Tillsynsvägledning

Växtskyddsmedel

Tillstånd och anmälan

Vägledning om tillstånd och anmälan vid användning av växtskyddsmedel inom särskilda områden.

För att få använda växtskyddsmedel yrkesmässigt inom vissa särskilda områden måste kommunen ge tillstånd eller få en anmälan från verksamhetsutövaren. Beroende på vilka områden medlet ska användas inom gäller olika regler.

Sidan vänder sig till

Kommunens handläggare av tillstånds- och anmälningsärenden och verksamhetsutövare som omfattas av bestämmelserna om tillståndsplikt och anmälningsskyldighet i bekämpningsmedelsförordningen (2014:425).

Bra att veta 

1 oktober 2021 trädde förändringar i bekämpningsmedelsförordningen i kraft. Vägledningen om tillstånd och anmälan har med anledning av förändringarna reviderats.

Växtskyddsmedel på bland annat lekplatser och i parker (regeringen.se)

Tillståndsplikten

Enligt bekämpningsmedelsförordningen är det krav på tillstånd för att yrkesmässigt använda växtskyddsmedel inom följande områden:

 • inom idrotts- och fritidsanläggningar,
 • vid planerings- och anläggningsarbeten,
 • på vägområden samt på grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor, och
 • på ytor av asfalt , betong eller andra hårdgjorda material.

Det innebär att det är tillståndspliktigt att använda växtskyddsmedel bland annat på golfbanor, fotbollsplaner och ytor av asfalt eller grus till exempel på gårdsplaner, parkeringsplatser och runt transformatorstationer.

Tillståndsplikten gäller både för användning utomhus och inomhus.

Anmälningsskyldigheten

Inom följande områden är det krav på anmälan för att yrkesmässigt använda växtskyddsmedel:

 • på vägområden för att förhindra introduktion, etablering och spridning av invasiva främmande arter karantänskadegörare enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2031 eller enligt bestämmelser som genomför den förordningen,
 • på banvallar, och
 • inom områden som inte omfattas av förbud enligt 37 § eller krav på tillstånd enligt 40 § och som har en sammanhängande area överskridande 1 000 kvadratmeter där allmänheten får färdas fritt, med undantag för åkermark.
Anmäl fyra veckor innan

Anmälningspliktig verksamhet får som huvudregel påbörjas tidigast fyra veckor efter det att anmälan har gjorts.

Vilka växtskyddsmedel som omfattas

Tillståndsplikten och anmälningsskyldigheten gäller för växtskyddsmedel som omfattas av definitionen av detta i EU:s växtskyddsmedelsförordning. Definitionen av växtskyddsmedel omfattar produkter som, i den form de tillhandahålls användaren, är avsedda att användas för något av de växtskyddande syften som anges i artikel 2 i EU:s växtskyddsmedelsförordning.

Det innebär att såväl kemiska som mikrobiologiska växtskyddsmedel kan omfattas av tillståndsplikten eller anmälningsskyldigheten. Däremot omfattas inte biologisk bekämpning med nematoder, insekter eller spindeldjur eller bekämpning med allmänkemikalier av tillståndsplikten eller anmälningsskyldigheten (se vidare i vägledningsdokumentet). Användning av produkter som inte släpps ut på marknaden som ett växtskyddsmedel (till exempel ett rengöringsmedel), men som ändå används i bekämpningssyfte, omfattas inte heller av tillståndsplikten eller anmälningsskyldigheten.

Växtskyddsmedel som kemikalieinspektionen meddelat undantag om omfattas inte av tillståndsplikten eller anmälningsskyldigheten. De ämnen som Kemikalieinspektionen har beslutat att undanta är verksamma ämnen som förtecknas i bilaga 15 till KIFS 2008:3 och verksamma ämnen som godkänts som ämnen med låg risk i enlighet med artikel 22 i växtskyddsmedelsförordningen (EG) nr 1107/2009 och som finns upptagna i avsnitt D av bilagan till förordningen (EU) 540/2011. 

På följande sida finns tabeller med alla undantagna ämnen samlade, både de i bilaga 15 och de som godkänts som ämnen med låg risk inom EU enligt (EU) 540/2011.

Verksamma ämnen som är undantagna förbudet mot viss användning (kemikalieinspektionen.se)

Värt att notera i sammanhanget är att det finns växtskyddsmedel som normalt sett inte är godkända för en viss användning men som har beviljats dispens från Kemikalieinspektionen för sådan användning. Även användning av sådana växtskyddsmedel kan omfattas av tillståndsplikten och anmälningsskyldigheten. När det gäller sådana växtskyddsmedel är det särskilt viktigt att tänka på att dispensen kan vara avgränsad i tid eller avse användning inom ett avgränsat geografiskt område.

Yrkesmässig användning

Tillståndsplikten och anmälningsskyldigheten gäller endast vid yrkesmässig användning av växtskyddsmedel.

