Tillsynsvägledning

Växtskyddsmedel

Cyklist i park

Tillstånd och anmälan

Vägledning om tillstånd och anmälan vid användning av växtskyddsmedel inom särskilda områden.

För att få använda växtskyddsmedel yrkesmässigt inom vissa särskilda områden måste kommunen ge tillstånd eller få en anmälan från verksamhetsutövaren. Beroende på vilka områden medlet ska användas inom gäller olika regler.

Sidan vänder sig till

Kommunens handläggare av tillstånds- och anmälningsärenden och verksamhetsutövare som omfattas av bestämmelserna om tillståndsplikt och anmälningsskyldighet i bekämpningsmedelsförordningen (2014:425).

Bra att veta 

1 oktober 2021 trädde förändringar i bekämpningsmedelsförordningen i kraft. Vägledningen om tillstånd och anmälan har med anledning av förändringarna reviderats.

Ändring i förordningen om bekämpningsmedel (regeringen.se)

Aktuellt

En reviderad version av bekämpningsmedelsförordningen trädde i kraft den 1 oktober 2021 med kompletterande ändringar den 1 oktober 2022.

Med anledning av förändringarna uppstod behov att även revidera vägledning om tillstånd och anmälan inom särskilda områden. Förändringar i vägledningen berör:

 • områden som kräver tillstånd för att yrkesmässigt använda växtskyddsmedel,
 • undantag som finns för tillstånd och anmälan vid användning av växtskyddsmedel och
 • information avseende etappmålet om att minska användningen av växtskyddsmedel som innehåller kandidatämne för substitution.

Övergångsbestämmelserna om ändring i förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel lyder enligt följande:
2021:229

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2021.
 2. Tillstånd att yrkesmässigt använda växtskyddsmedel som har beslutats enligt 2 kap. 40 § i den äldre lydelsen gäller fortfarande. Tillstånd som har beslutats enligt 2 kap. 40 § första stycket 1-4 i den äldre lydelsen gäller dock som längst till och med den 31 december 2022.

Ändringarna i förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel trädde enligt punkt 1 i kraft den 1 oktober 2021. Enligt punkt 2 gäller tillstånd som meddelats enligt 2 kap. 40 § och som har beslutats enligt äldre föreskrift fortfarande, dock som längst till och med 31 december 2022. Verksamheter som innehar ett tillstånd enligt äldre föreskrifter har därmed tillstånd att yrkesmässigt använda växtskyddsmedel inom de platser och enligt de villkor som tillståndet avser. Tillståndet gäller även inom de områden som ändringarna i förordningen meddelat förbud inom till exempel på skolgårdar eller gårdar till förskolor, i parker och trädgårdar dit allmänheten har tillträde. Tillståndet gäller dock som längst till och med 31 december 2022.

Begrepp och definitioner

Med bekämpningsmedel avses enligt 14 kapitlet 4 § miljöbalken en bioteknisk organism, ett växtskyddsmedel eller en biocidprodukt.

Biologiska bekämpningsmedel består av levande organismer som bekämpar en skadegörare (t.ex. insekter, ogräs eller växtsjukdomar) genom att begränsa skadegöraren på naturlig väg genom att parasitera, predera (äta) eller infektera denne. Ett biologiskt bekämpningsmedel kan innehålla antingen makroorganismer (nematoder, insekter eller spindeldjur) eller mikroorganismer (bakterier, virus eller svampar). Makroorganismer är att betrakta som biotekniska organismer medan mikroorganismer kan ingå som verksamma ämnen i växtskyddsmedel och biocidprodukter.

I 14 kapitlet 2 § miljöbalken definieras en bioteknisk organism som en produkt som har framställts särskilt i bekämpningssyfte eller något annat tekniskt syfte och som helt eller delvis består av eller innehåller levande mikroorganismer, nematoder, insekter eller spindeldjur.

Med växtskyddsmedel avses i huvudsak bekämpningsmedel som används för att skydda växter eller växtprodukter mot olika former av skadegörare. De används i huvudsak inom jordbruk, skogsbruk och för trädgårdsändamål.

