den 31 december 2026 ska kommunen samla in avfall från hushåll som består av pappers-, plast-, färgade glas-, ofärgade glas- och metallförpackningar genom fastighetsnära insamling eller via lättillgängliga insamlingsplatser (6 kap. 3 § förpackningsförordningen). Detta inkluderar även skrymmande förpackningar. 

I praktiken innebär det att kommuner, med hushåll som inte har fastighetsnära insamling, ska samla in papper-, plast-, färgade glas-, ofärgade glas- och metallförpackningar från hushåll via lättillgängliga insamlingsplatser.

Från den 1 januari 2027 ska kommunen samla in skrymmande förpackningar via ett system med lättillgängliga insamlingsplatser från hushåll och samlokaliserade verksamheter som valt kommunal insamling (6 kap. 6 § förpackningsförordningen).  

Skrymmande förpackningar definieras i 1 kap. 8 § förpackningsförordningen som ”förpackningsavfall av papper och kartong eller plast som på grund av sin stora storlek kräver särskild insamling”. I praktiken innebär det att de förpackningar av papper, kartong och plast, som är för stora för att få plats i de behållarfack som används för fastighetsnära insamling, kan definieras som skrymmande förpackningar. Exempel på skrymmande förpackningar är förpackningar till möbler och större husgeråd. Naturvårdsverkets bedömning är att från den 1 januari 2027 ska kommunen endast använda de lättillgängliga insamlingsplatserna för att samla in skrymmande förpackningar av papper, kartong och plast. Undantag gäller om det finns ett pågående bygglovs- eller detaljplaneärende enligt plan- och bygglagen som behöver avgöras för att en fastighetsnära insamling ska kunna införas. I dessa fall får kommunen samla in icke skrymmande förpackningsavfall från berörda fastigheter, genom lättillgängliga insamlingsplatser, till dess att ärendet har avgjorts och den fastighetsnära insamlingen kan påbörjas (6 kap. 10 § förpackningsförordningen).  

Antal insamlingsplatser och dimensionering

Antalet lättillgängliga insamlingsplatser per kommun behöver dimensioneras och anpassas efter antalet invånare, mängden förpackningar som genereras samt de lokala förutsättningar, inklusive säsongsvariationer, som råder i respektive kommun.  

Behovet av antalet insamlingsplatser kan antas minska efter det att den fastighetsnära insamlingen är fullt utbyggd och lättillgängliga insamlingsplatser främst ska nyttjas för insamling av skrymmande förpackningar. 

Hur utbyggd den fastighetsnära insamlingen är varierar mellan kommuner. Kommunen ska planera för att hushåll i kommunen, både permanent- och fritidsboenden som inte har fastighetsnära insamling, under en utbyggnadsperiod ska ha tillgång till en lättillgänglig insamlingsplats i sitt närområde. Med närområde menas inom rimligt avstånd från bostaden eller på platser där de boende naturligt passerar. Till exempel mataffär, kollektivtrafik, köpcentrum eller andra allmänna platser. Behovet av antalet lättillgängliga insamlingsplatser kan antas minska efter det att den fastighetsnära insamlingen är fullt utbyggd och de lättillgängliga insamlingsplatserna kan avvecklas eller nyttjas för insamling av skrymmande förpackningar av papper, kartong och plast.  

Kommuner som i större omfattning redan har en fullt utbyggd fastighetsnära insamling kan välja att inte etablera lättillgängliga insamlingsplatser för insamling av icke skrymmande förpackningsavfall. Däremot ska dessa kommuner etablera lättillgängliga insamlingsplatser för insamling av skrymmande förpackningar av papper, kartong och plast till den 1 januari 2027 (se avsnitt Antal lättillgängliga insamlingsplatser och dess placering från 2027). 

Från den 1 januari 2027 ska lättillgängliga insamlingsplatser nyttjas för insamling av skrymmande förpackningar av papper, kartong och plast. Antalet lättillgängliga insamlingsplatser ska motsvara det behov som finns i kommunen för att samla in det skrymmande förpackningsavfall som har genererats av hushåll samt de samlokaliserade verksamheter som valt kommunal insamling.  

