Tillsynsvägledning

Växtskyddsmedel

Vägledning vid tillsyn och användning av växtskyddsmedel.

Växtskyddsmedel är bekämpningsmedel som används för att skydda växter eller växtprodukter mot olika former av skadegörare. De används i huvudsak inom jordbruk, skogsbruk och för trädgårdsändamål.

Sidan vänder sig till

Tillsynsmyndigheter och yrkesmässiga användare av växtskyddsmedel.

Bra att veta

1 oktober 2021 trädde nya regler i bekämpningsmedelsförordningen i kraft. 

Spridning och hantering av växtskyddsmedel

Föreskrifterna om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel (NFS 2015:2) innehåller bestämmelser om skyddsavstånd vid spridning av växtskyddsmedel samt regler om hur utspädning, blandning, påfyllning och förvaring av växtskyddsmedel, får ske.

Naturvårdsverket beslutade den 2 maj 2019 att införa ett undantag från kraven på fasta skyddsavstånd i föreskrifterna. Undantaget innebär att den som från spårbundet fordon sprider växtskyddsmedel på banvallar för järnvägsspår endast behöver hålla ett skyddsavstånd på en meter till öppna diken samt till dagvattenbrunnar och dräneringsbrunnar. Undantaget träder ikraft den 23 maj 2019 och är tidsbegränsat till att gälla till och med den 31 december 2021.

Vägledningen består av förklarande kommentarer till bestämmelserna i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:2) om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel. Syftet är att ge en bakgrund till föreskrifterna och förtydliga avsikterna med bestämmelserna.

Vägledningen är avgränsad till att omfatta tillämpningen av NFS 2015:2 men innehåller i vissa fall hänvisningar och förklaringar av vad som anges i bekämpningsmedelsförordningen.

Vägledningen har uppdaterats (hösten 2021) till följd av revideringen av bekämpningsmedelsförordningen, för att överensstämma med de förändringar som skett i förordningen. 

Vägledning om tillämpning av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:2) om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel (pdf 290 kB)

Föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel inkl ändringar (NFS 2015:2)

Tillstånd och anmälan vid användning av växtskyddsmedel

Vid yrkesmässig användning av växtskyddsmedel inom vissa särskilda områden finns det krav på att ansöka om tillstånd eller att anmäla till kommunen. Reglerna om tillståndsplikt och anmälningsskyldighet finns i 2 kap. 40-41 §§ i bekämpningsmedelsförordningen.

Naturvårdsverket har tagit fram en vägledning som syftar till att underlätta kommunens handläggning av tillstånds- och anmälningsärenden. Vägledningen kan även användas av verksamhetsutövare som omfattas av bestämmelserna.

Vägledningen har genomgått en uppdatering hösten 2021 för att överensstämma med de förändringar som gjorts vid revideringen av bekämpningsmedelsförordningen. 

Naturvårdsverkets vägledning om tillstånd och anmälan vid användning av växtskyddsmedel inom särskilda områden (pdf 1 MB)

Frågor och svar om tillstånd och anmälan

Frågor och svar om tillstånd och anmälan vid användning av växtskyddsmedel inom särskilda områden.

Läs mer

Inom vattenskyddsområde

Användningen av bekämpningsmedel inom ett vattenskyddsområde regleras i dag både genom lokala vattenskyddsföreskrifter som inrättats med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken och – när det gäller bekämpningsmedel som utgör växtskyddsmedel – genom den generella tillståndsplikten för alla vattenskyddsområden i 6 kap. 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:2) om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel.

Eftersom användningen av växtskyddsmedel inom vattenskyddsområden regleras utifrån olika bestämmelser har Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten ett gemensamt ansvar för vägledning gentemot kommunerna för hur prövningen kan genomföras. Myndigheterna har därför valt att utarbeta en gemensam vägledning för den kommunala prövningen. Vägledningen beskriver regelverket, myndigheternas ansvarsfördelning samt ger råd och rekommendationer för vilka uppgifter som bör tas in i en ansökan. Vägledningen ger också förslag på utformning av beslut samt lämplig utformning av villkor för att begränsa oavsiktlig spridning. Målsättningen är att vägledningen ska bidra till att handläggningen av tillståndsansökningar inom vattenskyddsområden ska förenklas och bli mer enhetlig över landet.

Vägledning för prövningen: Tillstånd till användning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområden

Havs- och vattenmyndigheten har mer information om hantering inom vattenskyddsområden.

Hantering av kemiska bekämpningsmedel inom vattenskyddsområden (Havs- och vattenmyndigheten)

Hantering av växtskyddsmedel på golfbanor

För att främja en hållbar användning av växtskyddsmedel på golfbanor genomfördes 2018 ett nationellt tillsynsprojekt i samverkan mellan Naturvårdsverket, Jordbruksverket och Kemikalieinspektionen. Ytterligare information om vad projektet innehöll och resultat finns i rapporten nedan.

Vägledningen vänder sig till

Frågor och svar om växtskyddsmedel

Svar på vanliga frågor om spridning och hantering av växtskyddsmedel.

Mer information