Fakta om metaller i luft

Granskad: ‎den ‎20‎ ‎mars‎ ‎2024

Metaller frigörs bland annat vid förbränning av bränslen, samt vid viss industriell verksamhet. Större delen av de metaller som en gång släppts ut i luften, blir kvar i marken där de faller ned. I Sverige är halterna av metaller i luften mycket låga.

Metaller frigörs och når ut i atmosfären bland annat vid förbränning av fossila bränslen, biobränslen eller avfall, samt vid viss industriell verksamhet.

Metaller bryts inte ner och därför stannar den största delen av metallutsläppen kvar i miljön där de släppts ut eller där de fallit ner.

Arsenik, kadmium och nickel är cancerframkallande och det går inte att fastställa någon lägsta tröskel för skadlig inverkan på människors hälsa. Bly kan ge skador på nervsystemet.

Bly

Exponeringen för bly via luften har minskat kraftigt under de senaste 30 åren, i takt med den minskade användningen av bly i bensin. Exponering för bly sker nu huvudsakligen via livsmedel.

Bly ger skador på nervsystemet redan vid mycket låga doser. Det handlar framförallt om effekter på hjärnans utveckling hos foster och barn.

Det finns en miljökvalitetsnorm för bly i utomhusluft. Det är en målsättningsnorm som ska eftersträvas.

Kadmium

Utsläpp av kadmium till luft sker främst vid förbränning av avfall och fossila bränslen samt vid metalltillverkning och till följd av ofullständig insamling av nickel-kadmiumbatterier.

En del av det kadmium som släpps ut i atmosfären tas upp i våra grödor. Kadmium förekommer även naturligt i vissa jordar och kan också tillföras med handelsgödsel. Den största exponeringskällan för kadmium hos människor som inte röker är därför intag via livsmedel. 

Utöver att kadmium är cancerframkallande, kan den orsaka störd njurfunktion samt försvagning av skelettet, som ökar risken för benbrott.

Det finns en miljökvalitetsnorm för kadmium i utomhusluft. Det är en målsättningsnorm som ska eftersträvas.

Arsenik

Arsenik är inte en metall, utan ett halvmetalliskt grundämne. Berggrunden innehåller arsenik i varierande grad och därför kan vissa malmer innehålla arsenik som förorening. Tidigare har metallindustrin varit en viktig källa till emissioner av arsenik, men på grund av effektiva reningsåtgärder har utsläppen minskat kraftigt. I Sverige är den viktigaste källan till arsenik i luften numera långväga lufttransport.

Arsenik i omgivningsluften kan vid långvarig exponering orsaka lungcancer.

Det finns en miljökvalitetsnorm för arsenik i utomhusluft. Det är en målsättningsnorm som ska eftersträvas.

Nickel

Källorna till nickel i luften är framförallt långväga lufttransport, förbränning av oljeprodukter samt viss metallindustri. Nedfallet idag är mycket lågt.

Nickel kan orsaka lungcancer och allergier, men halterna i omgivningsluften är generellt låga och utgör idag inget hot mot hälsan. Exponering via huden från föremål är däremot vanligt.

Det finns en miljökvalitetsnorm för nickel i utomhusluft. Det är en målsättningsnorm som ska eftersträvas.

Kvicksilver

Kvicksilver sprids globalt i atmosfären, från bland annat småskalig guldutvinning, förbränning av kol och utsläpp från metallindustri. Kvicksilver förekommer i miljön såväl i gasform, som i jonform, men även som en organisk förening, metylkvicksilver. Eftersom kvicksilver kan omvandlas mellan dessa förekomstformer är det ofta svårt att avgöra enskilda källors bidrag till höga halter av kvicksilver i naturen. Det kvicksilver som släpps ut i atmosfären leder till förhöjda halter av kvicksilver i fisk genom att metylkvicksilver bioackumuleras i näringskedjor.

Människor exponeras för kvicksilver främst via intag av insjöfisk och vissa stora havsfiskar. Exponering för kvicksilver kan ge skador på nervsystemet, särskilt hos foster och barn.

Eftersom kvicksilver har en så komplicerad omvandling i naturen mellan olika förekomstformer, är det inte lämpligt med ett gränsvärde för kvicksilver i omgivningsluften. Det finns istället en global kvicksilverstrategi för det ändamålet, Minamatakonventionen.

Stöd i arbetet

Statistik