Vindvals organisation och kontakt

Granskad: ‎den ‎18‎ ‎mars‎ ‎2024

Vindval är ett forskningsprogram som drivs av Naturvårdsverket på uppdrag av Energimyndigheten. Här finns uppgifter om hur programmet är organiserat och hur du kommer i kontakt med oss.

Styrgrupp

Programmets övergripande beslut bereds av en styrgrupp med representanter från Naturvårdsverket, Energimyndigheten och Boverket. Styrgruppen kan vid behov utökas med representanter från fler centrala myndigheter. Beslut om tilldelning av medel fattas av Energimyndigheten. Styrgruppen sätter ramar för verksamheten i enlighet med programmets mål och finansiering samt ger underlag till Energimyndigheten om beslut om projekt. Styrgruppen har möten 2–4 gånger per år.

I styrgruppen ingår

 • Fredrik Svartengren, enhetschef Förnybar energi och samhälle, Energimyndigheten
 • Mats Andersson, enhetschef Forskningsenheten, Naturvårdsverket
 • Nanna Wikholm, enhetschef Samhällsplaneringsenheten, Naturvårdsverket
 • Robert Johannesson, klimatstrateg, Boverket
 • Ordförande: Kjell Grip.

Expertpanel

Till programmet knyts vid behov en expertpanel vars främsta uppgift är att förbereda kommande satsningar. Här bjuds framför allt expertis från andra myndigheter in att delta, till exempel Energimarknadsinspektionen, Skogsstyrelsen, Riksantikvarieämbetet, Försvarsmakten, Transportstyrelsen, Sametinget, Havs- och vattenmyndigheten. Expertpanelens sammansättning kan anpassas under programmets gång utifrån aktuella utlysningar och projekt.

Referensgrupp

Referensgruppen representerar användare av resultat från Vindval. Gruppens uppgift är att genomföra behovsanalyser, föreslå behovsbaserade satsningar och att närmare följa Vindvals projekt. Det senaste referensgruppsmötet ägde rum 2020 och kopplade till forskningsutlysningen samma år. 

 • Boverket, Yvonne Egnér
 • Naturvårdsverket, Lena Odeberg
 • Länsstyrelsen Värmland, Jörgen Persson
 • Ingegärd Widerström (tidigare länsstyrelsen)
 • Fortum, Karl-Johan Hellbom
 • Skellefteå kraft, Mikael Solstrid
 • Svenska kraftnät, Niclas Damsgaard
 • Sveavind, Maria Brolin

Granskningsgrupp

Till varje område i en utlysning knyts en granskningsgrupp. Den består av en eller flera oberoende experter för den vetenskapliga granskningen samt granskare med uppgift att bedöma relevans. Relevansgranskarna kan med fördel utses från programmets referensgrupp. Granskningsgruppen utses av Vindvals kansli vid ett protokollfört möte. Beslutet ska innehålla en beskrivning av granskarnas meriter och motivering till att de bedöms lämpliga.

Kansli

Vindvals programkansli driver programmet, verkställer beslut och ansvarar för programmets kommunikation.

Kerstin Jansbo, programchef för Vindval, Naturvårdsverket
Telefon: 010-698 14 56
kerstin.jansbo@naturvardsverket.se

Åsa Elmqvist, programsekreterare
Telefon: 070-395 66 77
asa.elmqvist@naturvardsverket.se

Kristian Schoning, samordnare, Energimyndigheten
Telefon: 016-542 06 72
kristian.schoning@energimyndigheten.se

Kajsa Olsson, press och kommunikation
Telefon: 010-698 11 38
kajsa.olsson@naturvardsverket.se