Informationsfilmer från Vindval

Vindvals forskning presenteras i ett antal filmade reportage och forskarintervjuer om vindkraftens påverkan på människa, natur och miljö. Fler filmer är under produktion.

Film om vindkraft och marin miljö

1. Vindkraftens effekter på marin miljö  (vimeo.com)

Om syntesrapporten. Miljöeffekter av vindkraft till havs uppstår framför allt vid pålning och muddring i samband med anläggningsarbeten. Forskningen visar att de flesta negativa effekter kan minimeras genom teknikåtgärder och kunskap om det biologiska livet. Intervju med professor Lena Kautsky, Stockholms universitets marina forskningscentrum.  Längd: 5:19.

Filmer om vindkraft och människors intressen

Samhällsnytta och ekonomi (Youtube)

Intervju med Hans Westlund, professor i urbana och regionala studier vid KTH. Hans Westlund är en av författarna till Vindvalrapporten ”Vindkraftens påverkan på människors intressen – uppdaterad syntesrapport 2021”. Längd: 5:23

Lokal nytta av vindkraft (youtube.se)

Intervju med Torbjörn Laxvik, projektledare för Vindkraftcentrum. Vindkraftcentrum har gjort de empiriska studier om sysselsättningseffekter av vindkraftutbyggnad som tas upp i ”Vindkraftens påverkan på människors intressen – uppdaterad syntesrapport 2021”.

Förankring (Vimeo)

Reportaget visar ett praktiskt exempel på arbete med förankringsprocessen. En ”gåtur” i form av en båtfärd i Luleå och Kalix skärgård. Medverkande: Karin Hammarlund, huvudförfattare till kapitlet Förankring i syntesrapporten Vindkraftens påverkan på människors intressen från 2012, med flera Längd: 6:24.

Filmer om människors upplevelser av ljud från vindkraftverk

Innehållet i filmerna är fortfarande relevant. Nya filmer är under  produktion, där forskare som i dag är verksamma kommer att intervjuas.

1. Forskning om ljud, människa och vindkraft (vimeo.com)

Den första i en serie av fyra filmer om ljud från vindkraft. Intervju med Eja Pedersen doktor i miljömedicin och författare till Vindvals rapport ”Människors upplevelse av ljud från vindkraft . Längd: 4:01

2. Vad är ljud (vimeo.com)

Hur ljud uppstår och sprids, och hur vi uppfattar det. Om decibel, lågfrekvent ljud och infraljud. Intervju med Eja Pedersen, doktor i miljömedicin. Längd: 4:39.

3. Vindkraftljudet (vimeo.com)

Låter två vindkraftverk dubbelt så mycket som ett? Så läser du en ljudutbredningskurva. Eja Pedersen doktor i miljömedicin. Längd: 5:07

4. Att bo nära vindkraftverk (vimeo.com)

Hur vi reagerar på vindkraftljud, och om kopplingar mellan ljud och hälsa. Intervju med Eja Pedersen, doktor i miljömedicin. Längd: 3:56

Filmer om fåglar och fladdermöss

Vindkraftens påverkan på fåglar (Youtube)

Forskarintervju med syntesförfattaren Richard Ottvall om vindkraftens påverkan på fåglar. Filmen är drygt sex minuter och gjordes i september 2017.

Vindkraftens påverkan på fladdermöss (Youtube)

Forskarintervju med syntesförfattaren Jens Rydell om vindkraftens påverkan på fladdermöss. Filmen är drygt sex minuter och gjordes i oktober 2017.

Filmer om vindkraften i samhället

Juridisk prövning av vindkraft (vimeo.com)

I en filmad intervju berättar Lars Hydén, tidigare miljöråd vid Miljööverdomstolen, om hur en vindkraftprövning går till i domstol och hur domstolen resonerar när man väger olika intressen mot varandra. Längd:

Elproduktion och miljöopinion (vimeo.com)

Alla former av storskalig elproduktion har mött miljömotstånd. Professor Jonas Anshelm berättar i en filmad intervju om opinionerna kring vattenkraftutbyggnad, kärnkraft, bioenergi och vindkraft. Hur har opinionerna uppstått, och hur har de hörsammats? Längd: 4.02.

Vindkraft och miljöopinion (vimeo.com)

Det finns stora skillnader mellan miljöopinionen mot vindkraft, och den som omger andra kraftslag. Professor Jonas Anshelm beskriver de olika argumenten, vad de tar fasta på och hur de är förankrade i forskningen. Längd: 5:40.