Med biocidprodukter avses i huvudsak bekämpningsmedel som används för att bekämpa organismer som är skadliga för människors och djurs hälsa samt som orsakar skada på egendom. Begreppet biocid­produkter kan innefatta väldigt olika produkter såsom desinfektionsmedel, träskyddsmedel och båtbottenfärger.  Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av vissa biocidprodukter är endast tillämpliga på träskyddsmedel som används för att bekämpa träskadeinsekter samt på råttskyddsmedel och bekämpningsmedel mot insekter och andra leddjur.

Pesticid är det engelska ordet för bekämpningsmedel och definieras inte i lagstiftningen.

Tillståndsplikten

Enligt bekämpningsmedelsförordningen är det krav på tillstånd för att yrkesmässigt använda växtskyddsmedel inom följande områden:

 • i sådana parker och trädgårdar dit allmänheten har tillträde och som inte omfattas av förbudet i 2 kap. 37 § 3,
 • inom idrotts- och fritidsanläggningar,
 • vid planerings- och anläggningsarbeten,
 • på vägområden samt på grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor, och
 • på ytor av asfalt, betong eller andra hårdgjorda material.

Det innebär att det är tillståndspliktigt att använda växtskyddsmedel bland annat på golfbanor, fotbollsplaner och ytor av asfalt eller grus till exempel på gårdsplaner, parkeringsplatser och runt transformatorstationer.

Tillståndsplikten gäller både för användning utomhus och inomhus.

Anmälningsskyldigheten

Inom följande områden är det krav på anmälan för att yrkesmässigt använda växtskyddsmedel:

 • på vägområden för att förhindra introduktion, etablering och spridning av invasiva främmande arter karantänskadegörare enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2031 eller enligt bestämmelser som genomför den förordningen,
 • på banvallar, och
 • inom områden som inte omfattas av förbud enligt 37 § eller krav på tillstånd enligt 40 § och som har en sammanhängande area överskridande 1 000 kvadratmeter där allmänheten får färdas fritt, med undantag för åkermark.
Anmäl fyra veckor innan

Anmälningspliktig verksamhet får som huvudregel påbörjas tidigast fyra veckor efter det att anmälan har gjorts.

Vilka växtskyddsmedel som omfattas

Tillståndsplikten och anmälningsskyldigheten gäller för växtskyddsmedel som omfattas av definitionen av detta i EU:s växtskyddsmedelsförordning. Definitionen av växtskyddsmedel omfattar produkter som, i den form de tillhandahålls användaren, är avsedda att användas för något av de växtskyddande syften som anges i artikel 2 i EU:s växtskyddsmedelsförordning.

Det innebär att såväl kemiska som mikrobiologiska växtskyddsmedel kan omfattas av tillståndsplikten eller anmälningsskyldigheten. Däremot omfattas inte biologisk bekämpning med nematoder, insekter eller spindeldjur eller bekämpning med allmänkemikalier av tillståndsplikten eller anmälningsskyldigheten (se vidare i vägledningsdokumentet). Användning av produkter som inte släpps ut på marknaden som ett växtskyddsmedel (till exempel ett rengöringsmedel), men som ändå används i bekämpningssyfte, omfattas inte heller av tillståndsplikten eller anmälningsskyldigheten.

Växtskyddsmedel som kemikalieinspektionen meddelat undantag om omfattas inte av tillståndsplikten eller anmälningsskyldigheten. De ämnen som Kemikalieinspektionen har beslutat att undanta är verksamma ämnen som förtecknas i bilaga 1 till KIFS 2022:3 och verksamma ämnen som godkänts som ämnen med låg risk i enlighet med artikel 22 i växtskyddsmedelsförordningen (EG) nr 1107/2009 och som finns upptagna i avsnitt D av bilagan till förordningen (EU) 540/2011. 

På följande sida finns tabeller med alla undantagna ämnen samlade, både de i bilaga 1 och de som godkänts som ämnen med låg risk inom EU enligt (EU) 540/2011.

Verksamma ämnen som är undantagna förbudet mot viss användning (kemikalieinspektionen.se)

Värt att notera i sammanhanget är att det finns växtskyddsmedel som normalt sett inte är godkända för en viss användning men som har beviljats dispens från Kemikalieinspektionen för sådan användning. Även användning av sådana växtskyddsmedel kan omfattas av tillståndsplikten och anmälningsskyldigheten. När det gäller sådana växtskyddsmedel är det särskilt viktigt att tänka på att dispensen kan vara avgränsad i tid eller avse användning inom ett avgränsat geografiskt område.

