Vindkraft och människors intressen

Granskad: ‎den ‎14‎ ‎juni‎ ‎2024

En ny Vindvalrapport har undersökt ämnet vindkraft och turism. Forskningen visar att turisters värderingar av hållbar omställning och hållbar konsumtion påverkar deras uppfattning om vindkraft i naturområden.

Vindkraft och uppfattat värde av turismupplevelsen i naturområden

Forskare vid Etour på Mittuniversitetet och på Linnéuniversitet har undersökt ämnet vindkraft, turism och upplevelsevärden. Till att börja med sammanställdes den forskning som finns på området turism och vindkraft.  Sammantaget visar resultaten att vindkraftverk i många fall har ganska liten, om ens någon, inverkan på besökarnas upplevelse, val av destination eller avsikt att återbesöka. 

Därefter har 84 intervjuer genomförts med såväl svenska som utländska turister. Intervjuerna har gjorts på fyra destinationer i Sverige. Resultaten visar att turisternas värdering av omställning till ett mer hållbart samhälle, samt hållbar konsumtion, påverkar deras uppfattning om vindkraft i naturområden. 

Dessutom har forskarna utvecklat och testat en enkät. Den kan användas för att ge ett helhetsperspektiv på upplevelsevärdet av naturdestinationer med vindkraftverk.

Författare: Solène Prince, Linnéuniversitetet samt Tatiana Chekalina och Anke Peters, Mittuniversitetet.

Slutrapport:  Vindkraft och uppfattat värde av turismupplevelsen i naturområden

Forskarna har påbörjat ett nytt projekt, med syfte att förbättra förståelsen för hur havsbaserad vindkraft påverkar turism. Projektet finansieras av Naturvårdsverkets miljöforskningsanslag och pågår till februari 2027. 

Vindkraftens påverkan på människors intressen – uppdaterad syntesrapport 2021

Rapporten är en uppdatering av syntesrapporten ”Vindkraftens påverkan på människors intressen” (2012). Den består av fyra delar, där författarna har sammanställt och analyserat internationell och svensk forskning. Kapitlet Hälsa och ohälsa, innefattar buller, skuggor och besvärsupplevelser. I kapitlet Samhällsnytta och ekonomi finns nya studier om sysselsättningseffekter av vindkraft och hur den lokala nyttan skulle kunna stärkas. I delen Landskap och planering skriver forskarna att allmänhetens kunskap om landskapet ska med i planeringen, i enlighet med den europeiska landskapskonventionen. Rapportens fjärde del fokuserar på sociala konsekvenser och förankring. Den innehåller detaljerade anvisningar om hur deltagandeprocesser kring vindkraftsprojekt kan utvecklas. Forskarna betonar betydelsen av hur frågor om rättvisa, delaktighet och förtroende hanteras vid planering och förberedelse av en vindkraftsetablering. 

Författare: Karl Bolin, Karin Hammarlund (projektledare), Tom Mels, Hans Westlund.

Slutrapport

Användarblad som bygger på syntesrapporten

Webbinarier

Webbinarium om landskap, förankring och vindkraft

Den 16 september 2022 anordnades ett webbinarium  där Karin Hammarlund och Tom Mels medverkar. Temat är planering för vindkraft, landskapspåverkan och sociala konsekvenser, samt en diskussion om hur negativ påverkan av vindkraft kan minimeras. Här hittar du en textad inspelning av webbinariet: 

Om påverkan på landskapet och förankring vid vindkraftsetablering (Vindkraftskurs.se)

Webbinarium om buller och vindkraft

Den 8 februari 2022 medverkade Karl Bolin, medförfattare till den uppdaterade syntesrapporten, i ett webbinarium om buller och vindkraft, arrangerat av vindkraftskurs.se, Uppsala universitet Campus Gotland. Här hittar du en textad inspelning av webbinariet:

Om buller/ljud från vindkraftsverk (Vindkraftskurs.se)