Tillsynsvägledning

Växtskyddsmedel

Cyklist i park

Tillstånd och anmälan

Vägledning om tillstånd och anmälan vid användning av växtskyddsmedel inom särskilda områden.

För att få använda växtskyddsmedel yrkesmässigt inom vissa särskilda områden måste kommunen ge tillstånd eller få en anmälan från verksamhetsutövaren. Beroende på vilka områden medlet ska användas inom gäller olika regler.

Sidan vänder sig till

Kommunens handläggare av tillstånds- och anmälningsärenden och verksamhetsutövare som omfattas av bestämmelserna om tillståndsplikt och anmälningsskyldighet i bekämpningsmedelsförordningen (2014:425).

Bra att veta 

1 oktober 2021 trädde förändringar i bekämpningsmedelsförordningen i kraft. Vägledningen om tillstånd och anmälan har med anledning av förändringarna reviderats.

Växtskyddsmedel på bland annat lekplatser och i parker (regeringen.se)

En reviderad version av bekämpningsmedelsförordningen trädde i kraft den 1 oktober 2021. Med anledning av förändringen uppstod behov av att även revidera vägledning om tillstånd och anmälan inom särskilda områden. Förändringar som skett i vägledningen berör dels vilka områden som det krävs tillstånd för att yrkesmässigt använda växtskyddsmedel inom, och dels de undantag som finns för tillstånd och anmälan vid användning av växtskyddsmedel som bedöms innebära en begränsad risk för människors hälsa och miljön. Vägledningen har även uppdaterats med information avseende etappmålet om att minska användningen av växtskyddsmedel som innehåller kandidatämne för substitution.

Övergångsbestämmelserna om ändring i förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel lyder enligt följande:
2021:229

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2021.
 2. Tillstånd enligt 2 kap. 40 § att yrkesmässigt använda växtskyddsmedel som har beslutats enligt äldre föreskrifter gäller fortfarande, dock som längst till och med 31 december 2022.

Ändringarna i förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel trädde enligt punkt 1 i kraft den 1 oktober 2021. Enligt punkt 2 gäller tillstånd som meddelats enligt 2 kap. 40 § och som har beslutats enligt äldre föreskrift fortfarande, dock som längst till och med 31 december 2022. Verksamheter som innehar ett tillstånd enligt äldre föreskrifter har därmed tillstånd att yrkesmässigt använda växtskyddsmedel inom de platser och enligt de villkor som tillståndet avser. Tillståndet gäller även inom de områden som ändringarna i förordningen meddelat förbud inom till exempel på skolgårdar eller gårdar till förskolor, i parker och trädgårdar dit allmänheten har tillträde. Tillståndet gäller dock som längst till och med 31 december 2022.

Tillståndsplikten

Enligt bekämpningsmedelsförordningen är det krav på tillstånd för att yrkesmässigt använda växtskyddsmedel inom följande områden:

 • inom idrotts- och fritidsanläggningar,
 • vid planerings- och anläggningsarbeten,
 • på vägområden samt på grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor, och
 • på ytor av asfalt , betong eller andra hårdgjorda material.

Det innebär att det är tillståndspliktigt att använda växtskyddsmedel bland annat på golfbanor, fotbollsplaner och ytor av asfalt eller grus till exempel på gårdsplaner, parkeringsplatser och runt transformatorstationer.

Tillståndsplikten gäller både för användning utomhus och inomhus.

Anmälningsskyldigheten

Inom följande områden är det krav på anmälan för att yrkesmässigt använda växtskyddsmedel:

 • på vägområden för att förhindra introduktion, etablering och spridning av invasiva främmande arter karantänskadegörare enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2031 eller enligt bestämmelser som genomför den förordningen,
 • på banvallar, och
 • inom områden som inte omfattas av förbud enligt 37 § eller krav på tillstånd enligt 40 § och som har en sammanhängande area överskridande 1 000 kvadratmeter där allmänheten får färdas fritt, med undantag för åkermark.
Anmäl fyra veckor innan

Anmälningspliktig verksamhet får som huvudregel påbörjas tidigast fyra veckor efter det att anmälan har gjorts.

Vilka växtskyddsmedel som omfattas

Tillståndsplikten och anmälningsskyldigheten gäller för växtskyddsmedel som omfattas av definitionen av detta i EU:s växtskyddsmedelsförordning. Definitionen av växtskyddsmedel omfattar produkter som, i den form de tillhandahålls användaren, är avsedda att användas för något av de växtskyddande syften som anges i artikel 2 i EU:s växtskyddsmedelsförordning.

