Biologiska bekämpningsmedel

Det har blivit enklare att använda nematoder, insekter och spindeldjur (NIS) som bekämpningsmedel.

Totalt 34 NIS har hittills godkänts av Naturvårdsverket.

Målet med förordning (2016:402) om nematoder, insekter och spindeldjur (NIS) som bekämpningsmedel var att förbättra förutsättningarna att välja biologiska bekämpningsmedel framför kemiska medel vid odling eller annan verksamhet. Det bidrar till att uppfylla miljökvalitetsmålet Giftfri miljö.

Förordningen började gälla den 1 juli 2016. Naturvårdsverket har ansvaret för prövning om en NIS är lämplig att få användas vid bekämpning av skadegörare. Tidigare har det varit enskilda bekämpningsmedel (produkter) som prövats och då av Kemikalieinspektionen. Prövning av biologiska bekämpningsmedel som innehåller mikroorganismer är fortfarande Kemikalieinspektionens ansvar.

Ett godkännande gäller organismen, inte produkten

Sedan 1 juli 2016 är det organismen, inte produkten, som prövas. När en NIS blivit godkänd är det därmed möjligt för alla som önskar att föra in och använda den som bekämpningsmedel. Ett godkännande får förenas med villkor, till exempel att användningen begränsas till växthus av miljöskäl. Ett godkännande kan komma att omprövas om det kommer fram ny information om negativ miljöpåverkan.

Föreskrifter

Naturvårdsverket kommer under 2023 att besluta om föreskrifter angående den dokumentation som behövs vid prövning av NIS, samt vad som gäller angående underrättelseskyldighet om skadliga effekter.

Lista över godkända NIS

Naturvårdsverket har nu godkänt alla 27 NIS som tidigare ingick, eller ingår i produkter godkända av Kemikalieinspektionen,  samt 7 ytterligare NIS som inte använts tidigare i Sverige.

Kontakta Naturvårdsverket för mer information:

maria.bjorkman@naturvardsverket.se

Grupp Art Villkor Godkännande
Kvalster Amblyseius andersoni Godkännandet förenas inte med villkor. Beslut 2022-04-07 (pdf 95 kB)
Amblyseius swirskii Godkännandet gäller populationer där förmågan till diapaus är naturligt begränsad eller där förmågan begränsats genom aktiv selektion. Beslut 2017-11-16 (pdf 136 kB)
Neoseiulus californicus Godkännandet förenas inte med villkor. Beslut 2021-05-20 (pdf 113 kB)
Neoseiulus cucumeris Godkännandet förenas inte med villkor. Beslut förlängning 2022-12-01 (pdf 136 kB)
Phytoseiulus persimilis Godkännandet förenas inte med villkor. Beslut 2017-11-16 (pdf 135 kB)
Stratiolaelaps scimitus Godkännandet förenas inte med villkor. Beslut förlängning 2022-12-01 (pdf 100 kB)
Transeius montdorensis Godkännandet förenas inte med villkor. Beslut 2019-06-19 (pdf 107 kB)
Nematoder Heterorhabditis bacteriophora Godkännandet tidsbegränsas till 2024-12-31. Beslut 2017-11-27 (pdf 91 kB)
Phasmarhabditis hermaphrodita Godkännandet tidsbegränsas till 2026-12-31. Beslut förlängning 2021-12-09 (pdf 94 kB)
Steinernema carpocapsae Godkännandet förenas inte med villkor. Beslut förlängning 2022-12-01 (pdf 100 kB)
Steinernema feltiae Godkännandet förenas inte med villkor. Beslut 2017-11-16 (pdf 136 kB)
Steinernema kraussei Godkännandet förenas inte med villkor. Beslut 2019-11-27 (pdf 91 kB)
Parasitsteklar Anagyrus fusciventris Godkännandet förenas inte med villkor. Beslut 2023-03-16 (pdf 99 kB)
Aphidius colemani Godkännandet tidsbegränsas till 2027-12-31. Beslut förlängning 2022-12-01 (pdf 136 kB)
Aphidius ervi Godkännandet begränsas till användning i växthus.

Villkoret gäller inte för individer med svenskt ursprung.
Beslut 2017-11-16 (pdf 134 kB)
Aphytis melinus Godkännandet förenas inte med villkor. Beslut 2020-12-10 (pdf 92 kB)

Coccophagus lycimnia Godkännandet förenas inte med villkor. Beslut 2023-03-16 (pdf 99 kB)

Dacnusa sibirica Godkännandet begränsas till användning i växthus.

Villkoret gäller inte för individer med svenskt ursprung.
Beslut 2017-11-16 (pdf 132 kB)
Diglyphus isaea Godkännandet begränsas till användning i växthus.

Villkoret gäller inte för individer med svenskt ursprung.
Beslut 2017-11-16 (pdf 134 kB)
Encarsia citrina Godkännandet tidsbegränsas till 2028-12-31. Beslut 2023-03-16 (pdf 101 kB)
Encarsia formosa Godkännandet förenas inte med villkor. Beslut 2017-11-16 (pdf 133 kB)
Eretmocerus eremicus Godkännandet förenas inte med villkor. Beslut 2019-06-19 (pdf 105 kB)
Leptomastix dactylopii Godkännandet förenas inte med villkor. Beslut 2020-04-08 (pdf 180 kB)
Metaphycus flavus Godkännandet förenas inte med villkor. Beslut 2020-12-10 (pdf 93 kB)
Microterys nietneri Godkännandet förenas inte med villkor. Beslut 2020-04-07 (pdf 95 kb)
Nasonia vitripennis Godkännandet förenas inte med villkor. Beslut 2017-11-16 (pdf 132 kB)
Thripobius javae Godkännandet förenas inte med villkor. Beslut 2020-04-08 (pdf 178 kB)
Skinnbaggar Macrolophus pygmaeus Godkännandet begränsas till användning i växthus.

Villkoret gäller inte för individer med svenskt ursprung.
Beslut 2017-11-16 (pdf 138 kB)
Orius majusculus Godkännandet förenas inte med villkor. Beslut 2020-04-08 (pdf 177 kB)
Blomflugor Eupeodes corollae Godkännandet förenas inte med villkor. Beslut 2021-06-24 (pdf 97 kB)
Gallmyggor Aphidoletes aphidimyza Godkännandet begränsas till användning i växthus.

Villkoret gäller inte för individer med svenskt ursprung.
Beslut 2017-11-16 (pdf 137 kB)
Nätvingar Chrysoperla carnea s.l. Godkännandet begränsas till kryptiska arter inom Chrysoperla carnea s.l. med europeiskt ursprung. Beslut 2017-11-16 (pdf 138 kB)
Skalbaggar Cryptolaemus montrouzieri Godkännandet förenas inte med villkor. Beslut 2017-11-16 (pdf 135 kB)
Rovtripsar Franklinothrips vespiformis Godkännandet förenas inte med villkor. Beslut 2023-03-16 (pdf 99 kB)