Planering och vindkraft

Granskad: ‎den ‎31‎ ‎januari‎ ‎2024

Vindvals forskningsprojekt om planering ska förbättra förutsättningarna att i planeringen göra avvägningar mellan olika intressen för en hållbar storskalig utbyggnad av vindkraft.

Den pågående elektrifieringen innebär en stor samhällsomställning. Scenarier pekar på ett kraftigt ökat elbehov till 2050. Detta kommer att kräva en utbyggnad av elproduktion, däribland vindkraft.  Att minimera negativ påverkan på människor, djur och natur är viktigt för hela energiomställningen.

Fokusområdet planering och vindkraft, handlar om de avvägningar mellan miljö och socioekonomiska intressen som måste göras. De projekt som beviljats medel inom Vindvals forskningsutlysning Planering för en hållbar storskalig utbyggnad av vindkraft, ska utveckla metoder och verktyg för att göra sådana avvägningar.

Forskningsrapporter

Hållbar landbaserad vindkraft - synergi, integration och konflikt

Projektets utgångspunkt har varit att sammanställa, analysera och tolka landskapsdata på nationell, regional och lokal nivå för att belysa vindkraft idag och i olika framtidsscenarier. I sju delstudier presenteras resultat på nationell nivå, för olika regioner, landsdelar, län och kommuner samt renskötselområdet och samebyar. 

Forskarna har analyserat landskapens sammansättning i form av markslag, riksintressen, formellt skyddade områden och markägande. Projektet efterlyser en översyn och revision av riksintressena i förhållande till områden för formellt skydd och andra anspråk. Landbaserad vindkraft byggs mest på skogsmark som ägs av skogsbolag. Kombinationen av vindbruk och skogsbruk kan ge ömsesidig nytta, enligt forskarna. 

Rapporten innehåller även en analys av hur vindkraft ramas in i media sedan 20 år tillbaka, samt kommuners beredskap att genomföra en storskalig utbyggnad. (Rapportnummer 7114, 2023). 

Författare: Johan Svensson, SLU, Wiebke Neumann, SLU samt Therese Bjärstig, Umeå universitet.

Slutrapport: Hållbar landbaserad vindkraft – synergi, integration och konflikt 

Användarblad som bygger på projektets vetenskapliga artikel om medieanalys:

Vindkraft i svensk nyhetsmedia – problem eller lösning?

Vetenskaplig artikel: Wind power landscapes (2023) (pdf)

Regional planering av vindkraft

Projektet har utvecklat metoder för en samordnad vindbruksplanering på regional nivå. I slutrapporten visas förslag på hur regionalt stöd för vindkraftsplanering kan utformas för att stödja den kommunala planeringen, stärka förankring och hållbar regional tillväxt. Metoden som använts är flermålsanalys. Det har resulterat i verktyget REWIND som integrerar olika hållbarhetsmål och kan fungera som stöd för dialog i planeringsprocessen. Verktyget tillämpades i två fallstudier i länen Västernorrland och Västra Götaland där metoderna utvecklats och testats. Rapportnummer 7095 (2023).

Författare: Ulla Mörtberg, Deepa Manolan Kandy, Vincent Wretling, Anna Kuhlefelt och Berit Balfors, samtliga vid KTH.

Slutrapport: Regionalt planeringsstöd för vindkraft

Marin MedVind – underlag för storskalig hållbar vindkraft till havs

Syftet med projektet har varit att ta fram ett planeringsunderlag för en hållbar utbyggnad av havsbaserad vindkraft i Bottenviken, Bottenhavet och Egentliga Östersjön. Forskarna har tagit fram kartor för sjöfågel, fisk, tumlare och säl som visar föreslagna restriktioner. Dessa kartor har överlagrats med kartor med områdesskydd och industrins önskemål om vindkraftsetablering. Därefter har tillgängliga ytor, med och utan restriktioner, räknats fram.

Projektets slutrapport Ekologiskt hållbar vindkraft i Östersjön (rapportnummer 7055, 2022) visar att det finns stora ytor lämpliga för vindparker med bottenfasta fundament. I Egentliga Östersjön har en stor del av dessa någon form av restriktion för att säkerställa hållbarhet. I Bottenhavet och Bottenviken finns även stora ytor utan föreslagna restriktioner. Vindkraft med flytande fundament, som generellt har lägre påverkan, gör ännu större delar av Östersjön intressanta för vindkraftsutbyggnad.

Författare: Martin Isæus, José Beltrán, Eva Stensland Isæus, Marcus C Öhman, Martin Andersson-Li, samtliga vid AquaBiota Water Research. 

Slutrapport:  Ekologiskt hållbar vindkraft i Östersjön

Inom ramen för projektet har även delrapporten ”Rättsliga förutsättningar för havsbaserad vindkraft” publicerats (rapportnummer 7028, 2022) i Vindvals rapportserie. Rapporten innehåller beskrivningar och analyser av juridiska frågor kopplade till havsbaserad vindkraft: lagstiftning som tillämpas i olika delar av havet, tillstånd som krävs och mot vilka miljöbestämmelser prövningen sker. Forskarna analyserar de EU-rättsliga frågor som kan innebära konflikter med utveckling av vindkraft, med fokus på EU:s fågeldirektiv samt art- och habitatdirektivet.

Författare: Melina Malafry, Juridiska institutionen, Uppsala universitet och Marcus C Öhman, AquaBiota Water Research.

Rapport: Rättsliga förutsättningar för havsbaserad vindkraft

Avslutat projekt

Verktyg för strategisk planering genom bedömning av vindkraftens kumulativa miljöeffekter

Projektets mål var utveckla ett verktyg för att bedöma och jämföra den samlade miljöpåverkan för olika utbyggnadsscenarier av vindkraft på land och till havs. 

Projektledare: Sverker Molander, Chalmers
Projekttid: Start den 19 november 2018. Projektet avslutas under 2023. Omfattning och budget har skalats ner på grund av sjukdom i projektgruppen.

Projektets slutrapport i Energimyndighetens projektdatabas (energimyndigheten.se)