Tillsynsvägledning

Växtskyddsmedel

Traktor besprutar fält
Granskad: ‎den ‎26‎ ‎januari‎ ‎2024

Vägledning vid tillsyn och användning av växtskyddsmedel.

Växtskyddsmedel är bekämpningsmedel som används för att skydda växter eller växtprodukter mot olika former av skadegörare. De används i huvudsak inom jordbruk, skogsbruk och för trädgårdsändamål.

Sidan vänder sig till

Tillsynsmyndigheter och yrkesmässiga användare av växtskyddsmedel.

Bra att veta

1 oktober 2021 trädde nya regler i bekämpningsmedelsförordningen i kraft. 

Begrepp och definitioner

Med bekämpningsmedel avses enligt 14 kapitlet 4 § miljöbalken en bioteknisk organism, ett växtskyddsmedel eller en biocidprodukt.

Biologiska bekämpningsmedel består av levande organismer som bekämpar en skadegörare (t.ex. insekter, ogräs eller växtsjukdomar) genom att begränsa skadegöraren på naturlig väg genom att parasitera, predera (äta) eller infektera denne. Ett biologiskt bekämpningsmedel kan innehålla antingen makroorganismer (nematoder, insekter eller spindeldjur) eller mikroorganismer (bakterier, virus eller svampar). Makroorganismer är att betrakta som biotekniska organismer medan mikroorganismer kan ingå som verksamma ämnen i växtskyddsmedel och biocidprodukter.

I 14 kapitlet 2 § miljöbalken definieras en bioteknisk organism som en produkt som har framställts särskilt i bekämpningssyfte eller något annat tekniskt syfte och som helt eller delvis består av eller innehåller levande mikroorganismer, nematoder, insekter eller spindeldjur.

Med växtskyddsmedel avses i huvudsak bekämpningsmedel som används för att skydda växter eller växtprodukter mot olika former av skadegörare. De används i huvudsak inom jordbruk, skogsbruk och för trädgårdsändamål.

Med biocidprodukter avses i huvudsak bekämpningsmedel som används för att bekämpa organismer som är skadliga för människors och djurs hälsa samt som orsakar skada på egendom. Begreppet biocid­produkter kan innefatta väldigt olika produkter såsom desinfektionsmedel, träskyddsmedel och båtbottenfärger.  Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av vissa biocidprodukter är endast tillämpliga på träskyddsmedel som används för att bekämpa träskadeinsekter samt på råttskyddsmedel och bekämpningsmedel mot insekter och andra leddjur.

Pesticid är det engelska ordet för bekämpningsmedel och definieras inte i lagstiftningen.

Spridning och hantering av växtskyddsmedel

Föreskrifterna om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel (NFS 2015:2) innehåller bestämmelser om skyddsavstånd vid spridning av växtskyddsmedel samt regler om hur utspädning, blandning, påfyllning och förvaring av växtskyddsmedel, får ske.

Naturvårdsverket har tagit fram en vägledning till föreskrifterna NFS 2015:2 om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel som består av förklarande kommentarer till bestämmelserna. Syftet är att ge en bakgrund till föreskrifterna och förtydliga avsikterna med bestämmelserna.

Vägledningen är avgränsad till att omfatta tillämpningen av NFS 2015:2 men innehåller i vissa fall hänvisningar och förklaringar av vad som anges i bekämpningsmedelsförordningen.

Vägledningen har uppdaterats (hösten 2021) till följd av revideringen av bekämpningsmedelsförordningen, för att överensstämma med de förändringar som skett i förordningen. 

Vägledning om tillämpning av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:2) om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel (pdf 290 kB)

Föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel inkl ändringar (NFS 2015:2)

Tillstånd och anmälan vid användning av växtskyddsmedel

Vid yrkesmässig användning av växtskyddsmedel inom vissa särskilda områden finns det krav på att ansöka om tillstånd eller att anmäla till kommunen. Reglerna om tillståndsplikt och anmälningsskyldighet finns i 2 kap. 40-41 §§ i bekämpningsmedelsförordningen.

Naturvårdsverket har tagit fram en vägledning som syftar till att underlätta kommunens handläggning av tillstånds- och anmälningsärenden. Vägledningen kan även användas av verksamhetsutövare som omfattas av bestämmelserna.

Vägledningen har genomgått en uppdatering hösten 2021 för att överensstämma med de förändringar som gjorts vid revideringen av bekämpningsmedelsförordningen. 

Naturvårdsverkets vägledning om tillstånd och anmälan vid användning av växtskyddsmedel inom särskilda områden (pdf 1 MB)

Förbud mot viss användning av växtskyddsmedel

Sedan den 1 oktober 2021 är det förbjudet att använda växtskyddsmedel inom fler områden än tidigare. Exempelvis blev det förbjudet att använda växtskyddsmedel inom parker och trädgårdar, på skolgårdar och på lekplatser. Reglerna om vilka områden där det råder förbud att använda växtskyddsmedel inom återfinns i 2 kap. 37 § bekämpningsmedelsförordningen. Från förbuden finns några undantag, bland annat har den kommunala nämnden en möjlighet att bevilja dispens i det enskilda fallet under vissa förutsättningar. 

