Påverkan på hälsa och miljö från vedeldning

Granskad: ‎den ‎12‎ ‎december‎ ‎2023

Att elda med förnybara bränslen som ved och pellets är ur klimatsynpunkt bättre än att elda fossila bränslen. Vid förbränning av ved bildas dock flera luftföroreningar som är hälsofarliga för människor att andas in.

Småskalig förbränning av ved och pellets är en relativt stor källa till utsläpp av miljö- och hälsoskadliga luftföroreningar i Sverige. Föroreningar som släpps ut vid eldning är bland annat

  • små partiklar (inklusive sot)
  • polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
  • dioxiner.

Dessa föroreningar kan leda till problem i andningsvägarna och hjärt-kärlsystemet. Flera typer av PAH:er är cancerframkallande, av dessa är bens(a)pyren den mest studerade. Barn och äldre är särskilt känsliga för luftföroreningar, men också astmatiker och andra människor som lider av luftrörs- och andningsbesvär.

Störst påverkan i tätbebyggda områden

Luftföroreningar från vedeldning bidrar till negativa hälsoeffekter och orsakar hundratals förtida dödsfall i Sverige. Det beror framförallt på de väldigt små partiklar som bildas vid ofullständig förbränning. Studier har visat att utsläppen från vedeldning bidrar till dålig luftkvalitet i tätorter i ungefär samma storleksordning som vägtrafikens utsläpp.

Hälsoproblemen till följd av småskalig förbränning är ofta störst i tätbebyggda områden där det i många fastigheter eldas ved eller pellets. Fjärrvärme eller andra uppvärmningssätt som inte ger lokala utsläpp (som till exempel bergvärme, jordvärme och solfångare) är att föredra ur hälso- och miljösynpunkt i tätbebyggda områden och storstäder där halterna av luftföroreningar redan är höga.

Vedeldning och klimatpåverkan

Ved är ett förnybart bränsle som ger liten långsiktig klimatpåverkan vid förbränning jämfört med fossila bränslen.  Hur koldioxid från biobränsle påverkar global uppvärmning beskrivs här:

Biogena koldioxidutsläpp och klimatpåverkan

Vedeldning kan också leda till utsläpp av sotpartiklar som påverkar klimatet genom att absorbera värme i luften och när de landar på marken, särskilt på snötäckta ytor. Vedeldning är en av de största källorna till att sot sprids norr om polcirkeln, vilket påskyndar snö- och issmältning i Arktis.

Partiklar som kyler och värmer

Elda rätt för att minska utsläpp

Ett sätt att minska utsläppen från vedeldning är att se till så att man eldar i en modern utrustning. Ett annat sätt är att se till så att man eldar på ett sätt som gör att utsläppen av skadliga luftföroreningar blir så små som möjligt.

Råd för dig som ska elda

Luft & miljö 2023

Det mesta du behöver veta om partiklar i luft

Partiklar finns i all luft vi andas och kan påverka människors hälsa. I den här rapporten har vi samlat kunskap om partiklar, hur de påverkar oss och hur vi väljer rätt åtgärder.

Luft & miljö 2023 – Partiklar
En pojke och en svart katt sitter i ett fönster och tittar ut