Fakta om kolmonoxid i luft

Granskad: ‎den ‎20‎ ‎mars‎ ‎2024

Kolmonoxid bildas vid ofullständig förbränning samt i samband med industri- och energiproduktion. Halterna har minskat påtagligt sedan kravet på katalysator på personbilar infördes i slutet av 1980-talet.

Källor

Tidigare stod transporter för de överlägset största utsläppen av kolmonoxid till luften. Kolmonoxid var då ett allvarligt problem i tätorterna. Efter katalysatorns införande har denna andel minskat kraftigt.

Effekter

Kolmonoxid blockerar hemoglobinets förmåga till syreupptag. I utomhusluften leder höga halter av kolmonoxid till kärlkrampssymtom hos personer med hjärtbesvär.

Även om belastningen av kolmonoxid inte längre är ett stort problem i Sverige, kan hälsovådliga nivåer uppstå under speciella förhållanden med många äldre fordon i trånga gaturum.

Miljökvalitetsnorm

Det finns en miljökvalitetsnorm för kolmonoxid i utomhusluft. Normen är en gränsvärdesnorm som inte får överskridas. Halterna av kolmonoxid i Sverige är generellt sett långt under normens nivå.

Stöd i arbetet

Statistik