Yttranden

Naturvårdsverket lämnar ofta synpunkter på olika förslag och utredningar. Här hittar du ett urval av våra yttranden från år 2022, 2021 och 2020.

22-09-26 Yttrande över PM Anmälningsplikt för bortledning av grundvatten från täkter av berg (pdf 111 kB)

22-09-16 Yttrande över Miljömålsberedningens delbetänkande Sveriges globala klimatavtryck (pdf 148 kB)

22-09-16 Yttrande över Trafikverkets redovisning av regeringsuppdrag (pdf 167 kB)

22-09-16 Yttrande över promemorian avgift för länsstyrelsernas bedömning av säkerheter för vissa anmälningspliktiga verksamheter (pdf 144 KB)

2022-09-13 Yttrande kontrollstation för elcertifikatsystemet (pdf 80 kB)

2022-09-13 Yttrande skydd konsumenters kollektiva intresse (pdf 130 kB)

2022-09-12 Yttrande över bemyndigande att meddela föreskrifter om anmälan för samråd (pdf 80 kB)

2022-09-02 Yttrande över EU-kommissionens förslag på reviderad ozonförordning (pdf 120 kb)

2022-08-26 Yttrande över förslag om ändring av förordning (691/2011) gällande införandet av nya moduler för miljöräkenskaper (pdf 81 kb)

2022-08-18 Yttrande över lagstiftningsförslag inom planen REPowerEU (pdf 167 kB)

2022-07-08 Yttrande i samråd gällande ändringar i allmänna de minimisförordningen (pdf 81 kb)

2022-06-30 Yttrande över Industriutsläpp och portalsförordningen (pdf 250 kB

2022-06-30 Yttrande över promemorian Nya bestämmelser om hur Sjunde AP-fonden ska lämna hållbarhetsinformation (pdf 85 kB)

2022-06-30 Yttrande över promemorian Utökad skattelättnad för arbetsresor och justerade avdrag för tjänsteresor och hemresor (pdf 120 kB)

2022-06-30 Yttrande över remiss av EU-kommissionens förslag på reviderad f-gasförordning (pdf 136 kB)

2022-06-23 Yttrande över förlängd och breddad ekobonus (pdf 89 kb) 

2022-06-23 Yttrande om Boverkets rapport Översyn av ombyggnad i PBL (pdf 120 kb)

2022-06-16 Yttrande över remiss av skrivelsen Förstärkta insatser mot brottslighet inom avfallsområdet (pdf 90 kB)

2022-06-09 Yttrande över Hemställan om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken (pdf 85 kB)

2022-06-09 Yttrande över EU-kommissionens förslag till förordning om ekodesign för hållbara produkter (pdf 162 kB)

2022-05-19 Yttrande över användning av e-legitimation i tjänsten i den offentliga förvaltningen, SOU 2021:62 (pdf 221 kB)

2022-05-13 Yttrande över förslag till direktiv om mer konsumentmakt i den gröna omställningen (pdf, 86 kB)

2022-05-12 Yttrande över Kompletterande promemoria till betänkandet Enhetlig och effektiv marknadskontroll (SOU 2020:49) förslag till förordningsändringar - del 2 (pdf 195 kB)

2022-05-11 Yttrande över Boverkets rapport "Elektroniska original och långtidsbevarande av digitala detaljplaner" (pdf 110 kB)

2022-05-05 Yttrande över Transportstyrelsens redovisning av regeringens uppdrag om att analysera och lämna förslag om trängselavgifter inom den svenska luftfarten (pdf 104 kB)

2022-04-26 Yttrande över kommissionens förslag till en ny byggproduktförordning (pdf 117 kB)

2022-04-22 Yttrande över promemorian Kompensation för höga drivmedelskostnader (pdf 80 kB)

2022-04-21 Yttrande över utskottsinitiativ om beredskap med anledning av risk för brist på AdBlue (pdf 85 kB)

