Vindvals kvalitetssäkringsarbete

Granskad: ‎den ‎18‎ ‎mars‎ ‎2024

För att säkra hög kvalitet ställer forskningsprogrammet Vindval stora krav vid granskning av ansökningar och redovisade projekt.

Inför utlysningar och vid granskningar av rapporterade projekt sker ett omfattande och noggrannt arbete. Vindval följer Naturvårdsverkets regler för forskningfinansiering som ställer höga krav på vetenskaplig kvalitet. Kvalitetssäkringsarbetet är alltså en viktig del i programarbetet. Här kan du följa processen steg för steg.

Forskningsprojekt

Processen för de enskilda forskningsprojekten i Vindval omfattar flera steg:

 1. Identifiering av prioriterade områden
  Vindvals referensgrupp identifierar angelägna kunskapsområden om vindkraftens miljöeffekter där det behövs underlag från forskningen till planerings- och tillståndsprocesserna.
 2. Utlysning av forskningsmedel
  Vindval utlyser prioriterade kunskapsområden och ber forskare komma in med forskningsansökningar avseende dessa områden.
 3. Granskning av forskningsansökningar
  Inkomna forskningsansökningar granskas vetenskapligt av oberoende forskare, som inte själva sökt medel. Ansökningarna granskas även av personer inom Vindvals referensgrupp med avseende på relevansen.
 4. Beslut
  Vindvals styrgrupp lämnar med underlag från granskningsgrupper förslag till beslut om forskningsbidrag till Energimyndigheten, som beslutar om forskningsmedel till projekten.

Slutrapporter från Vindvalprojekt

Slutrapporterna från projekten granskas av oberoende forskare och användare som inte själva varit med i projekten. En granskningsworkshop genomförs med respektive projekts forskare och utsedda granskare. Granskningen omfattar såväl den vetenskapliga kvaliteten på arbetet, som relevansen för användarna.

Alla slutrapporter från Vindvals projekt samlas i Energimyndighetens projektdatabas. Styrgruppen beslutar om projektets slutrapport ska godkännas, och om den ska publiceras i Vindvals rapportserie.

Vindvalrapport

För att en rapport ska publiceras i Vindvals rapportserie, ska den vara vetenskapligt godkänd och särskilt användbar för programmets målgrupper. Metodik och resultat ska vara tydligt beskrivet och resultaten ska vara satta i ett sammanhang. Slutsatserna ska vara rimliga att dra från projektets resultat, lätta att förstå och möjliga att använda i planerings- och beslutsprocesser, tillsyn och kontrollprogram samt i myndigheters vägledning.

Forskningsrapport

Alla projekt uppmuntras att publicera resultaten vetenskapligt, i första hand med så kallad ”open access”. Andra vägar att förmedla kunskap kan vara genom vetenskaplig publicering på respektive högskola/forskningsinstitut. På Vindvals webbplats finns länkar till dessa rapporter.

Jävsfrågor

Kontakt

Har du frågor om Vindvals kvalitetssäkringsarbete vänd dig gärna till:

Kerstin Jansbo, programchef, Naturvårdsverket.
Telefon: 010-698 14 56
kerstin.jansbo@naturvardsverket.se