Yrkesmässig användning

Tillståndsplikten och anmälningsskyldigheten gäller endast vid yrkesmässig användning av växtskyddsmedel.

Det innebär att all användning som utförs som ett led i en näringsverksamhet eller annars som en del av en yrkesutövning omfattas. Exempelvis ska en jordbrukares användning av växtskyddsmedel betraktas som yrkesmässig om användningen sker som ett led i näringsverksamheten, t.ex. användning av växtskyddsmedel kring byggnader som används för verksamhetens ändamål.

Däremot bör en lantbrukares användning av växtskyddsmedel kring byggnader som uteslutande används för bostadsändamål normalt inte vara att betrakta som yrkesmässig.

Vidare bör exempelvis spridning av växtskyddsmedel på idrottsplats som görs av en anställd i en idrottsförening, vara att betrakta som en yrkesmässig användning.

Val av metod och växtskyddsmedel

Den som överväger att använda växtskyddsmedel ska först göra en bedömning om det går att använda andra metoder eller växtskyddsmedel. Därefter kan verksamhetsutövaren ansöka om tillstånd eller anmäla till kommunen.

Här är en illustration som beskriver prioriteringsordningen. Illustrationen beskriver även vilka åtgärder som omfattas av tillståndsplikt eller anmälningsskyldighet. En mer utförlig beskrivning av vad de olika åtgärderna innebär finns i vägledningen.

prioriteringsordningen.svg

Klicka för större bild (svg 442 kb)

När det gäller växtskyddsmedel med låg risk har EU-kommissionen publicerat en icke-bindande lista över verksamma ämnen som preliminärt bedöms uppfylla kraven på verksamma ämnen med låg risk. Växtskyddsmedel som endast innehåller verksamma ämnen som finns upptagna på den icke-bindande listan bör generellt vara att föredra framför andra växtskyddsmedel. 

EU-kommissionens lista (extern webbplats)

Vad en ansökan eller anmälan ska innehålla

En ansökan om tillstånd eller anmälan ska enligt 7 kap. 1 § i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:2) om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel innehålla följande uppgifter:

 1. karta eller annan beskrivning av spridningsområdets läge och areal,
 2. kontaktuppgifter till den som ska sprida växtskyddsmedel samt i förekommande fall till den för vars räkning spridningen ska ske,
 3. syftet med spridningen,
 4. växtskyddsmedlets namn och registreringsnummer med upplysning om verksamt ämne,
 5. beskrivning av spridningsmetod,
 6. dos som ska användas, och
 7. beräknad tidpunkt eller tidsperiod för spridningen.

Kommunens bedömning och beslut

Verksamhetsutövare ska lämna sin ansökan om tillstånd eller sin anmälan till kommunen.

Vad som ska ingå i en ansökan eller anmälan framgår av 7 kap. 1 § i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:2) om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel. Utifrån de uppgifter som kommer in ska kommunen bland annat bedöma om användningen sker enligt gällande regler, däribland att verksamhetsutövaren följer prioriteringsordningen ovan. Kommunen kan även begära in kompletterande underlag som behövs för bedömningen.

För anmälningsärenden kan kommunens bedömning resultera i att kommunen ställer krav i form av föreläggande eller förbud. Kommunen kan också komma fram till att en anmälan inte kräver någon åtgärd. Verksamhetsutövaren bör i sådana fall få information om detta.

Bedömningen av ett tillståndsärende kan resultera i att kommunen ger tillstånd med relevanta villkor. Villkoren kan handla om skyddsåtgärder och försiktighetsmått för användningen och övrig hantering. Kommunen kan även avslå en ansökan om tillstånd. Myndigheten ska alltid tydligt ange motiv till bedömningen i beslutet.

Exempel på utformning av villkor och beslut finns i vägledningen.

Frågor och svar

Frågor och svar om tillstånd och anmälan vid användning av växtskyddsmedel inom särskilda områden.

I tillståndsärenden bör långtgående krav ställas på verksamhetsutövaren att visa att alla tänkbara alternativ till att använda växtskyddsmedel, såsom termisk eller fysisk behandling, är orimliga. Bedömningen av när alternativa metoder är orimliga bör utgå från vilken typ av yta som bekämpningen ska utföras på samt vilken typ av skadegörare som ska bekämpas.

