Fakta om marknära ozon

Nära marken bildas ozon genom reaktioner mellan solljus och luftföroreningar som kväveoxider och kolväteföreningar. Ozon finns även naturligt i luften.

Källor

Marknära ozon bildas i förorenad luft under inverkan av solljus. Föroreningar som kväveoxider och flyktiga organiska ämnen från såväl naturliga som mänskliga källor bidrar till att marknära ozon bildas.

Kväveoxider kommer från rökgasutsläpp vid förbränning, främst från fordonstrafiken, produktion av energi och värme samt från vissa industriprocesser. Flyktiga organiska ämnen frigörs från växtlighet samt släpps ut till exempel vid användning av lösningsmedel vid målning och ytbehandling samt vid användning av spolarvätska eller tändvätska vid grillning. Även eldning bidrar till utsläpp av flyktiga organiska ämnen.

Ozonet är långlivat i atmosfären och färdas långa sträckor. En stor mängd ozon och ozonbildande ämnen förs till Sverige med vindar från kontinentens mer tättbefolkade områden. Ozonet kan brytas ned av kväveoxid från bilavgaser och därför kan ozonhalterna bli lägre i storstäder än på landsbygden.

Trender

Särskilt höga halter av marknära ozon kan uppstå främst under sommaren när högtrycksområden med svaga vindar stannar över centrala Europa under lång tid. Luften över kontinenten hinner då bli kraftigt förorenad. När föroreningarna förs upp mot Sverige blir resultatet en så kallad ozonepisod, vilket innebär att ozonhalterna under några dygn blir två–tre gånger högre än normalt.

Antalet tillfällen med höga halter minskar i södra Sverige men ökar i norr, troligen på grund av intransport av ozon från Asien eller andra långväga källor. Medelhalten av ozon är relativt låg och saknar tydlig trend.

Effekter

Det finns tydliga bevis för skadliga effekter av ozon vid exponering under kortare perioder men även vid längre tids exponering för lägre halter. Irritation och effekter på lungfunktionen särskilt hos astmatiker är känt vid förhöjda halter samt en påverkan på dödligheten.

Indikatorn för hälsorelevant ozon SOMO35 har minskat det senaste decenniet, medan antalet dagar då tröskelvärdet överskrids ökar. Antalet tidigarelagda dödsfall orsakade av ozon beräknas ha minskat med cirka 24 procent sedan 1990 till 2015 och beräknas minska ytterligare till 2020.

Skogen och växande gröda kan skadas av ozon redan vid de låga halter som normalt förekommer i opåverkad miljö. Beräkningar visar att marknära ozon orsakar stora kostnader i Sverige genom skador på jordbruksgrödor och skog. Kostnaderna uppgår lågt räknat till en miljard kronor varje år.

Vilda växter påverkas troligen ungefär lika mycket av ozon som jordbruksgrödor vilket kan påverka konkurrensen negativt för ozonkänsliga arter. Marknära ozon skadar gröda och skog.

Ozon bidrar till växthuseffekten dels indirekt genom att minska skogens upptag av koldioxid med cirka 10 procent, dels direkt eftersom ozon i sig är en klimatgas.

Mätningar och gränsvärden

Runt om i landet pågår kontinuerliga mätningar av ozonhalten i det marknära luftskiktet, till stor del inom Naturvårdsverkets miljöövervakning. Mätresultaten sammanställs timme för timme av IVL Svenska Miljöinstitutet på uppdrag av Naturvårdsverket.

Ozonjouren, IVL Svenska Miljöinstitutet

Luftens innehåll av marknära ozon får inte överskrida vissa nivåer. Riksdagen har därför beslutat om miljökvalitetsnormer för ozon, det vill säga halter som inte får överskridas efter ett visst datum.

 

Stöd i arbetet

Statistik