Vindkraftens påverkan på marint liv

Nu finns en uppdaterad syntesrapport om effekterna av havsbaserad vindkraft på marint liv.

Ny rapport: Effekter av havsbaserad vindkraft på marint liv

Effekter av havsbaserad vindkraft på marint liv – en syntesrapport om kunskapsläget 2021, är en uppdatering av det syntesarbete som publicerades 2012. Den nya rapporten samlar befintlig kunskap om effekter av vindkraft på marina organismer och föreslår åtgärder för att minska påverkan. Fokus ligger på miljöer i Västerhavet, Egentliga Östersjön och Bottniska viken och de arter som lever inom det djupintervall som är intressant för etablering av vindkraft.

Utifrån det befintliga kunskapsläget och planerad omfattning kan risken för att havsbaserade vindparker bidrar med negativa kumulativa effekter på havsmiljön förväntas vara låg. Detta förutsätter att skadelindrande åtgärder tillämpas och bästa möjliga hänsyn tas. Rapportnummer 7049 (2022). 

Författare: Lena Bergström, Institutionen för akvatiska resurser, SLU, Marcus C Öhman, AquaBiota Water Research, Charlotte Berkström, SLU, Martin Isæus AquaBiota Water Research, Lena Kautsky, Stockholms universitet/Östersjöcentrum, Birgit Koehler, SLU, Antonia Nyström Sandman AquaBiota Water Research, Hans Ohlsson, OX2 AB, Richard Ottvall, Ottvall Consulting AB, Henriette Schack, Naturens Stemme, Danmark samt Magnus Wahlberg, Naturens Stemme, Danmark, Syddansk Universitet, Danmark.

Projektbudget: 1 500 000 kr, tilläggsfinansiering från Formas: 65 000 kr

Slutrapport: Effekter av havsbaserad vindkraft på marint liv – en syntesrapport om kunskapsläget 2021

Rättsliga förutsättningar för havsbaserad vindkraft

Forskningsrapporten redogör för de rättsliga förutsättningarna för havsbaserad vindkraft. Rapporten innehåller beskrivningar och analyser av juridiska frågor kopplade till havsbaserad vindkraft: lagstiftning som tillämpas i olika delar av havet, tillstånd som krävs och mot vilka miljöbestämmelser prövningen sker. Forskarna analyserar de EU-rättsliga frågor som kan innebära konflikter med utveckling av vindkraft, med fokus på EU:s fågeldirektiv samt art- och habitatdirektivet.

Rapporten innehåller även en diskussion om under vilka förutsättningar vindkraft till havs kan vara ett hållbart alternativ för utbyggnad av förnybar elproduktion i Sverige.

Författare: Melina Malafry, Juridiska institutionen, Uppsala universitet och Marcus C Öhman, AquaBiota Water Research.

Rapport: Rättsliga förutsättningar för havsbaserad vindkraft

Rapporten är en del i projektet Marin MedVind – underlag för storskalig hållbar vindkraft till havs.

Marin MedVind – underlag för storskalig hållbar vindkraft till havs

Projektets idé är att ta fram ett planeringsunderlag för en hållbar utbyggnad av vindkraft till havs i Bottenviken, Bottenhavet och Egentliga Östersjön. För att underlaget ska vara relevant för industrin kommer olika typer av vindkraftsfundament att beaktas och miljöer där dessa är lämpliga planerar att kartläggas.

Påverkan på marina organismer skiljer sig väsentligt mellan monopiles, gravitationsfundament och flytande fundament. Därför planeras scenarier för respektive typ av fundament att presenteras. Påverkan på miljön skiljer sig också i stor utsträckning beroende på vilka organismer som finns i närområdet. Även detta ska beaktas när förslag på områden för vindkraftsetablering tas fram.

Projektet består av flera delar, som bland annat omfattar en översikt över relevant EU- och nationell lagstiftning relaterad till miljöpåverkan av havsbaserad vindkraft, samt utarbetande av kriterier för att möta lagkraven. Forskarna kommer även att kvantifiera påverkan på arter och habitat, samt skapa en kriterielista i dialog med vindkraftbranschen för att identifiera områden som är intressanta för vindkraftsetablering. Projektet kommer att ta fram ett GIS-verktyg för simulering av effekter på biota i stor skala och anordna workshoppar om fysisk planering. 

I detta tvärvetenskapliga projekt ingår marinbiologer, miljövetare och jurister.

Projektledare: Martin lsaeus, fil dr, Aquabiota Water Research

Slutrapporten är under granskning.

Bakgrundsfakta vindkraft i marin miljö

Den största påverkan på marint liv uppstår när vindkraftverken anläggs. Anläggningsfasen pågår någon dag per kraftverk. De flesta risker kan minimeras genom olika teknikåtgärder.

I synnerhet tumlare kan påverkas negativt vid anläggningsfasen om inte skadelindrande åtgärder används. Särskild hänsyn är även motiverad för sälar och fisk, om frågan berör viktiga områden och årstider för deras reproduktion. Kunskap om de lokala förhållandena är därför viktig för att skapa en mer detaljerad bild av riskerna för marint liv.

Den främsta belastningen under anläggningsfasen är högintensivt ljud i samband med pålning av vindkraftverkens fundament. Om det finns behov att förbereda havsbotten uppstår även spridning av sedimentpartiklar.

Driftsfasen inget hot mot fiskar, säl och tumlare

Aktuella studier tyder på att havsbaserad vindkraft under driftsfasen inte är ett hot mot fiskar, säl eller tumlare. Särskild hänsyn när det gäller lokalisering kan dock behövas för skyddsvärda bottenmiljöer samt sjöfågel.

Under driftsfasen bildar vindkraftverkens fundament och erosionsskydd fasta strukturer, som skapar plats för fastsittande arter. På det här sättet uppstår en reveffekt. Med tiden kan fiskar och marina däggdjur lockas till platsen. Under vissa förutsättningar kan införandet av havsbaserad vindkraft därför gynna arter, biologisk mångfald eller ekosystemtjänster.

Kumulativ påverkan svår att bedöma

Kunskap om hur vindparker till havs kan påverka samspelet mellan arter i havet är ett viktigt fortsatt forskningsområde. Det behövs även bättre metoder för att skatta kumulativa effekter. Kumulativ påverkan är svårbedömd och det vore mycket viktigt att följa utvecklingen över tid i anläggningar som etableras. På det här sättet kan kunskapen öka och det skapas möjlighet att vid behov införa åtgärder för att minska risker för specifika arter.