Ämnesområde

Klimatomställning

En person laddar elbil

Koncentrationen av koldioxid och andra växthusgaser i atmosfären stiger allt mer. För att temperaturökningen ska vara möjlig att begränsa till långt under två grader, och helst under 1,5 grader, behöver utsläppen av växthusgaser snabbt minska.

För att en sådan kraftig omställning av samhället ska lyckas behövs både insatser i enskilda länder och internationellt samarbete för att begränsa utsläppen.

Sveriges långsiktiga klimatmål innebär att utsläppen av växthusgaser ska vara nettonoll år 2045. Att nå dit kommer bli en stor utmaning för hela samhället. Samtidigt som utmaningen är stor, är klimatomställningen förenad med möjligheter till stora positiva synergieffekter, som renare luft, bättre stadsmiljö och tryggare energiförsörjning.

En minut om

Sveriges klimatmål

Vilka är Sveriges klimatmål och vad krävs av oss för att nå dem?

Youtube video

Sveriges klimatarbete

2017 antog Sverige ett klimatpolitiskt ramverk som består av en klimatlag, klimatmål och ett klimatpolitiskt råd. Det klimatpolitiska ramverket ska skapa långsiktiga förutsättningar för att Sverige ska nå sina klimatmål. Det är en nyckelkomponent i Sveriges bidrag för att leva upp till Parisavtalet.

Sveriges territoriella utsläpp och upptag av växthusgaser

Klicka här för mer detaljer
  • Data och statistik

   Mer klimatstatistik

   Det globala klimatarbetet

   Eftersom klimatförändringen är ett globalt problem krävs det internationellt samarbete för att gemensamt lösa problemen.

   FN:s klimatkonvention utgör basen för det internationella samarbetet inom klimatarbetet och konkretiseras genom underavtal som Kyotoprotokollet och Parisavtalet.

   Klimatomställningen inom olika områden

    Klimatomställning

    Svenskarnas attityder till klimatfrågor

    Klimatmedvetenheten är fortsatt hög bland svenskarna och många vill se åtgärder från såväl företag som från politiskt håll. Det framgår av rapporten Allmänheten om klimatet 2021.

    Allmänheten om klimatet 2021
    Två cyklister
    Bidrag

    Klimatklivet

    Klimatklivet är ett stöd till investeringar som minskar utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser.

    Klimatklivet
    Klimatklivets logotyp