2022-04-21 Yttrande över rymdlagsutredningens betänkande "En ny rymdlag" (pdf 118 kB)

2022-04-19 Yttrande över promemorian Ny beslutsordning för tillstånd att utforska kontinentalsockeln (pdf 358 kB)

2022-04-13 Yttrande över Naturvårdsverkets hemställan om förordningsändringar avseende rovdjursförvaltning (pdf 82 kB)

2022-04-07 Yttrande till förordning om halvledarakten (pdf 103 kB)

2022-04-07 Yttrande över promemorian En enklare och tydligare kemikalieskatt (pdf 93 kB)

2022-04-07 Yttrande över remiss av ändringar i förordningen om klimatbonusbilar (pdf 85 kB)

2022-04-05 Yttrande över förslag till genomförande av BAT för ytbehandling med organiska lösningsmedel och behandling av trä och träprodukter med kemikalier (pdf 81 kB)

2022-03-31 Yttrande över promemorian Tillfälligt sänkt skatt på bensin och diesel (pdf 96 kB)

2022-03-29 Yttrande över förslag om stödsystem för bio-CCS (pdf 184 kB)

2022-03-24 Yttrande över kontrollstation dammsäkerhet (pdf 130 kB)

2022-03-22 Yttrande över IT-driftsutredningens slutbetänkande "Säker och kostnadseffektiv IT-drift (pdf 186 kb)

2022-03-21 Yttrande över tillgång till information om bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp vid marknadsföring av nya personbilar (pdf 95 kB)

2022-03-21 Yttrande över insatser på plan- och byggområdet med anledning av invasionen av Ukraina (pdf 87 kB)

2022-03-21 Yttrande över förslag till EU-förordning om allmän produktsäkerhet (pdf 82 kB)

2022-03-21 Yttrande över sänkt mervärdesskatt för vissa reparationer (pdf 108 kB)

2022-03-21 Yttrande över bestämmelser om fluorerade växthusgaser, ozonnedbrytande ämnen och miljösanktionsavgifter (pdf 461 kB)

2022-03-21 Yttrande över Transportsstyrelsens utredning om förutsättningar för att föra vissa fordon som drivs med el eller andra alternativa drivmedel med körkortsbehörighet B (pdf 85 kB)

2022-03-21 Yttrande över rapport om Bromma flygplats (pdf 156 kB)

2022-03-21 Yttrande över mottagningsanordningar i hamn för avfall från fartyg (pdf 97 kB)

2022-03-21 Yttrande över EU-kommissionens paket för effektiv och grön mobilitet  (pdf 177 kB)

2022-03-21 Yttrande över aktivitetskravet i plan- och bygglagen (pdf 89 kB)

2022-03-17 Yttrande över regeringens promemoria om flygplatshavares kostnader för säkerhetskontroller (pdf 77 kb)

2022-03-10 Yttrande över EU-kommissionens förslag till reviderad förordning om transport av avfall (pdf 171 kB)

2022-03-10 Yttrande över promemorian Sänkt skatt på jordbruksdiesel (pdf 84 kB)

2022-03-07 Yttrande till utkast till proposition Ett års förlängd giltighetstid för undersökningstillstånd (N2022/00531) (pdf 86 kB)

2022-03-03 Yttrande över betänkandet En säker tillgång till dricksvatten av god kvalitet (pdf  101 kB)

2022-03-03 Yttrande över Trafikverkets del- och slutrapport om Beredskapsflygplatser för att säkra samhällsviktiga flygtransporter (pdf 96 kB)

2022-02-28 Yttrande över förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen (pdf 215 kB)

2022-02-21 Yttrande över Transportstyrelsens promemoria Merkostnad vid besiktning av gasbil (pdf 162 kb)

2022-02-03 Yttrande över promemorian ”En förbättrad förpackningsinsamling – nya roller för kommuner och producenter” (pdf 215 kB)

2022-02-03 Yttrande över förslag till revidering av EU-direktivet om byggnaders energiprestanda (pdf 100 kB)

