Bidrag

Avhjälpande av föroreningsskador

Naturvårdsverket fördelar pengar till arbetet med förorenade områden. Den statliga finansieringen kan vara antingen statsbidrag eller statligt stöd. Ansökningsprocessen skiljer sig åt beroende på vilken form av statlig finansiering det är.

Vem får söka?

Kommunerna eller annan huvudman får via länsstyrelserna ansöka om statsbidrag hos Naturvårdsverket. Länsstyrelserna får ansöka om medel till statligt stöd hos Naturvårdsverket.

Vad kan jag söka för?

Statsbidrag kan sökas bland annat för åtgärder av förorenade områden och utredningar. Medel till statligt stöd kan endast sökas för åtgärder.

Ansökningsperiod

Ansökningar om statsbidrag och statligt stöd för åtgärder söks löpande. Det finns tre datum per år för länsstyrelserna att senast lämna in ansökningar om åtgärder. Bidrag för utredningar söks två gånger per år.

I Sverige finns många förorenade områden, där orsaken oftast är att det legat industrier eller andra förorenande verksamheter på platsen. Naturvårdsverkets anslag för efterbehandling av förorenade områden syftar till att förorenade områden ska bli efterbehandlade även när det inte finns någon ansvarig för att bekosta åtgärderna. Anslaget har stor betydelse för att kunna nå miljömålet Giftfri miljö.

Den statliga finansieringen ska gå till de åtgärdsobjekt som ger mest hälso- och miljönytta. Naturvårdsverket arbetar utefter en nationell plan för avhjälpande av föroreningsskador. Fördelningen är också styrd av behoven på lokal och regional nivå. Möjligheten till fördelning av statlig finansiering är också beroende av regeringens varierande anslag till området.

Nationell plan för avhjälpande av föroreningsskador

Vem får söka?

Vid statsbidrag gör kommunerna eller annan huvudman först en lokal prioritering av vilka objekt som är mest angelägna att utreda, undersöka eller åtgärda och ansöker om statsbidrag hos länsstyrelserna. Länsstyrelserna gör därefter en regional prioritering av vilka objekt som ska gå vidare till ansökan om statsbidrag hos Naturvårdsverket.

Vid statligt stöd ansöker huvudmannen tillsammans med de fastighetsägare som äger förorenade fastigheter som berörs av åtgärden om statligt stöd hos länsstyrelserna som därefter söker om medel till statligt stöd hos Naturvårdsverket. 

Vad kan jag söka för?

Vid ansökan om statsbidrag omfattas åtgärder av förorenade områden, utredningar och tillsynsprojekt. Bidrag kan också sökas för att anlita en fastighetsvärderare och för huvudmannens kostnader för att ta fram en ansökan om statsbidrag och statligt stöd samt till åtgärder som behövs för att bevara eller återställa natur- eller kultur-miljövärden med anledning av en åtgärd, om det finns särskilda skäl.

Vid ansökan om medel till statligt stöd omfattas endast åtgärder.

Så ansöker du

Information om ansökan om statsbidrag och ansökan om medel till statligt stöd finns i kvalitetsmanualen:

Kvalitetsmanual för användning och hantering av statlig finansiering till avhjälpande av föroreningsskador

Ansökningstillfällen

Ansökningar om statlig finansiering för avhjälpandeåtgärder görs löpande.

Statsbidrag för utredningar söks samlat två gånger per år, senast den 15 februari respektive den 15 oktober.

Tillsynsprojekt söks hos länsstyrelsens tillsynssamordnare för förorenade områden senast 31 oktober och beslutas av Länsrådsgrupp 6 under december.