Verksamhetsutövaren bör kunna redogöra för vilka alternativa metoder som har övervägts och motivera valet av kemisk bekämpning. Tillstånd bör därefter endast meddelas för användning av växtskyddsmedel där spridningens omfattning och valet av spridningsmetod innebär låg risk för hälsa och miljö, speciellt om spridningen sker i områden dit allmänheten har tillträde. Vidare bör tillstånd förenas med villkor om skyddsåtgärder och försiktighetsmått som förebygger risk för oavsiktlig spridning av växtskyddsmedel vid övrig hantering.

När det gäller själva bedömningen av en tillståndsansökan, bör den utgå från prioriteringsordningen i avsnitt 3 i Naturvårdsverkets vägledning om tillstånd och anmälan vid användning av växtskyddsmedel inom särskilda områden.

Enligt 2 kap. 42 § bekämpningsmedelsförordningen finns det undantag från tillståndsplikten och anmälningsskyldigheten för viss punktbehandling. Av denna bestämmelse framgår att 2 kap. 40 och 41 §§ bekämpningsmedelsförordningen inte gäller vid användning av växtskyddsmedel som har karaktär av punktbehandling och som har en sådan begränsad omfattning att människors hälsa och miljön inte riskerar att skadas.

Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel (riksdagen.se)

Tillståndsplikten och anmälningsskyldigheten gäller inte de växtskyddsmedel som kemikalieinspektionen meddelar undantag om enligt 2 kap. 37 a § bekämpningsmedelförordningen. De växtskyddsmedel som är undantagna är de som bedöms innebära en begränsad risk för människors hälsa och miljön. Undantaget som Kemikalieinspektionen meddelar gäller växtskyddsmedel vilkas samtliga verksamma ämnen som godkänts som ämnen med låg risk i enlighet med artikel 22 i växtskyddsmedelsförordningen (EG) nr 1107/2009 och som finns upptagna i avsnitt D av bilagan till förordningen (EU) nr 540/201 samt verksamma ämnen som förtecknas i bilaga 15 till KIFS 2008:3.

Verksamma ämnen som är undantagna förbudet mot viss användning (kemikalieinspektionen.se)

I avsnitt 5.6 i Naturvårdsverkets vägledning om tillstånd och anmälan vid användning av växtskyddsmedel inom särskilda områden finns det vägledning om tillståndets längd. Kortfattat beror tillståndets längd på vilken typ av växtskyddsmedel som används och inom vilket område spridningen sker.

För verksamheter som återkommande har behov av att använda växtskyddsmedel i sin verksamhet kan det av praktiska skäl vara lämpligt med tillstånd som sträcker sig över flera år. Tillstånd bör dock alltid tidsbegränsas, och maximalt gälla fem år.

För användning inom vissa särskilda områden, till exempel där det finns stor risk för ytavrinning eller spridning till grundvatten, bör tillstånd som meddelas vara av engångskaraktär. Tillstånd som löper över flera år bör inte lämnas i sådana fall.

I sammanhanget är det också viktigt att tänka på att växtskyddsmedel bara får användas så länge de är godkända eller har en beviljad anståndsperiod. Det gäller oavsett vad som står i ett tillstånd. Därför bör tillståndets längd inte vara längre än den tidsperiod som ett växtskyddsmedel får användas enligt Kemikalieinspektionens beslut om godkännande. Kemikalieinspektionen har mer information om anståndsperioder för utfasning av växtskyddsmedel på sin webb.

Anståndsperioder för utfasning av växtskyddsmedel (kemi.se)

Olika växtskyddsmedel kan innehålla samma verksamma ämne men i olika halter eller i kombination med andra verksamma ämnen och tillsatsämnen, vilket påverkar riskbedömningarna. Det kan leda till att klassificering och användarvillkor skiljer sig åt mellan olika växtskyddsmedel, även om de innehåller samma verksamma ämne. Mot bakgrund av detta är det användning av produkten eller preparatet som omfattas av bestämmelsen om tillståndsplikt, inte användning av det verksamma ämnet.

