NATURVÅRDSVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING

Föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel

Tillämpningsområde

Föreskrifterna gäller vid spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel.

De innehåller bestämmelser om den närmare tillämpningen av förordningen (2014:425) om bekämp­ningsmedel. Bestämmelserna reglerar bland annat hur spridning, utspädning, blandning och påfyllning samt förvaring av växtskyddsmedel, får ske.

Föreskrifterna gäller såväl vid yrkesmässig som icke yrkesmässig hantering av växtskyddsmedel. Dock gäller vissa krav i föreskrifterna endast vid yrkesmässig hantering av växtskyddsmedel, vilket framgår av aktuella bestämmel­ser. 

Ändringar genom NFS 2016:5, NFS 2019:2 och NFS 2019:3

Ändringen enligt NFS 2016:5 gällde under tiden 15 juli 2016 till 31 december 2018. Ändringen innebar att den som från spårbundet fordon spred växtskyddsmedel på banvallar för järnvägsspår skulle hålla ett fast skyddsavstånd om en meter till öppna diken samt till dagvattenbrunnar och dräneringsbrunnar.

Enligt föreskrifterna NFS 2019:2 gällde motsvarande ändring också från och med den 23 maj 2019.

Föreskrifterna NFS 2019:3 innehåller bestämmelser som medför att NFS 2019:2 upphörde att gälla den 31 december 2021. Detta innebär att ändringen i NFS 2019:2 gällde från den 23 maj 2019 till den 31 december 2021.

Bemyndigande 

TitelGäller frånFulltext
NFS 2019:3 - Ändring

Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:2) om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel

‎5‎/‎22‎/‎2019Ladda ner (598,00 KB)
NFS 2019:2 - Ändring

Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:2) om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel. UPPHÖRT ATT GÄLLA.

‎5‎/‎22‎/‎2019Ladda ner (600,96 KB)
NFS 2016:5 - Ändring

Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:2) om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel. UPPHÖRT ATT GÄLLA.

‎7‎/‎14‎/‎2016Ladda ner (515,08 KB)
NFS 2015:2 - Grundföreskrift

Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel

‎10‎/‎31‎/‎2015Ladda ner (242,45 KB)

Tryckt version av föreskrifter och allmänna råd

Gällande föreskrifter och allmänna råd finns att beställa som trycksak. Du kan även prenumerera på tryck version av nyutgivna författningar. Konsoliderade versioner finns inte som trycksak.

Beställ tryckt version hos Norstedts Juridik