Naturvårdsverket har tagit fram en vägledning angående dispensmöjligheten. Vägledningen syftar till att underlätta kommunens bedömning av dispensen och ger några generella exempel på där Naturvårdsverket anser att en dispens bör kunna beviljas.  

Förbud mot spridning av växtskyddsmedel från luftfartyg

Enligt 14 kap. 7 § miljöbalken är det förbjudet att sprida bekämpningsmedel från luftfartyg, vilket även innefattar drönare. Eftersom växtskyddsmedel ingår i definitionen av bekämpningsmedel gäller förbudet för spridning av växtskyddsmedel från luftfartyg. Naturvårdsverket får enligt 2 kap. 47 § bekämpningsmedelsförordningen i det enskilda fallet ge dispens från förbudet mot spridning av växtskyddsmedel från luftfartyg under vissa förutsättningar. 

Naturvårdsverket gör bedömningen att det i nuläget saknas förutsättningar för att ge dispens för spridning av växtskyddsmedel från drönare eller andra luftfartyg. På följande sida finns mer vägledning om förutsättningarna för dispens från förbudet. 

Inom vattenskyddsområde

Användningen av bekämpningsmedel inom ett vattenskyddsområde regleras i dag både genom lokala vattenskyddsföreskrifter som inrättats med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken och – när det gäller bekämpningsmedel som utgör växtskyddsmedel – genom den generella tillståndsplikten för alla vattenskyddsområden i 6 kap. 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:2) om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel.

Eftersom användningen av växtskyddsmedel inom vattenskyddsområden regleras utifrån olika bestämmelser har Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten ett gemensamt ansvar för vägledning gentemot kommunerna för hur prövningen kan genomföras. Myndigheterna har därför valt att utarbeta en gemensam vägledning för den kommunala prövningen, under hösten 2022 har en uppdaterad version av vägledningen publicerats. Vägledningen beskriver regelverket, myndigheternas ansvarsfördelning samt ger råd och rekommendationer för vilka uppgifter som bör tas in i en ansökan. Vägledningen ger också förslag på utformning av beslut samt lämplig utformning av villkor för att begränsa oavsiktlig spridning. Målsättningen är att vägledningen ska bidra till att handläggningen av tillståndsansökningar inom vattenskyddsområden ska förenklas och bli mer enhetlig över landet.

Vägledning för prövningen: Tillstånd till användning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområden (Havs- och vattenmyndigheten)

Havs- och vattenmyndigheten har mer information om hantering inom vattenskyddsområden.

Hantering av kemiska bekämpningsmedel inom vattenskyddsområden (Havs- och vattenmyndigheten)

Hantering av växtskyddsmedel på golfbanor

För att främja en hållbar användning av växtskyddsmedel på golfbanor genomfördes 2018 ett nationellt tillsynsprojekt i samverkan mellan Naturvårdsverket, Jordbruksverket och Kemikalieinspektionen. Ytterligare information om vad projektet innehöll och resultat finns i rapporten nedan.

Vägledningen vänder sig till

Ett nationellt tillsynsprojekt angående användning av växtskyddsmedel på golfbanor har genomförts i samverkan mellan Naturvårdsverket, Jordbruksverket och Kemikalieinspektionen. Tillsynsprojektet genomfördes 2018 och vände sig till kommunernas miljöinspektörer som bedriver operativ tillsyn enligt miljöbalken. Naturvårdsverket har haft huvudansvaret och har varit drivande i projektet. Projektet var efterfrågat av kommunernas miljöinspektörer. I projektet har tillsyn skett i 53 kommuner och totalt genomfördes 133 tillsynsbesök. Det innebär att cirka 28 procent av Sveriges golfbanor ingick i projektet. I projektet kontrollerades efterlevnaden av en rad olika bestämmelser om användning av växtskyddsmedel.

Syftet med projektet
  • Främja en hållbar användning av växtskyddsmedel på golfbanor.
  • Utveckla vägledningsmaterial för en enhetlig och effektiv tillsyn.
  • Bredda kunskapen om golfklubbars hantering av växtskyddsmedel och arbete med integrerat växtskydd (IPM).
  • Öka användares kunskaper om regler och hantering av växtskyddsmedel på golfbanor.
  • Ge en enhetlig kunskapsbild över användningen av växtskyddsmedel på golfbanor.
Resultat

Utvärderingen av projektet visar att samtliga syften uppnåddes. Projektet har lett till enhetlig och ökad kunskap om hållbar användning av växtskyddsmedel på golfbanor.

Samtidigt visade sig golfbanorna ha svårare att uppfylla vissa andra regler om användning av växtskyddsmedel, däribland kravet att använda växtskyddsmedel ska vara godkända, krav på tillstånd för att få använda växtskyddsmedel på golfbanor, skyddsavstånd vid påfyllning, blandning och rengöring av spridningsutrustning och information till allmänheten. Med anledning av dessa resultat har vi tagit fram ett informationsbrev för att förtydliga vilka regler som gäller inom dessa områden.

Frågor och svar om växtskyddsmedel

Svar på vanliga frågor om spridning och hantering av växtskyddsmedel.