Vägledning

Bekämpning av invasiva främmande växter på land

Här finner du generella råd om hur man bäst bekämpar invasiva främmande landväxter och en beskrivning av vilka typer av bekämpningsmetoder som finns.

Sidan vänder sig till

Den eller de som arbetar med bekämpning av invasiva främmande arter.

Bra att veta

I dagsläget finns två specifika vägledningar om bekämpning av jätteloka och jättebalsamin. På sikt kommer fler specifika vägledningar om andra arter som till exempel parkslide.

Bekämpning och hantering av jättebalsamin

Här hittar du allmän information om bekämpning och hantering av jättebalsamin.

Bekämpning och hantering av jätteloka

Här hittar du allmän information om bekämpning och hantering av jätteloka.

Vilka invasiva främmande växter måste bekämpas?

På EU-förteckningen över invasiva främmande arter (IAS) finns över 30 växtarter som inte får planteras, odlas, transporteras eller användas på annat sätt. Exempel på växtarter på land som finns på förteckningen är gul skunkkalla, sidenört, whiskeygräs och gudaträd. Upptäcker man någon av dessa arter på sin fastighet ska de tas bort med metoder som resulterar i utrotning.

Två av landväxterna på EU-förteckningen, jätteloka och jättebalsamin, är ofta så pass spridda att utrotning kan vara omöjlig. De ska då hanteras med metoder som säkerställer att arten inte sprider sig vidare i naturen. Vi uppmuntrar även frivillig bekämpning av invasiva arter som ännu inte omfattas av lagstiftning som orsakar skador för biologisk mångfald och andra skador och kostnader för samhället. Exempel på sådana växter är blomsterlupin och kanadensiskt gullris.

Kom dock ihåg att du alltid måste ha markägarens tillåtelse att genomföra bekämpningsåtgärder!

Vägledning om länsstyrelsens arbete med arter med stor spridning enligt EU-förordning om invasiva främmande arter

EU-listade invasiva växtarter

Här ser du vilka växter som finns på EU:s förteckning över invasiva främmande arter.

Viktigt att tänka på innan

Bekämpning ska planeras noga, eftersom ett felaktigt utförande riskerar att förvärra situationen. 

Många invasiva växter är anpassade till snabb etablering på nya platser, till exempel i blottlagd jord efter grävningsarbete. Spridning sker antingen via frön eller genom att små vegetativa bitar (levande delar av rötter, kvistar, stambitar) rotar sig på en ny plats.

Några invasiva växtarter har frökapslar som sprätter iväg frön flera meter vid fysisk kontakt. Andra arter räcker det med en enda liten vegetativ bit från växten kommer till en ny plats för att den ska rota sig. Ytterligare arter svarar på kapning genom att skjuta många nya kraftiga skott, vilket kan leda till att arten tar över fullständigt.

Det här är saker du bör tänka på vid planering av bekämpningsåtgärder:

  • Bekämpning underlättas om den kommer igång så snart som möjligt efter att en invasiv art etablerat sig i ett område.
  • Samordna bekämpningen med angränsade markägare om de också har arten på sina fastigheter.
  • Välj rätt metod utifrån art och miljö.
  • Planera in bekämpningen tidsmässigt på säsongen så att inte spridningen förvärras. För vissa arter är det viktigt att bekämpa innan växterna går i blom då man annars riskerar att sprida deras frön.
  • Genomför bekämpningen ordentligt – missa inga individer och se till att ta bort så mycket som möjligt av varje individ, även rötter.
  • Ta hand om växtavfallet på rätt sätt. Lägg inte växtrester på komposten eller i naturen; det ska omhändertas för att säkerställa att inte resterna leder till vidare spridning.
  • Var beredd att upprepa bekämpningen, ibland flera gånger och flera år.
  • För parkslide, var extra försiktig! Här är risken särskilt stor att felaktig hantering förvärrar situationen!
  • Vid bekämpning av invasiva växter ska man (om flera alternativa metoder finns att tillgå) välja den metod som är mest miljövänlig för att inte äventyra människors hälsa och påverka den omgivande miljön negativt.

Metodkatalog för bekämpning av invasiva främmande växter

Vägledning för säker avfallshantering för att undvika spridning av invasiva växter

Olika typer av bekämpning

Vad är det för skillnad på biologisk, kemisk och mekanisk bekämpning? Här kan du ta reda på mer.