Mot bakgrund av detta är det användning av växtskyddsmedel som omfattas av bestämmelsen om tillståndsplikten enligt 2 kap. 40 § bekämpningsmedelsförordningen, inte användning av de verksamma ämnena. Vid beslut om tillstånd bör det framgå vilka växtskyddsmedel beslutet gäller med uppgift om växtskyddsmedlens namn och registreringsnummer. Detta för att det ska vara så tydligt som möjligt vad beslutet omfattar.

Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel (riksdagen.se)

Om en verksamhetsutövare vill ha möjlighet att välja mellan olika preparat med samma verksamma ämne kan de söka tillstånd för flera växtskyddsmedel på samma gång men välja att inte använda samtliga växtskyddsmedel som tillståndet omfattar.

Ja, det behövs en ny ansökan för ett växtskyddsmedel med ett annat registreringsnummer än det som omfattas av ett befintligt tillstånd. Även om ett växtskyddsmedel inte har ändrats när det gäller innehåll av verksamma ämnen kan det ha fått nya användningsvillkor enligt beslutet från Kemikalieinspektionen. För att det ska vara så tydligt som möjligt vad ett beslut omfattar är det viktigt att växtskyddsmedlets namn och registreringsnummer framgår.

Det kan vara rimligt att skriva villkor om att bekämpning bara får ske på tidpunkter då ett område som beträds av allmänheten inte används, men det finns inte någon generell avstängningstid att tillämpa. Vilken typ av preparat och vilken spridningsmetod som använts är avgörande i sammanhanget.

I avsnitt 5.6 i Naturvårdsverkets vägledning om tillstånd och anmälan vid användning av växtskyddsmedel inom särskilda områden finns det exempel på formulering av villkor, till exempel när det gäller vilken tidpunkt användning av växtskyddsmedel får ske.

En förutsättning för att det ska gå att ge tillstånd är att användningsområdet omfattas av Kemikalieinspektionens produktgodkännande. Det är verksamhetsutövaren som ska kunna visa att de följer gällande regler, att det aktuella användningsområdet ingår i produktgodkännandet och att den specifika användningen kan ske utan oacceptabel risk för miljön. Här krävs en bedömning i varje enskilt fall. Om användningen omfattas av Kemikalieinspektionens produktgodkännande men det kvarstår osäkerheter kring riskbedömningen bör kravet på bevisning ställas högt. Riskerna för spridning av växtskyddsmedel från hybridgräsplaner till omgivningen skiljer sig jämfört med riskerna för ytor som bara består av gräs. Verksamhetsutövaren måste kunna redogöra för spridningsriskerna. Som stöd vid riskbedömningen kan verksamhetsutövaren kontakta sin leverantör för mer information om produkten.

Det som är avgörande för om en användning kan betraktas som yrkesmässig är om användningen sker som ett led i en yrkesutövning eller inte. Om en vaktmästare är anställd av en idrottsförening och sprider växtskyddsmedel i yrkesutövning ska användningen betraktas som yrkesmässig och spridningen är då tillståndspliktig oavsett om idrottsföreningen är vinstdrivande eller inte.

I avsnitt 4.2 i Naturvårdsverkets vägledning om tillstånd och anmälan vid användning av växtskyddsmedel inom särskilda områden finns det exempel på vad som omfattas av begreppet yrkesmässig användare. Faktorer som kan spela in i bedömningen kan exempelvis vara om en förälder som inte är formellt anställd av föreningen får ekonomisk kompensation för spridningen, samt vilken metod som används och hur stor omfattning spridningen har. Till exempel bör spridning av växtskyddsmedel i klass 1 eller 2 alltid vara att betrakta som yrkesmässig användning.

Av bestämmelserna i 2 kap. 40 § och 41 § bekämpningsmedelsförordningen följer att användning är förbjuden utan särskilt tillstånd av, eller anmälan till, den kommunala nämnden. Dock saknas angivelse om vem som ska ansöka om tillstånd eller göra en anmälan. Därmed kan ansökan om tillstånd eller anmälan göras antingen av den för vars räkning spridningen sker eller av den som utför spridningen.