Insamlingsplatserna kan exempelvis etableras på platser där de boende naturligt passerar. Till exempel mataffär, kollektivtrafik, köpcentrum eller andra allmänna platser. Det kan även vara platser där kommunen samverkar med andra aktörer, exempelvis aktörer som tillhandahåller utlämningsplatser i affärer eller handelsområden. Mobila insamlingsplatser får också nyttjas för insamling av skrymmande förpackningar. Kommunens återvinningscentraler får utgöra en del av ett system med lättillgängliga insamlingsplatser i en kommun. 

Enligt 6 kap. 10 § förpackningsförordningen får kommunen, om det finns ett pågående bygglovs- eller detaljplaneärende enligt plan- och bygglagen som behöver avgöras för att en fastighetsnära insamling ska kunna införas, samla in även icke skrymmande förpackningsavfall från berörda fastigheter genom lättillgängliga insamlingsplatser till dess att ärendet har avgjorts och den fastighetsnära insamlingen kan påbörjas. I dessa fall behöver kommunen även samla in glas- och metallförpackningar via lättillgängliga insamlingsplatser som ligger i närheten av de berörda fastigheterna där det finns ett pågående bygglovs- eller detaljplaneärende som behöver avgöras. 

Samverkan

Etablering av system med lättillgängliga insamlingsplatser är av allmänt intresse och kräver samverkan inom kommunen. I vissa fall krävs även samverkan mellan kommuner och privata aktörer för att etablera lättillgängliga insamlingsplatser och för att platserna ska fungera på ett tillfredsställande sätt.  

Utformning av lättillgängliga insamlingsplatser

De lättillgängliga insamlingsplatserna behöver vara tillgängliga för alla som ska nyttja dem och erbjuda en god service. Under förutsättning att kommunen inte har dispens från separat insamling ska insamlingen av förpackningsavfallet ske i de separata förpackningsmaterial som anges i förpackningsförordningen. Det insamlade förpackningsavfallet ska överlämnas till respektive producentansvarsorganisation enligt 6 kap. 11 § förpackningsförordningen. 

Vid utformning och placering av avfallsbehållare på platser utomhus kan det finnas krav på bygglov, tillgänglighet, trafiksäkerhet, barnsäkerhet, arbetsmiljökrav samt krav på miljö- och hälsoskydd som kommunen behöver ta hänsyn till. Vid etablering av insamlingsplatser utomhus kan kommunen vid behov behöva göra i ordning marken som till exempel anlägga yta inklusive belysning samt vidta åtgärder för att minska risken för nedskräpning till närmiljön, exempelvis genom att sätta upp staket.  

Insamlingsplatserna bör vara skyltade och lätta att känna igen.  

Kommuner ansvarar för den operativa driften av insamlingsplatserna

Naturvårdsverket ser inga hinder mot att kommunen upphandlar driften. Det innebär att kommunen ansvarar för tömningar/hämtningar och att löpande se över servicegraden så att insamlingen fungerar väl för de berörda områdena. Vid etablering av insamlingsplatser utomhus ansvarar kommunen för skötsel och underhåll, till exempel snöröjning samt att städa upp avfall som skräpats ned. Det står kommunerna fritt att bestämma vilken typ av behållare, volym på behållare, tömningsteknik och tömningsfrekvens som ska användas.

Observera dock att den ersättning som kommunen får för lättillgängliga insamlingsplatser utgår per insamlingsplats oberoende av den tömningsteknik, behållarvolym och hämtningsfrekvens som kommunen väljer att tillämpa. Naturvårdsverket förespråkar dock en effektiv insamling vid val av insamlingsbehållare, tömningsteknik och logistik, gärna i samverkan mellan flera kommuner. Notera att vid samverkan mellan flera kommuner ska varje kommun kunna rapportera insamlade mängder per kommun. 

Fortsatt utredning samt utvärdering

Naturvårdsverket avser att i samverkan med aktörer följa utvecklingen av etableringen av lättillgängliga insamlingsplatser och vid behov utvärdera behovet av rekommendationer. I Promemorian (En förbättrad förpackningsinsamling -nya roller för kommuner och producenter M2021/02118) framgår att det forum för dialog som Naturvårdsverket ska inrätta bör användas för löpande uppföljning och utvärdering av lättillgängliga insamlingsplatsernas insamlingsresultat och dess kostnader och av den schablonersättning som Naturvårdsverket beslutat. 

Relaterade sidor