Påverkan på hälsa och miljö från vedeldning

Att elda med förnybara bränslen som ved och pellets är ur klimatsynpunkt bättre än att elda fossila bränslen. Vid förbränning av ved bildas dock en del luftföroreningar som är hälsofarliga för människor att andas in.

Småskalig förbränning av ved och pellets är en relativt stor källa till utsläpp av miljö- och hälsoskadliga luftföroreningar i Sverige. Föroreningar som släpps ut vid eldning är bland annat

  • små partiklar (inklusive sot)
  • polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
  • dioxiner.

Dessa föroreningar kan leda till problem i andningsvägarna och hjärt-kärlsystemet. En typ av PAH, som benämns bens(a)pyren, är cancerframkallande. Barn och äldre är särskilt känsliga för luftföroreningar, men också astmatiker och andra människor som lider av luftrörs- och andningsbesvär.

Störst påverkan i tätbebyggda områden

Luftföroreningar från vedeldning bidrar till negativa hälsoeffekter och förtida dödsfall i Sverige. Det beror framförallt på de väldigt små partiklar som bildas vid ofullständig förbränning. Studier har visat att utsläppen från vedeldningens bidrar till dålig luftkvalitet i tätorter i ungefär samma storleksordning som vägtrafikens utsläpp.

Hälsoproblemen till följd av småskalig förbränning är ofta störst i tätbebyggda områden där det i många fastigheter eldas ved eller pellets. Fjärrvärme eller andra uppvärmningssätt som inte ger lokala utsläpp (som till exempel bergvärme, jordvärme och solfångare) är att föredra ur hälso- och miljösynpunkt i tätbebyggda områden och storstäder där halterna av luftföroreningar redan är höga.

Vedeldning och klimatpåverkan

Ved är ett förnybart bränsle som ger små klimatpåverkande utsläpp vid förbränning jämfört med fossila bränslen. Koldioxid från biobränsle bidrar till global uppvärmning, men ger inget tillskott av kol i biosfären.

Utsläpp från vedeldning har dock en klimatpåverkan, då de sotpartiklar som kan bildas vid eldning absorberar värme i luften och när de landar på marken, särskilt på snötäckta ytor. Vedeldning är också en av de största källorna till att sot sprids norr om polcirkeln, vilket påskyndar snö- och issmältning i Arktis.

Biogena koldioxidutsläpp och klimatpåverkan

Partiklar som kyler och värmer

Elda rätt för att minska utsläpp

Ett sätt att minska utsläppen från vedeldning är att se till så att man eldar i en modern utrustning. Ett annat sätt är att se till så att man eldar på ett sätt som gör att utsläppen av skadliga utsläpp blir så små som möjligt.

Råd för dig som ska elda