2022-01-28 Yttrande över pm för bilar respektive däck, nya regler för att genomföra EU:s avfallsdirektiv (pdf, 225 kB)

2022-01-28 Yttrande över nytt miljöbrottsdirektiv (pdf, 84 kB)

2022-01-28 Yttrande över promemorian Fler vapendelar i jaktgarderoben (pdf, 127 kB)

2022-01-27 Yttrande över reviderade förslag av EU:s gasmarknadspaket (pdf, 81 kB)

2022-01-27 Yttrande över skyldighet att beakta vissa samhällsintressen vid offentlig upphandling (pdf, 188 kB)

2022-01-26 Yttrande över PM om miljösanktionsavgift växtskyddsmedel (pdf 104 kB)

2022-01-20 Yttrande över promemorian Skattelättnad för arbetsresor – ett enklare och färdmedelsneutralt regelverk (pdf 429 kB)

2022-01-20 Yttrande över promemorian Särskilda bestämmelse om förprövning av ändring av avloppsreningsverksamhet (pdf 468 kB)

2021-12-22: Yttrande om promemorian Sänkt energiskatt på bensin och diesel (pdf 84 kB)

2021-12-17: Yttrande över Statskontorets rapport 2021:10 (pdf 279 kB)

2021-12-17: Yttrande över promemoria Säkerhet vid hantering av utvinningsavfall (pdf 500 kb)

2021-12-16 Yttrande över promemorian Ändrad nedsättning av förmånsvärdet för miljöanpassade bilar (pdf 134 kb)

2021-12-16 Yttrande över SOU 2021:65 Stärkt fokus på framtidens forskningsinfrastruktur (pdf 387 kb)

2021-12-10 Yttrande över promemorian Ett nytt mål för Sjätte AP-fondens placeringsverksamhet (pdf 464 kb)

2021-12-09 Yttrande över Trafikverkets rapportanalys av alternativa modeller för färjetrafik till Gotland (pdf 88 kB)

2021-12-09 Yttrande över Swedavias sammanfattning av konsekvensanalys av Brommas avveckling (pdf 426 kB)

2021-12-01 Yttrande över Elvägsutredningens betänkande (pdf 75 kB)

2021-11-25 Yttrande över promemorian Skärpt miljöstyrning i bonus–malus -systemet, diarienummer (pdf 457 kb)

2021-11-22 Naturvårdserkets yttrand-e över Energimarknadsinspektionens rapport: Digital inlämning av uppgifter (pdf 77 kb)

2021-11-21 Naturvårdsverkets yttrande över promemoria: Ändringar i stödet till sanering av förorenade områden (pdf 438 kb)

2021-11-11 Yttrande över promemoria Ändrade transparensregler inom energibeskattningen (pdf 286 kB)

2021-11-04 Yttrande över samråd gällande ändringar av statsstödsregler (GBER) som främjar den gröna och digitala omställningen (pdf 160 kB)

2021-10-29 Yttrande över betänkandet (SOU 2021:53) En rättssäker vindkraftsprövning (pdf 504 kB)

2021-10-29 Yttrande över Promemorian Klimatdeklarationer (pdf 447 kB)

2021-10-28 Yttrande över förslag till ändring av Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SKSFS 2011:7) till skogsvårdslagen (1979:429) (pdf 317 kB)

2021-10-21 Yttrande över "delbetänkande SOU 2021:21 En klimatanpassad miljöbalk för samtiden och framtiden" (pdf 159 kB)

2021-10-21 Yttrande över "Artskyddsutredningens betänkande SOU 2021:51 Skydd av arter – vårt gemensamma ansvar" (pdf 416 kB)

2021-10-13 Yttrande över "Kompletterande förslag till Havs- och vattenmyndighetens rapport om producentansvar för fiskeredskap" (pdf 342 kB)

2021-10-06 Yttrande över "Promemoria om förordningen om stöd till regionala elektrifieringspiloter för tunga transporter" (pdf 96 kB)