Vem som är att anse som verksamhetsutövare kan vara svårt att bestämma när en entreprenör utför bekämpningen. Om någon utför bekämpningen på uppdrag av en annan, kan uppdragsgivaren vara att se som verksamhetsutövaren. Men det hindrar inte att även uppdragstagaren som regel har ett självständigt ansvar för sin verksamhet, det vill säga kan träffas av straffansvar. I dessa fall är omständigheterna i det enskilda fallet avgörande, bland annat med vilken självständighet bekämpningen utförts eller hur avtalet dem emellan såg ut. Såväl uppdragsgivaren som uppdragstagaren kan, beroende på omständigheterna, ha gjort sig skyldig till miljöbrott. När det kommer till tillståndsplikt och anmälningsskyldighet finns miljösanktionsavgifter i 8 kap. 10 och 11 §§ förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter.

Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel (riksdagen.se)

I tillståndsärenden om spridning på genomsläppliga ytor bör långtgående krav ställas på verksamhetsutövaren att visa att alla tänkbara alternativ till att använda växtskyddsmedel, såsom termisk eller fysisk behandling, är orimliga. Det innebär att verksamhetsutövaren bör kunna redogöra för vilka alternativa metoder som har övervägts och därefter motivera valet av kemisk bekämpning.

När det gäller själva bedömningen av en tillståndsansökan bör den utgå från prioriteringsordningen i avsnitt 3 i Naturvårdsverkets vägledning om tillstånd och anmälan vid användning av växtskyddsmedel inom särskilda områden. Rimlighetsaspekten blir en viktig faktor i den bedömningen, men generellt sett bör prövningsmyndigheten vara restriktiv med att meddela tillstånd att sprida växtskyddsmedel på mycket genomsläppliga ytor. Tillstånd bör då endast meddelas för användning av växtskyddsmedel där spridningens omfattning och valet av spridningsmetod innebär låg risk för förorening.

Användning av växtskyddsmedel inom ställverk är i sig inte tillståndspliktig men kan omfattas av tillståndsplikten i 2 kap. 40 § bekämpningsmedelsförordningen om den yta där växtskyddsmedel används består av grus, asfalt eller andra mycket genomsläppliga eller hårdgjorda ytor. Vid enskilda bedömningar av en tillståndsansökan för användning inom ställverk är rimlighetsaspekten en viktig fråga. Vid bedömningen bör hänsyn tas till frågor som rör arbetsmiljö och säkerhet. Det kan till exempel finnas situationer där termiska metoder inte är ett lämpligt alternativ vid ogräsbekämpning på grund av brandrisk.

Om det finns hälsorisker förknippat med att vistas längre perioder vid ett ställverk bör hälsoaspekten för den som utför bekämpningen vägas in i rimlighetsbedömningen. Att ett ställverk är inhägnat ska inte påverka bedömningen av spridningsmetod men det kan påverka behovet av att ställa villkor till skydd för människors hälsa eftersom allmänheten inte har tillträde till området. Bestämmelsernas huvudsyfte är att skydda den omkringliggande miljön mot effekterna av växtskyddsmedel och i det sammanhanget är det av mindre betydelse om ett område är inhägnat eller inte. I avsnitt 5.6 i Naturvårdsverkets vägledning om tillstånd och anmälan vid användning av växtskyddsmedel inom särskilda områden finns mer vägledning om rimlighetsavvägningen.

Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel (riksdagen.se)

Om vägledningen

För att få använda växtskyddsmedel yrkesmässigt inom vissa särskilda områden måste kommunen ge tillstånd eller få en anmälan från verksamhetsutövaren. Beroende på vilka områden medlet ska användas inom gäller olika regler.

Kommunen ska ta emot ansökan om tillstånd och anmälan. Den här vägledningen syftar till vara ett stöd till kommuners handläggning av tillstånds- och anmälningsärenden.

Reglerna om tillståndsplikt och anmälningsskyldighet finns i 2 kap. 40-41 §§ i bekämpningsmedelsförordningen (2014:425).

En reviderad version av bekämpningsmedelsförordningen trädde i kraft den 1 oktober 2021 med kompletterande ändringar den 1 oktober 2022. Till följd av revideringen uppdaterades Naturvårdsverkets vägledning om tillstånd och anmälan. Uppdateringen av vägledningen omfattar även etappmålet om växtskyddsmedel som handlar om att minimera användningen av kandidatämnen för substitution (se vidare i vägledningsdokumentet).

Naturvårdsverkets vägledning om tillstånd och anmälan vid användning av växtskyddsmedel inom särskilda områden (pdf 530 kB)