Vindkraft och människors intressen

Syntesrapporten Vindkraftens påverkan på människors intressen har uppdaterats med ny forskning inom områden som samhällsnytta, hälsa och ohälsa. landskap och planering samt sociala konsekvenser.

Vindkraftens påverkan på människors intressen – uppdaterad syntesrapport 2021

Rapporten är en uppdatering av syntesrapporten ”Vindkraftens påverkan på människors intressen” (2012). Den består av fyra delar, där författarna har sammanställt och analyserat internationell och svensk forskning. Kapitlet Hälsa och ohälsa, innefattar buller, skuggor och besvärsupplevelser. I kapitlet Samhällsnytta och ekonomi finns nya studier om sysselsättningseffekter av vindkraft och hur den lokala nyttan skulle kunna stärkas. I delen Landskap och planering skriver forskarna att allmänhetens kunskap om landskapet ska med i planeringen, i enlighet med den europeiska landskapskonventionen. Rapportens fjärde del fokuserar på sociala konsekvenser och förankring. Den innehåller detaljerade anvisningar om hur deltagandeprocesser kring vindkraftsprojekt kan utvecklas. Forskarna betonar betydelsen av hur frågor om rättvisa, delaktighet och förtroende hanteras vid planering och förberedelse av en vindkraftsetablering. 

Författare: Karl Bolin, Karin Hammarlund (projektledare), Tom Mels, Hans Westlund.

Slutrapport

Användarblad som bygger på syntesrapporten

Webbinarier

Webbinarium om landskap, förankring och vindkraft

Den 16 september 2022 anordnades ett webbinarium  där Karin Hammarlund och Tom Mels medverkar. Temat är planering för vindkraft, landskapspåverkan och sociala konsekvenser, samt en diskussion om hur negativ påverkan av vindkraft kan minimeras. Här hittar du en textad inspelning av webbinariet: 

Om påverkan på landskapet och förankring vid vindkraftsetablering (Vindkraftskurs.se)

Webbinarium om buller och vindkraft

Den 8 februari 2022 medverkade Karl Bolin, medförfattare till den uppdaterade syntesrapporten, i ett webbinarium om buller och vindkraft, arrangerat av vindkraftskurs.se, Uppsala universitet Campus Gotland. Här hittar du en textad inspelning av webbinariet:

Om buller/ljud från vindkraftsverk (Vindkraftskurs.se)

Pågående projekt

Vindkraft och upplevelsevärden i naturområden

Projektet genomförs av forskare vid turismforskningscentret ETOUR vid Mittuniversitet. Forskningsprojektet behandlar frågor om acceptans och människors attityder, vindkraftens påverkan på landskapet och naturområdens attraktionskraft. Forskarna kommer bland annat att undersöka hur kunskapen om upplevelsevärden kan användas i samband med tillstyrkans- och tillståndsprocesser för vindkraft.

En annan forskningsfråga är hur befintliga turistverksamheter kan anpassas och nya utvecklas i besöksmål där vindkraft är etablerad. Forskarna kommer att genomföra djupintervjuer och enkäter samt ta fram ett bedömningsverktyg för upplevelsevärden.

Samarbete med turistnäringen

Projektet utvecklas i nära samarbete med lokala och regionala aktörer, samt turistnäring och vindkraftsbransch. Resultatet förväntas kunna utgöra beslutsunderlag som myndigheter, företag och politiker på nationell och kommunal nivå har att ta ställning till i samband med tillstyrkans- och tillståndsprocesser för vindkraft.

– Människors olika intressen och mötet mellan vindkraft, friluftsliv, kulturmiljö, landskap och besöksnäring är en viktig utgångspunkt i projektet. Vi vill utveckla bedömningsverktyget utifrån kunskaper om historiska, kulturella, sociala och teknologiska sammanhang med koppling till vindkraft och ge ett helhetsperspektiv på upplevelsevärden. Förhoppningen är att det kan leda till mer transparenta och väl avvägda beslut vid vindkraftsetableringar, säger projektledaren Tatiana Chekalina.

Läs mer om projektet (pdf 530 kB)

Projektledare: Tatiana Chekalina, ETOUR, Mittuniversitetet
Projekttid: 1 juni 2021–31 december 2023
Projektbudget: 4 030 786 kr