Vindkraft och samhällsnytta

Ett nytt forskningsprojekt inom Vindval handlar om uppföljning av vindkraftetableringar med inriktning på artskydd.

Vindkraft och oförutsedd påverkan på arter och deras livsmiljöer

Projektet ”Vindkraft och oförutsedd påverkan på arter och deras livsmiljöer” följer upp vindkraftetableringar med inriktning på artskydd. Tillstånd för vindkraft ges under förutsättningen att bevarandestatusen inte försämras regionalt/lokalt för arter och livsmiljöer. Oftast gäller det fåglar och fladdermöss. Tillstånden kan ändras om otillåten skada uppstår. För att kontrollera påverkan på arter utfärdas villkor om utredningar eller kontrollprogram. Genom att analysera samtliga tillståndsbeslut under en tvåårsperiod, kommer forskarna att studera hur uppföljningen sker. En fördjupad studie görs av ett urval av etableringar, för att undersöka hur utredning enligt villkoren har genomförts, vilka resultat som har framkommit och den informationen hanterats av tillsynsmyndigheterna. Analyser kommer även att omfatta information om påverkan på arter som tillsynsmyndigheten fått genom eller initiativ eller från allmänheten.

Projektet genomförs av Jonas Sandström miljöanalysspecialist vid SLU Artdatabanken, och Jan Darpö, professor emeritus i juridik vid Uppsala universitet. De har drivit forskningssamarbetet Artskydd och beslutsprocesser som finansierades av Naturvårdsverket.

Läs mer om projektet (pdf 306 kB)

Artskydd och beslutsprocesser – Prospec (Uppsala universitet)

Projektledare: Jonas Sandström, SLU
Projekttid: 1 maj 2021–31 december 2023
Projektbudget: 1 840 000 kr

Samhällsnyttans betydelse vid tillståndsprövning

Hur samhällsnytta värderas i tillståndsprocesser för vindkraft, analyseras i en rapport från Vindval.

Det finns ett tydligare utrymme i lagstiftningen att beakta vindkraftens negativa effekter, än att ta hänsyn till de positiva effekterna. Det framgår i rapporten Samhällsnyttans betydelse vid tillståndsprövningen av vindkraft. Författarna föreslår en regeländring, så att den miljömässiga nyttan av vindkraften, och andra liknande verksamheter, måste göras i prövningen av tillstånd. Författare: Kristina Ek, docent i nationalekonomi, Lars Bäckström, fil dr och forskare i rättsvetenskap samt Maria Pettersson, professor i rättsvetenskap. Författarna är verksamma vid Luleå tekniska universitet. Rapportnummer 6738 (2017).

Samhällsnyttans betydelse vid tillståndsprövningen av vindkraft

Avslutat projekt

Beslutsstöd och vindkraft

Projektet bidrar med ett nytt perspektiv på hur det på ett mer rationellt sätt går att förstå och hantera de komplicerade beslutsproblem som aktualiseras vid lokalisering av vindkraft. Projektet har bedrivits inom ämnesgruppen för besluts-, risk- och policyanalys vid Högskolan i Gävle. Projektledare: Stig Blomskog, lektor i nationalekonomi vid Södertörns högskola.

Slutrapporten i Energimyndighetens projektdatabas