2021-10-04 Yttrande över "Tillfällig utvidgning av statligt stöd genom nedsatt energiskatt" (pdf 352 kB)

2021-10-01 Yttrande över "Naturvårdsverkets rapport med förslag till ändringar av Klimatrapporteringsförordningen" (pdf 85 kB)

2021-09-30 Yttrande över betänkandet "Äga avfall – en del av den cirkulära ekonomin" (pdf 212 kB)

2021-09-30 Yttrande över "Fjärrkyleförordning, Förordning om energimätning i byggnader och Förordning om ändring i fjärrvärmeförordningen (I2021/02108)" (pdf 294 kB)

2021-09-23 Yttrande över promemorian "Förbud mot prospektering och nyexploatering av kol, olja och fossilgas, Ds 2021:20. (N2021/01832)" (pdf 98 kB)

2021-09-09 Yttrande över "Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2018/841 (LULUCF) och förordning (EU) 2018/1999 (M2021/01391)" (pdf 396 kB) 

2021-09-09 Yttrande över "Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2018/842 om medlemsstaternas bindande årliga minskningar av växthusgasutsläpp under perioden 2021–2030" (pdf 139 kB)

2021-09-09 Yttrande över "Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/87/EG om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom unionen samt om ändring av beslut (EU) 2015/1814 och förordning (EU) 2015/757" (pdf 128 kB)

2021-09-09 Yttrande över "Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om införandet av en gränsjusteringsmekanism för koldioxid" (pdf 90 kB)

2021-09-09 Yttrande över "Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning om normer för koldioxidutsläpp för nya personbilar och för nya lätta nyttofordon" (pdf 391 kB)

2021-09-09 Yttrande över "Förslag till energiskattedirektiv" (pdf 319 kB)

2021-09-03 Yttrande över betänkandet "Utfasningsutredningen, SOU 2021:48" (pdf 171 kB)

2021-09-03 Yttrande över promemorian "Regeringsprövning av kalkstenstäkter i undantagsfall (pdf 57 kB)

2021-09-02 Yttrande över delar av betänkandet "Stärkt planering för hållbar utveckling" (pdf 138 kB)

2021-08-31 Yttrande över Boverkts rapport "Tillsynsavgifter och byggsanktioner" (pdf 76 kB)

2021-08-26 Yttrande över betänkandet "Använd det som fungerar" (pdf 134 kB)

2021-08-26 Yttrande över av "EU-kommissionens förslag ReFuelEU Aviation" (pdf 94 kB)

2021-08-26 Yttrande över "EU-kommissionens förslag till ändring av EU-direktiv om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen" (pdf 105 kB)

2021-08-26 Yttrande över "EU-kommissionens förslag FuelEU Maritime" (pdf 95 kB)

2021-08-12 Yttrande över promemorian "Anmälningsplikt för att leda bortgrundvatten från kalkstenstäkter" (pdf 97 kB)

2021-06-24 Yttrande om "Utredningen om betrodda tjänster" (pdf 100 kB)

2021-06-24 Yttrande över "Europeiska kommissionens förslag till förordning om harmoniserade regler för artificiell intelligens" (pdf 92 kB)

2021-06-24 Yttrande över promemoria "Genomförande av ändringar i direktivet om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster" (pdf 533 kB)

2021-06-22 Yttrande om "Förslag till principer för att utse regionalstödskarta för perioden 2022-2027" (pdf 93 kB)

2021-06-17 Yttrande över promemorian "Ytterligare stimulanser på hyber-området" (pdf 386 kB)

2021-06-11 Yttrande över "Skärpta straff för knivbrott" (pdf 89 kB)

2021-06-10 Yttrande över "Energimarknadsinspektionens rapport med förslag för genomförande av EU-lagstiftning på elmarknadsområdet när det gälleroberoende aggregatorer" (pdf 115 kB)

2021-06-10 Yttrande över "Energimarknadsinspektionens rapport" (pdf 88 kB)

