Bidrag

Efterbehandling av förorenad mark inför bostadsbyggande

Naturvårdsverket fördelar pengar till länsstyrelserna för att kommuner ska kunna bygga bostäder på tidigare förorenad mark. Från och med 18 februari 2021 gäller nya förutsättningar för den här statliga finansieringen. Som utgångspunkt anses den statliga finansieringen vid efterbehandling av mark inför bostadsbyggande alltid utgöra statligt stöd.

Vem får söka?

Länsstyrelserna får söka om medel till statligt stöd för efterbehandling av förorenad mark inför bostadsbyggande hos Naturvårdsverket.

Vad kan jag söka för?

Medel till statligt stöd kan sökas för efterbehandling av förorenad mark för att kunna bygga nya bostäder. Begränsad finansiering genom statsbidrag kan medges för åtgärdsförberedelser/projektering.

Ansökningsperiod

Medel till statligt stöd för efterbehandling av förorenad mark inför bostadsbyggande söks löpande under året. Det finns tre datum per år för länsstyrelserna att senast lämna in ansökningar.

I Sverige finns många förorenade områden, där orsaken oftast är att det legat industrier eller andra förorenande verksamheter på platsen. Naturvårdsverkets anslag för efterbehandling av förorenade områden syftar till att förorenade områden ska bli efterbehandlade även när det inte finns någon ansvarig för att bekosta åtgärderna. Anslaget har stor betydelse för att kunna nå miljömålet Giftfri miljö.

Den statliga finansieringen av åtgärder av förorenad mark inför bostadsbyggande ska gå till de åtgärdsobjekt som ger mest hälso- och miljönytta samt till de kommuner som har stort behov av bostäder men svårigheter att klara kostnader för efterbehandling av förorenad mark. Naturvårdsverket arbetar utefter en nationell plan för avhjälpande av föroreningsskador. Fördelningen är också styrd av behoven på lokal och regional nivå. Möjligheten till fördelning av statlig finansiering är också beroende av regeringens varierande anslag till området.

Nationell plan för avhjälpande av föroreningsskador

Vem får söka?

Kommunerna eller annan huvudman gör först en lokal prioritering av vilka objekt som är mest angelägna och lämpliga att efterbehandla för att möjliggöra bostadsbyggande. Huvudmannen ansöker tillsammans med de fastighetsägare som äger de förorenade fastigheter som berörs av åtgärden om statligt stöd hos länsstyrelserna. Länsstyrelserna gör en regional prioritering och bedömning av vilka objekt som ska gå vidare till ansökan om medel till statligt stöd hos Naturvårdsverket.

Följande kriterier måste uppfyllas för att det ska kunna bli aktuellt att bifalla en ansökan om medel till stöd för efterbehandling av mark inför bostadsbyggande:

  • Har området för planerad bebyggelse befolkningstillväxt och bostadsbrist? Annars brist på bostäder.
  • Värdeökningen ska vara bedömd.
  • Kommunen ska som minst ha beslutat om att påbörja detaljplaneläggning för bostadsändamål. Detta gäller även när markanvisning tillämpas.
  • Det ska finnas en huvudman för efterbehandlingsåtgärden.
  • Området ska vara förorenat och tillhöra riskklass 1–3 eller motsvarande.
  • Det ska finnas en realistisk tids- och kostnadsplan för  respektive år som efterbehandling och bostadsbyggande beräknas pågå.
  • För att kunna ansöka om det här statliga stödet ska objektet ligga utanför storstadskommun.

Vad kan jag söka för?

Statligt stöd kan sökas för efterbehandling av mark för att kunna bygga nya bostäder. Det är ett uttalat stöd till åtgärder varför utredning inte ingår. Det ska därför finnas en färdig huvudstudie. Begränsad finansiering genom statsbidrag kan medges för åtgärdsförberedelser/projektering.

För att anlita en fastighetsvärderare och för huvudmannens kostnader för att ta fram en ansökan om statligt stöd kan statlig finansiering i form av statsbidrag sökas hos Naturvårdsverket.

Så ansöker du

Information om ansökan om medel till statligt stöd finns i kvalitetsmanualen: 

Kvalitetsmanual för användning och hantering av statlig finansiering till avhjälpande av föroreningsskador

Ansökningstillfällen

Nedanstående datum är allra senaste dag som det är möjligt för länsstyrelserna att skicka in ansökningar till de respektive fördelningstillfällena. Önskvärt är dock att länsstyrelserna skickar in sina ansökningar med god framförhållning innan dessa datum.

Ansökningar om medel till statligt stöd för att åtgärda förorenad mark inför bostadsbyggande:

År 2022

Fördelningstillfälle 3: senast 4 oktober 

År 2023

  • Fördelningstillfälle 1: senast måndag 16 januari 
  • Fördelningstillfälle 2: senast tisdag 18 april 
  • Fördelningstillfälle 3: runt månadsskiftet september-oktober. Datum kommer lite senare.