Fakta om kolväten i luft

Granskad: ‎den ‎20‎ ‎mars‎ ‎2024

Ämnen som består enbart av kol och väte kallas för kolväten. Bensen och bens(a)pyren är kolväten som har negativa hälsoeffekter hos människor och som regleras i luftkvalitetsförordningen (2010:477).

Kolväten är en stor grupp av ämnen som består av enbart kol och väte. Gruppen består av många undergrupper varav en är aromatiska kolväten. I denna grupp finns bensen, det enklaste aromatiska kolvätet. En undergrupp till aromatiska kolväten är i sin tur polycykliska aromatiska kolväten (PAH). Bens(a)pyren tillhör denna grupp. Flera kolväten är direkt hälsoskadliga hos människor och orsakar bland annat cancer.

I Sverige kontrolleras halterna av kolväten i första hand i form av bensen samt bens(a)pyren eftersom de regleras i luftkvalitetsförordningen (2010:477). Även andra kolväten mäts i viss utsträckning. Detta görs framförallt för att följa upp förekomsten av ozonbildande ämnen eftersom kolväten i luften bidrar till bildningen av marknära ozon.

Bensen

Källor

Vägtrafik är en av de viktigaste utsläppskällorna till bensen. Även småskalig vedeldning, snöskotrar och fritidsbåtar utgör vanliga källor. Utsläppen från trafiken beror bland annat på om bilen har katalysator och på dess funktion samt av bensenhalten i bränslet och eventuellt skydd för avdunstning.

Effekter

Bensen orsakar blodcancer (leukemi) och det finns idag ingen känd nivå under vilken inga effekter uppstår på människor.

Miljökvalitetsnorm

Det finns en miljökvalitetsnorm för bensen. Normen är en gränsvärdesnorm som inte får överskridas. Inga mätningar har under de senaste åren överskridit normen.

Miljömålets precisering har däremot överskridits i flera gaturum, dock inte under de senaste mätningarna (2017).

Bens(a)pyren

Källor

Bens(a)pyren, såväl som andra PAH:er, bildas vid ofullständig förbränning. Småskalig vedeldning och trafik är de viktigaste källorna till bens(a)pyren i luft i Sverige.

Effekter

Bens(a)pyren är en mycket viktig och välstuderad PAH som kan orsaka bland annat lungcancer, cancer i urinblåsan och hudcancer. Bens(a)pyren kan skada arvsmassan och det finns idag ingen känd nivå under vilken inga effekter uppstår på människor.

I Sverige har bens(a)pyren uppskattats stå för cirka hälften av den cancerframkallande effekten av alla PAH:er i tätortsluft.

Miljökvalitetsnorm

Det finns en miljökvalitetsnorm för bens(a)pyren. Normen är en målsättningsnorm som ska eftersträvas. Uppmätta halter av bens(a)pyren i Sverige har varit under miljökvalitetsnormens nivå.

Miljökvalitetsmålets (Frisk luft) precisering överskrids dock på flertalet mätplatser.

Stöd i arbetet

Statistik