Biologiska bekämpningsmedel

Granskad: ‎den ‎6‎ ‎december‎ ‎2023

Det har blivit enklare att använda nematoder, insekter och spindeldjur (NIS) som bekämpningsmedel.

Totalt 34 NIS har hittills godkänts av Naturvårdsverket.

Målet med förordning (2016:402) om nematoder, insekter och spindeldjur (NIS) som bekämpningsmedel var att förbättra förutsättningarna att välja biologiska bekämpningsmedel framför kemiska medel vid odling eller annan verksamhet. Det bidrar till att uppfylla miljökvalitetsmålet Giftfri miljö.

Förordningen började gälla den 1 juli 2016. Naturvårdsverket har ansvaret för prövning om en NIS är lämplig att få användas vid bekämpning av skadegörare. Tidigare har det varit enskilda bekämpningsmedel (produkter) som prövats och då av Kemikalieinspektionen. Prövning av biologiska bekämpningsmedel som innehåller mikroorganismer är fortfarande Kemikalieinspektionens ansvar.

Ett godkännande gäller organismen, inte produkten

Sedan 1 juli 2016 är det organismen, inte produkten, som prövas. När en NIS blivit godkänd är det därmed möjligt för alla som önskar att föra in och använda den som bekämpningsmedel. Ett godkännande får förenas med villkor, till exempel att användningen begränsas till växthus av miljöskäl. Ett godkännande kan komma att omprövas om det kommer fram ny information om negativ miljöpåverkan.

Föreskrifter

Naturvårdsverket kommer under 2023 att besluta om föreskrifter angående den dokumentation som behövs vid prövning av NIS, samt vad som gäller angående underrättelseskyldighet om skadliga effekter.

Lista över godkända NIS

Naturvårdsverket har nu godkänt alla 27 NIS som tidigare ingick, eller ingår i produkter godkända av Kemikalieinspektionen,  samt 7 ytterligare NIS som inte använts tidigare i Sverige.

Kontakta Naturvårdsverket för mer information:

maria.bjorkman@naturvardsverket.se

Grupp Art Villkor Godkännande
Kvalster Amblyseius andersoni Godkännandet förenas inte med villkor. Beslut 2022-04-07 (pdf)
Amblyseius degenerans 
Godkännandet förenas inte med villkor. Beslut 2023-11-30 (pdf)
Amblyseius swirskii Godkännandet gäller populationer där förmågan till diapaus är naturligt begränsad eller där förmågan begränsats genom aktiv selektion. Beslut 2017-11-16 (pdf)
Neoseiulus californicus Godkännandet förenas inte med villkor. Beslut 2021-05-20 (pdf)
Neoseiulus cucumeris Godkännandet förenas inte med villkor. Beslut förlängning 2022-12-01 (pdf )
Phytoseiulus persimilis Godkännandet förenas inte med villkor. Beslut 2017-11-16 (pdf)
Stratiolaelaps scimitus Godkännandet förenas inte med villkor. Beslut förlängning 2022-12-01 (pdf )
Transeius montdorensis Godkännandet förenas inte med villkor. Beslut 2019-06-19 (pdf)
Nematoder Heterorhabditis bacteriophora Godkännandet tidsbegränsas till 2024-12-31. Beslut 2017-11-27 (pdf)
Phasmarhabditis hermaphrodita Godkännandet tidsbegränsas till 2026-12-31. Beslut förlängning 2021-12-09 (pdf )
Steinernema carpocapsae Godkännandet förenas inte med villkor. Beslut förlängning 2022-12-01 (pdf )
Steinernema feltiae Godkännandet förenas inte med villkor. Beslut 2017-11-16 (pdf)
Steinernema kraussei Godkännandet förenas inte med villkor. Beslut 2019-11-27 (pdf)
Parasitsteklar Anagyrus fusciventris Godkännandet förenas inte med villkor. Beslut 2023-03-16 (pdf)
Aphidius colemani Godkännandet tidsbegränsas till 2027-12-31. Beslut förlängning 2022-12-01 (pdf)
Aphidius ervi Godkännandet begränsas till användning i växthus.

Villkoret gäller inte för individer med svenskt ursprung.
Beslut 2017-11-16 (pdf)
Aphytis melinus Godkännandet förenas inte med villkor. Beslut 2020-12-10 (pdf)

Coccophagus lycimnia Godkännandet förenas inte med villkor. Beslut 2023-03-16 (pdf)

Dacnusa sibirica Godkännandet begränsas till användning i växthus.

Villkoret gäller inte för individer med svenskt ursprung.
Beslut 2017-11-16 (pdf)
Diglyphus isaea Godkännandet begränsas till användning i växthus.

Villkoret gäller inte för individer med svenskt ursprung.
Beslut 2017-11-16 (pdf)
Encarsia citrina Godkännandet tidsbegränsas till 2028-12-31. Beslut 2023-03-16 (pdf)
Encarsia formosa Godkännandet förenas inte med villkor. Beslut 2017-11-16 (pdf)
Eretmocerus eremicus Godkännandet förenas inte med villkor. Beslut 2019-06-19 (pdf)
Leptomastix dactylopii Godkännandet förenas inte med villkor. Beslut 2020-04-08 (pdf)
Metaphycus flavus Godkännandet förenas inte med villkor. Beslut 2020-12-10 (pdf)
Microterys nietneri Godkännandet förenas inte med villkor. Beslut 2020-04-07 (pdf)
Nasonia vitripennis Godkännandet förenas inte med villkor. Beslut 2017-11-16 (pdf)
Thripobius javae Godkännandet förenas inte med villkor. Beslut 2020-04-08 (pdf)
Skinnbaggar Macrolophus pygmaeus Godkännandet begränsas till användning i växthus.

Villkoret gäller inte för individer med svenskt ursprung.
Beslut 2017-11-16 (pdf)
Orius majusculus Godkännandet förenas inte med villkor. Beslut 2020-04-08 (pdf)
Blomflugor Episyrphus balteatus
Godkännandet förenas inte med villkor. Beslut 2023-11-30 (pdf)
  Eupeodes corollae Godkännandet förenas inte med villkor. Beslut 2021-06-24 (pdf)
Gallmyggor Aphidoletes aphidimyza Godkännandet begränsas till användning i växthus.

Villkoret gäller inte för individer med svenskt ursprung.
Beslut 2017-11-16 (pdf)
Nätvingar Chrysoperla carnea s.l. Godkännandet begränsas till kryptiska arter inom Chrysoperla carnea s.l. med europeiskt ursprung. Beslut 2017-11-16 (pdf)
Skalbaggar Cryptolaemus montrouzieri Godkännandet förenas inte med villkor. Beslut 2017-11-16 (pdf)
Rovtripsar Franklinothrips vespiformis Godkännandet förenas inte med villkor. Beslut 2023-03-16 (pdf)