Fakta om kväveoxider i luft

Granskad: ‎den ‎20‎ ‎mars‎ ‎2024

Kväveoxider är samlingsnamn för kväveoxid och kvävedioxid som bildas då luftens syre och kväve reagerar vid höga temperaturer.

Källor

Eftersom det krävs höga temperaturer för att bilda kväveoxider, sker de största utsläppen vid förbränningsprocesser.

Biltrafiken är den största källan i de flesta tätorter, men även energiproduktion, arbetsmaskiner och sjöfart ger betydande bidrag av kväveoxider.

Effekter

Att minska utsläppen av kväveoxider är viktigt ur flera perspektiv, både för hälsa och för miljön. Kväveoxider är giftiga och irriterar luftvägarna och slemhinnor.

Tillsammans med organiska föreningar och solljus medverkar kväveoxider till bildandet av marknära ozon. Nedfall av kväveföroreningar, både kväveoxider och ammoniak, leder till försurning och övergödning av mark och vatten.

Gränsvärden

Det finns miljökvalitetsnormer för kvävedioxid till skydd för människors hälsa samt för kväveoxider till skydd för växtligheten. Normerna är gränsvärdesnormer som inte får överskridas.

I vissa svenska städer överskrids normen för kvävedioxid. I dessa städer finns därför åtgärdsprogram för att komma till rätta med problemet.

Stöd i arbetet

Statistik