Informationsfilmer från Vindval

Vindvals forskning presenteras i ett antal filmade reportage och forskarintervjuer om vindkraftens påverkan på människa, natur och miljö.

Filmer om vindkraft och människors intressen

Samhällsnytta och ekonomi (youtube.se)

Intervju med Hans Westlund, professor i urbana och regionala studier vid KTH. Hans Westlund är en av författarna till Vindvalrapporten ”Vindkraftens påverkan på människors intressen – uppdaterad syntesrapport 2021”. Längd: 5:23

Lokal nytta av vindkraft (youtube.se)

Intervju med Torbjörn Laxvik, projektledare för Vindkraftcentrum. Vindkraftcentrum har gjort de empiriska studier om sysselsättningseffekter av vindkraftutbyggnad som tas upp i ”Vindkraftens påverkan på människors intressen – uppdaterad syntesrapport 2021”.

Förankring (youtube.se)

Reportaget är från 2014 och visar ett praktiskt exempel på arbete med förankringsprocessen. En ”gåtur” i form av en båtfärd i Luleå och Kalix skärgård. Medverkande: Karin Hammarlund, huvudförfattare till kapitlet Förankring i syntesrapporten Vindkraftens påverkan på människors intressen från 2012, med flera Längd: 6:24.

Filmer om fåglar och fladdermöss

Vindkraftens påverkan på fåglar (youtube.se)

Forskarintervju med syntesförfattaren Richard Ottvall om vindkraftens påverkan på fåglar. Filmen är drygt sex minuter och gjordes i september 2017.

Vindkraftens påverkan på fladdermöss (youtube.se)

Forskarintervju med syntesförfattaren Jens Rydell om vindkraftens påverkan på fladdermöss. Filmen är drygt sex minuter och gjordes i oktober 2017.

Filmer om vindkraften i samhället

Elproduktion och miljöopinion (youtube.se)

Alla former av storskalig elproduktion har mött miljömotstånd. Professor Jonas Anshelm berättar i en filmad intervju (2014) om opinionerna kring vattenkraftutbyggnad, kärnkraft, bioenergi och vindkraft. Hur har opinionerna uppstått, och hur har de hörsammats? Längd: 4.02.

Vindkraft och miljöopinion (youtube.se)

Det finns stora skillnader mellan miljöopinionen mot vindkraft, och den som omger andra kraftslag. Professor Jonas Anshelm beskriver de olika argumenten, vad de tar fasta på och hur de är förankrade i forskningen. Från 2014. Längd: 5:40.