Det innebär att såväl kemiska som mikrobiologiska växtskyddsmedel kan omfattas av tillståndsplikten eller anmälningsskyldigheten. Däremot omfattas inte biologisk bekämpning med nematoder, insekter eller spindeldjur eller bekämpning med allmänkemikalier av tillståndsplikten eller anmälningsskyldigheten (se vidare i vägledningsdokumentet). Användning av produkter som inte släpps ut på marknaden som ett växtskyddsmedel (till exempel ett rengöringsmedel), men som ändå används i bekämpningssyfte, omfattas inte heller av tillståndsplikten eller anmälningsskyldigheten.

Växtskyddsmedel som kemikalieinspektionen meddelat undantag om omfattas inte av tillståndsplikten eller anmälningsskyldigheten. De ämnen som Kemikalieinspektionen har beslutat att undanta är verksamma ämnen som förtecknas i bilaga 1 till KIFS 2022:3 och verksamma ämnen som godkänts som ämnen med låg risk i enlighet med artikel 22 i växtskyddsmedelsförordningen (EG) nr 1107/2009 och som finns upptagna i avsnitt D av bilagan till förordningen (EU) 540/2011. 

På följande sida finns tabeller med alla undantagna ämnen samlade, både de i bilaga 1 och de som godkänts som ämnen med låg risk inom EU enligt (EU) 540/2011.

Verksamma ämnen som är undantagna förbudet mot viss användning (kemikalieinspektionen.se)

Värt att notera i sammanhanget är att det finns växtskyddsmedel som normalt sett inte är godkända för en viss användning men som har beviljats dispens från Kemikalieinspektionen för sådan användning. Även användning av sådana växtskyddsmedel kan omfattas av tillståndsplikten och anmälningsskyldigheten. När det gäller sådana växtskyddsmedel är det särskilt viktigt att tänka på att dispensen kan vara avgränsad i tid eller avse användning inom ett avgränsat geografiskt område.

Yrkesmässig användning

Tillståndsplikten och anmälningsskyldigheten gäller endast vid yrkesmässig användning av växtskyddsmedel.

Det innebär att all användning som utförs som ett led i en näringsverksamhet eller annars som en del av en yrkesutövning omfattas. Exempelvis ska en jordbrukares användning av växtskyddsmedel betraktas som yrkesmässig om användningen sker som ett led i näringsverksamheten, t.ex. användning av växtskyddsmedel kring byggnader som används för verksamhetens ändamål.

Däremot bör en lantbrukares användning av växtskyddsmedel kring byggnader som uteslutande används för bostadsändamål normalt inte vara att betrakta som yrkesmässig.

Vidare bör exempelvis spridning av växtskyddsmedel på idrottsplats som görs av en anställd i en idrottsförening, vara att betrakta som en yrkesmässig användning.

Val av metod och växtskyddsmedel

Den som överväger att använda växtskyddsmedel ska först göra en bedömning om det går att använda andra metoder eller växtskyddsmedel. Därefter kan verksamhetsutövaren ansöka om tillstånd eller anmäla till kommunen.

Här är en illustration som beskriver prioriteringsordningen. Illustrationen beskriver även vilka åtgärder som omfattas av tillståndsplikt eller anmälningsskyldighet. En mer utförlig beskrivning av vad de olika åtgärderna innebär finns i vägledningen.

prioriteringsordningen.svg

Klicka för större bild (svg 442 kb)

När det gäller växtskyddsmedel med låg risk har EU-kommissionen publicerat en icke-bindande lista över verksamma ämnen som preliminärt bedöms uppfylla kraven på verksamma ämnen med låg risk. Växtskyddsmedel som endast innehåller verksamma ämnen som finns upptagna på den icke-bindande listan bör generellt vara att föredra framför andra växtskyddsmedel. 

EU-kommissionens lista (extern webbplats)

Vad en ansökan eller anmälan ska innehålla

En ansökan om tillstånd eller anmälan ska enligt 7 kap. 1 § i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:2) om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel innehålla följande uppgifter:

 1. karta eller annan beskrivning av spridningsområdets läge och areal,
 2. kontaktuppgifter till den som ska sprida växtskyddsmedel samt i förekommande fall till den för vars räkning spridningen ska ske,
 3. syftet med spridningen,
 4. växtskyddsmedlets namn och registreringsnummer med upplysning om verksamt ämne,
 5. beskrivning av spridningsmetod,
 6. dos som ska användas, och
 7. beräknad tidpunkt eller tidsperiod för spridningen.