2021-06-10 Yttrande över promemoria ”Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om en gemensam digital ingång” (pdf 117 kB)

2021-06-03 Yttrande över betänkandet "Struktur för ökad motståndskraf" (pdf 109 kB)

2021-06-03 Yttrande över promemorian "Ett förbättrat genomförandeav MKB-direktivet" (pdf 97 kB)

2021-05-27 Yttrande över remiss av utredningen "Motorfordonspooler – på väg mot ökad delning av motorfordon, SOU 2020:22" (pdf 138 kB)

2021-05-20 Yttrande över Boverkets rapport "Utveckling av regler omklimatdeklarationer av byggnader" (pdf 113 kB)

2021-05-20 Yttrande över "Remiss av Förordning om ändring i förordningen (2011:1088) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen" (pdf 103 kB)

2021-05-20 Yttrande över betänkandet "Havet och människan" (pdf 279 kB)

2021-05-12 Yttrande över promemorian "Ordning och reda på avfallet" (pdf 137 kB)

2021-05-07 Yttrande över "Kompletterande promemoria till betänkandet Enhetlig och effektiv marknadskontroll" (pdf 93 kB)

2021-05-06 Yttrande över "Rapport om hur Sverigegenomför Århuskonventionen" (pdf 172 kB)

2021-05-03 Yttrande över "Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd" (pdf 251 kB)

2021-04-30 Yttrande över promemorian "Minskade anslutningskostnader förelproduktion till havs" (pdf 94 kB)

2021-04-29 Yttrande gällande Skogsutredningens slutbetänkande ”Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen” (pdf 429 kB)

2021-04-29 Yttrande över It-driftsutredningens delbetänkande "Säker ochkostnadseffektiv IT-drift" (pdf 132 kB)

2021-04-22 Yttrande över "Uppdrag om översyn av lagstiftningen omflyttning av fordon" (pdf 97 kB)

2021-04-22 Yttrande över promemorian "Lagstiftningsåtgärder med anledning av EU:sgröna taxonomiförordning" (pdf 94 kB)

2021-04-15 Yttrande om "Innovation som drivkraft – från forskning till nytta" (pdf 128 kB)

2021-04-08 Yttrande över "Jämlikhetskommissionens betänkande En gemensam angelägenhet" (pdf 98 kB)

2021-04-08 Yttrande om "Pausad BNP-indexering år 2022" (pdf 144 kB)

2021-04-08 Yttrande om "Öppna data-utredningens slutbetänkande Avgifter för information i elektronisk form" (pdf 127 kB)

2021-03-31 Yttrande om "Slutsatser om bästa tillgängliga teknik för avfallsförbränning och livsmedels-, dryckes- och mjölkindustrin" (pdf 96,9 kB)

2021-03-23 Yttrande om betänkandet "Bygg och bo till lägre kostnad – förslag för bättre konkurrens i bostadsbyggandet" (pdf 122 kB)

2021-03-18 Yttrande om "Förslag till förordning om batterier" (pdf 141 kB)  

2021-03-11 Yttrande om "Hållbarhetskriterier – genomförande av det omarbetade förnybartdirektivet" (pdf 138 kB)

2021–03-11 Yttrande om "Utvinning ur alunskiffer" (pdf 200 kB)

2021-03-11 Yttrande om "Ett producentansvar för textil" (pdf 209 kB)

2021-03-11 Yttrande om promemorian "Genomförande av EU:s engångsplastdirektiv och andra åtgärder för en hållbar plastanvändning" (pdf 275 kB)

2021-03-04 Yttrande om "Resursbehov för länsstyrelserna vid omfattande transportinfrastrukturinvesteringar" (pdf 98 kB)

2021-03-04 Yttrande om "En effektivare överprövning av offentliga upphandlingar" (pdf 105 kB) 

2021-03-04 Yttrande om "Kapacitetsutmaningen i elnäten" (pdf 108 kB)