Det innebär att all användning som utförs som ett led i en näringsverksamhet eller annars som en del av en yrkesutövning omfattas. Exempelvis ska en jordbrukares användning av växtskyddsmedel betraktas som yrkesmässig om användningen sker som ett led i näringsverksamheten, t.ex. användning av växtskyddsmedel kring byggnader som används för verksamhetens ändamål.

Däremot bör en lantbrukares användning av växtskyddsmedel kring byggnader som uteslutande används för bostadsändamål normalt inte vara att betrakta som yrkesmässig.

Vidare bör exempelvis spridning av växtskyddsmedel på idrottsplats som görs av en anställd i en idrottsförening, vara att betrakta som en yrkesmässig användning.

Val av metod och växtskyddsmedel

Den som överväger att använda växtskyddsmedel ska först göra en bedömning om det går att använda andra metoder eller växtskyddsmedel. Därefter kan verksamhetsutövaren ansöka om tillstånd eller anmäla till kommunen.

Här är en illustration som beskriver prioriteringsordningen. Illustrationen beskriver även vilka åtgärder som omfattas av tillståndsplikt eller anmälningsskyldighet. En mer utförlig beskrivning av vad de olika åtgärderna innebär finns i vägledningen.

prioriteringsordningen.svg

Klicka för större bild (svg 442 kb)

När det gäller växtskyddsmedel med låg risk har EU-kommissionen publicerat en icke-bindande lista över verksamma ämnen som preliminärt bedöms uppfylla kraven på verksamma ämnen med låg risk. Växtskyddsmedel som endast innehåller verksamma ämnen som finns upptagna på den icke-bindande listan bör generellt vara att föredra framför andra växtskyddsmedel. 

EU-kommissionens lista (extern webbplats)

Vad en ansökan eller anmälan ska innehålla

En ansökan om tillstånd eller anmälan ska enligt 7 kap. 1 § i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:2) om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel innehålla följande uppgifter:

 1. karta eller annan beskrivning av spridningsområdets läge och areal,
 2. kontaktuppgifter till den som ska sprida växtskyddsmedel samt i förekommande fall till den för vars räkning spridningen ska ske,
 3. syftet med spridningen,
 4. växtskyddsmedlets namn och registreringsnummer med upplysning om verksamt ämne,
 5. beskrivning av spridningsmetod,
 6. dos som ska användas, och
 7. beräknad tidpunkt eller tidsperiod för spridningen.

Kommunens bedömning och beslut

Verksamhetsutövare ska lämna sin ansökan om tillstånd eller sin anmälan till kommunen.

Vad som ska ingå i en ansökan eller anmälan framgår av 7 kap. 1 § i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:2) om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel. Utifrån de uppgifter som kommer in ska kommunen bland annat bedöma om användningen sker enligt gällande regler, däribland att verksamhetsutövaren följer prioriteringsordningen ovan. Kommunen kan även begära in kompletterande underlag som behövs för bedömningen.

För anmälningsärenden kan kommunens bedömning resultera i att kommunen ställer krav i form av föreläggande eller förbud. Kommunen kan också komma fram till att en anmälan inte kräver någon åtgärd. Verksamhetsutövaren bör i sådana fall få information om detta.

Bedömningen av ett tillståndsärende kan resultera i att kommunen ger tillstånd med relevanta villkor. Villkoren kan handla om skyddsåtgärder och försiktighetsmått för användningen och övrig hantering. Kommunen kan även avslå en ansökan om tillstånd. Myndigheten ska alltid tydligt ange motiv till bedömningen i beslutet.

Exempel på utformning av villkor och beslut finns i vägledningen.

Om vägledningen

För att få använda växtskyddsmedel yrkesmässigt inom vissa särskilda områden måste kommunen ge tillstånd eller få en anmälan från verksamhetsutövaren. Beroende på vilka områden medlet ska användas inom gäller olika regler.

Kommunen ska ta emot ansökan om tillstånd och anmälan. Den här vägledningen syftar till vara ett stöd till kommuners handläggning av tillstånds- och anmälningsärenden.

Reglerna om tillståndsplikt och anmälningsskyldighet finns i 2 kap. 40-41 §§ i bekämpningsmedelsförordningen (2014:425).

En revidering av bekämpningsmedelsförordningen trädde i kraft den 1 oktober 2021. Till följd av revideringen uppdaterades Naturvårdsverkets vägledning om tillstånd och anmälan. Uppdateringen av vägledningen omfattar även etappmålet om växtskyddsmedel som handlar om att minimera användningen av kandidatämnen för substitution (se vidare i vägledningsdokumentet).

Naturvårdsverkets vägledning om tillstånd och anmälan vid användning av växtskyddsmedel inom särskilda områden (pdf 530 kB)

Mer information

Frågor och svar om tillstånd och anmälan

Frågor och svar om tillstånd och anmälan vid användning av växtskyddsmedel inom särskilda områden.

Läs mer