Kommunens bedömning och beslut

Verksamhetsutövare ska lämna sin ansökan om tillstånd eller sin anmälan till kommunen.

Vad som ska ingå i en ansökan eller anmälan framgår av 7 kap. 1 § i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:2) om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel. Utifrån de uppgifter som kommer in ska kommunen bland annat bedöma om användningen sker enligt gällande regler, däribland att verksamhetsutövaren följer prioriteringsordningen ovan. Kommunen kan även begära in kompletterande underlag som behövs för bedömningen.

För anmälningsärenden kan kommunens bedömning resultera i att kommunen ställer krav i form av föreläggande eller förbud. Kommunen kan också komma fram till att en anmälan inte kräver någon åtgärd. Verksamhetsutövaren bör i sådana fall få information om detta.

Bedömningen av ett tillståndsärende kan resultera i att kommunen ger tillstånd med relevanta villkor. Villkoren kan handla om skyddsåtgärder och försiktighetsmått för användningen och övrig hantering. Kommunen kan även avslå en ansökan om tillstånd. Myndigheten ska alltid tydligt ange motiv till bedömningen i beslutet.

Exempel på utformning av villkor och beslut finns i vägledningen.

Om vägledningen

För att få använda växtskyddsmedel yrkesmässigt inom vissa särskilda områden måste kommunen ge tillstånd eller få en anmälan från verksamhetsutövaren. Beroende på vilka områden medlet ska användas inom gäller olika regler.

Kommunen ska ta emot ansökan om tillstånd och anmälan. Den här vägledningen syftar till vara ett stöd till kommuners handläggning av tillstånds- och anmälningsärenden.

Reglerna om tillståndsplikt och anmälningsskyldighet finns i 2 kap. 40-41 §§ i bekämpningsmedelsförordningen (2014:425).

En revidering av bekämpningsmedelsförordningen trädde i kraft den 1 oktober 2021. Till följd av revideringen uppdaterades Naturvårdsverkets vägledning om tillstånd och anmälan. Uppdateringen av vägledningen omfattar även etappmålet om växtskyddsmedel som handlar om att minimera användningen av kandidatämnen för substitution (se vidare i vägledningsdokumentet).

Naturvårdsverkets vägledning om tillstånd och anmälan vid användning av växtskyddsmedel inom särskilda områden (pdf 530 kB)

Mer information

Bekämpningsmedel

Med bekämpningsmedel avses enligt 14 kapitlet 4 § miljöbalken en bioteknisk organism, ett växtskyddsmedel eller en biocidprodukt.

Biologiskt bekämpningsmedel

Biologiska bekämpningsmedel består av levande organismer som bekämpar en skadegörare (t.ex. insekter, ogräs eller växtsjukdomar) genom att begränsa skadegöraren på naturlig väg genom att parasitera, predera (äta) eller infektera denne. Ett biologiskt bekämpningsmedel kan innehålla antingen makroorganismer (nematoder, insekter eller spindeldjur) eller mikroorganismer (bakterier, virus eller svampar).  Makroorganismer är att betrakta som biotekniska organismer medan mikroorganismer kan ingå som verksamma ämnen i växtskyddsmedel och biocidprodukter.

Bioteknisk organism

I 14 kapitlet 2 § miljöbalken definieras en bioteknisk organism som en produkt som har framställts särskilt i bekämpningssyfte eller något annat tekniskt syfte och som helt eller delvis består av eller innehåller levande mikroorganismer, nematoder, insekter eller spindeldjur.

Växtskyddsmedel 

Med växtskyddsmedel avses i huvudsak bekämpningsmedel som används för att skydda växter eller växtprodukter mot olika former av skadegörare. De används i huvudsak inom jordbruk, skogsbruk och för trädgårdsändamål.

Biocidprodukt

Med biocidprodukter avses i huvudsak bekämpningsmedel som används för att bekämpa organismer som är skadliga för människors och djurs hälsa samt som orsakar skada på egendom. Begreppet biocid­produkter kan innefatta väldigt olika produkter såsom desinfektionsmedel, träskyddsmedel och båtbottenfärger.  Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av vissa biocidprodukter är endast tillämpliga på träskyddsmedel som används för att bekämpa träskadeinsekter samt på råttskyddsmedel och bekämpningsmedel mot insekter och andra leddjur.

Pesticid

Pesticid är det engelska ordet för bekämpningsmedel och definieras inte i lagstiftningen.

Frågor och svar om tillstånd och anmälan

Frågor och svar om tillstånd och anmälan vid användning av växtskyddsmedel inom särskilda områden.

Läs mer