2021-02-11 Yttrande om promemorian "Reduktionsplikt för bensin och diesel – Kontrollstation" (pdf 164 kB)

2021-02-26 Yttrande om "Uppdrag om generellt stopp för bottentrålning i skyddade områden" (pdf 134 kB) 

2021-03-01 Yttrande om "Kompletterande bestämmelser till EU:s förordningar inom sammanhållningspolitiken" (pdf 98 kB) 

2021-02-22 Yttrande om "En samlad djurhälsoreglering" (pdf 108 kB)

2021-02-18 Yttrande om "Miniminivåer för björn, varg, järv och lo" (pdf 154 kB)

2021-02-18 Yttrande om "Ny beslutsordning för statens försäljning av mark ovanför odlingsgränsen och på renbetesfjällen" (pdf 101 kB)

2021-02-12 Yttrande om "Kompletterande bestämmelser till EU-förordningen om återhämtning och resolution av centrala motparter" (pdf 86 kB)

2021-02-05 Yttrande om "Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen" (pdf 145 kB)

2021-02-04 Yttrande om "Gemensam läkemedelsstrategi för Europa" (pdf 168 kB)

2021-02-01 Yttrande om "Utfodring av vilt" (pdf 221 kB)

2021-02-01 Yttrande om "Det skatterättsliga företrädaransvaret" (pdf 126 kB)

2021-01-25 Yttrande om "Justerad beräkning av bilförmån" (pdf 481 kB)

2021-01-21 Yttrande om "Förarbevis för vattenskoter" (pdf 132 kB)

2021-01-18 Yttrande om "Konsekvenser av ändrade kravnivåer för laddinfrastruktur för elfordon i byggreglerna" (pdf 103 kB)

2021-01-14 Yttrande om "Tidsfrister och kontaktpunkt för att främja produktionen av förnybar energi" (pdf 109 kB) 

2021-01-14 Yttrande om "Partnerskapsöverenskommelsen" (pdf 120 kB)

2021-01-14 Yttrande om "Utökad befrielse från energiskatt för egenproducerad el" (pdf 90kB)

2020-12-17 Yttrande över romemoria om Kommunalt ansvar för insamling och materialåtervinning av returpapper" (pdf 134 kB)

2020-12-17 Yttrande om "Inrättande av en miljö med en enda kontaktpunkt för tullen i EU" (pdf 116 kB)

2020-12-11 Yttrande över "Öppna data-utredningens huvudbetänkande Innovation genom information" (pdf 157 kB)

2020-12-07 Yttrande angående promemorian ”Förbud mot att medföra visstsvavelhaltigt marint bränsle ombord på fartyg” (pdf 97 kB)

2020-12-03 Yttrande om betänkandet "Skatt på engångsartiklar" (pdf 98 kB)

2020-12-03 Yttrande över betänkande av EU-straffstadgandeutredningen om att kriminalisera överträdelser av EU-förordningar (pdf 126 kB)

2020-11-26 Yttrande över betänkandet "Enhetlig och effektiv marknadskontroll" (pdf 96 kB)

2020-11-19 Beslut inom området ekologisk produktion (pdf 100 kB)

2020-11-19 Yttrande över "Transportstyrelsens redovisning av regeringens uppdrag om miljöstyrande start- och landningsavgifter" (pdf 73 kB)

2020-11-10 Yttrande över "Slopad nedsättning av energiskatt på bränslen i vissa sektorerS (pdf 82 kB)

2020-11-05 Yttrande över "Genomförandet av MKB-direktivet i plan och bygglagen" (pdf 92 kB)

2020-10-15 Yttrande över betänkandet "Ökad trygghet för visselblåsare" (pdf 87 kB)

2020-10-15 Yttrande över promemorian "Klimatbonusbilar ska vara registrerade i fem år" (pdf 132 kB)

2020-10-01 Yttrande över betänkande "Skatt på modet – för att fåbort skadliga kemikalier" (pdf 121 kB)

2020-09-25 Yttrande över remiss av promemorian "Pausad BNP-indexering av skatten på bensin och diesel" (pdf 96 kB)

2020-09-24 Yttrande över remiss promemorian "Nya bestämmelser omhållbarhetsrelaterade upplysningar för vissa aktörer påfinansmarknadsområdet" (pdf 87 kB)

2020-09-24 Yttrande över remiss promemoria "Förslag till förordning om stöd för gröna och trygga samhällen" (pdf 123 kB)

2020-09-22 Yttrande över "Kraven på fiskeredskap i engångsplastdirektivet.Redovisning av ett regeringsuppdrag" (pdf 151 kB)

2020-09-22 Yttrande över "Tillsynsprogram och tillsynsbesök för yrkesmässigaverksamheter som hanterar avfall samt nya skyldigheter vid tillsyn avutvinningsavfallsanläggningar" (pdf 98 kB)

2020-09-17 Yttrande över promemoria om "Behovsanalys i den strategiska planen för genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitiken i Sverige" (pdf 206 kB)

2020-08-27 Yttrande över betänkandet "Stärkt lokalt åtgärdsarbete – att nå målet Ingen övergödning" (pdf 206 kB)

2020-06-25 Yttrande över promemorian "Förbud mot användning av växtskyddsmedel inom vissa områden och miljösanktionsavgift för överträdelse av förbuden" (pdf 227 kB)

2020-06-18 Yttrande över betänkandet "En utvecklad vattenförvaltning – Betänkande av vattenförvaltningsutredningen" (pdf 188 kB)

2020-06-17 Yttrande över remiss SOU 2019:67 "Hållbar terrängkörning" (pdf 200 kB)

2020-06-17 Yttrande över "Sanktioner för överträdelser avfartygsåtervinningsförordningen" (pdf 96 kB)

2020-06-12 Yttrande över "Remiss av promemorian Skattereduktion för installation av grön teknik" (pdf 97 kB)

2020-06-11 Yttrande över "En ny växtskyddslag Ds 2020:8" (pdf 84 kb)

2020-06-04 Yttrande över betänkandet "Starkare kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget" (pdf 191 kB)

2020-05-28 Yttrande över promemorian "Avskaffad skattebefrielse för vissa biobränslen för uppvärmning samt ändrade förutsättningar för skattebefrielse för biogas och biogasol" (pdf 131 kB)

2020-05-20 Yttrande över "Remiss av SOU 2020:4 Vägen till en klimatpositiv framtidf" (pdf 185 kB)

2020-05-14 Yttrande över "Remiss Hållbar slamhantering" (pdf 189 kb)

2020-05-11 Yttrande över "Kompletterande förslag till promemorian Nytt regelverk för handel med utsläppsrätter" (pdf 218 kB)

2020-05-08 Yttrande över "Betänkandet Modernare byggregler – förutsägbart, flexibelt och förenklat" (pdf 126 kB)

2020-05-07 Yttrande över "SOU 2019:63 Mer biogas! För ett hållbart Sverige" (pdf 210 kB)

2020-04-30 Yttrande över "SOU 2019:45 Framtidens kemikaliekontroll - Hantering av kombinationseffekter och gruppvis hantering av ämnen" (pdf 110 kB)

2020-02-13 Yttrande över "Utrikesdepartementets remiss avpromemorian Ny EU-förordning om ömsesidigt erkännande av varor somär lagligen saluförda i en annan medlemsstat" (pdf 86 kB)

2020-01-30 Yttrande angående betänkande ”Ett bättre premiepensionssystem” (pdf 117 kB)

2020-01-24 Yttrande över promemorian "Förslag till ändring av utsläppsförordningen (2013:250) för att genomföra slutsatser om bästa tillgängliga teknik för avfallsbehandling" (pdf 82 kB)

2020-01-16 Yttrande angående "Remiss av Klimathandlingsplan 2020–2023" (pdf 152 kB)