Ämnesområde

Klimatförändringar

Istappar hänger från ett tak

Klimatet har varierat naturligt i alla tider, men de snabba klimatförändringar som sker nu är människans verk. Och fortsatta utsläpp av växthusgaser innebär fortsatt stigande temperatur.

Jordens klimat blir allt varmare. Mätningar visar att sedan 1800-talets andra hälft har medeltemperaturen ökat med en dryg grad. Det låter kanske inte mycket, men konsekvenserna i klimatsystemet är redan betydande. Det är inte bara luften som värms upp, även världshaven blir varmare och världens isar smälter.

FN:s klimatpanel IPCC har i sina rapporter visat på hur riskerna med klimatförändringarna ökar ju större uppvärmningen blir. Mycket snabba utsläppsminskningar är nu nödvändiga för att undvika eller mildra allt mer djupgående effekter och allvarliga störningar för människa och natur.

Med klimat menas de genomsnittliga väderförhållandena under en längre tid. Det innebär att vi måste följa temperaturens variationer under årtionden för att kunna avgöra hur klimatet förändras. Det räcker inte med att titta på enstaka år.

En minut om

Klimatförändringar

Vad är problemet med klimatförändringar och varför ska vi bry oss?

Youtube video

Tydliga budskap från klimatforskningen

Den klimatförändring som idag äger rum är mycket påtaglig:

 • Den globala medeltemperaturen har ökat snabbare sedan 1970 än vad den gjort någon gång under åtminstone de senaste 2 000 åren. Så hög som jordens medeltemperatur varit under det senaste årtiondet har den antagligen inte varit på cirka 125 000 år.
 • Koncentrationen av växthusgaser i atmosfären har stigit till nivåer utan motsvarighet under åtminstone de senaste 800 000 åren, vad gäller koldioxid åtminstone de senaste två miljoner åren. Koncentrationen av koldioxid är idag ungefär 50 procent högre jämfört med förindustriell tid, i första hand till följd av förbränning av fossila bränslen och i andra hand på grund av förändrad markanvändning.

Läs mer om IPCC och deras rapporter på SMHI:s webbplats

En bil på en översvämmad väg

Extremväder

Mycket talar för att till exempel skyfallen kommer att bli kraftigare i framtiden. Extrem nederbörd som faller under en kort tid kan ge problem med översvämningar.

Global medeltemperatur 1850−2022

   Så förändras klimatet

   Klimatets förändring diskuteras ofta som en framtidsfråga. Men mätningar och observationer visar att klimatet redan förändrats till följd av människans påverkan. Många av de klimatförändringar som observerats saknar motsvarighet under tusentals år, och i vissa fall hundratusentals och miljontals år.

   Klimatet förändras dock inte på samma sätt överallt på jorden. På en del håll har temperaturen stigit betydligt mer än den genomsnittliga ökning på en dryg grad som uppmätts sedan 1900-talets början. På andra håll har temperaturökningen varit mindre.

   Förändringarna i Sveriges klimat liknar de förändringar som observerats på andra håll i världen. Mätningar visar på en viss ökning av årsnederbörden och mindre snö och is vintertid.

   Ett fartyg vid isberg i Scoresby sund, Grönland

   Synliga spår

   Ett exempel på ett förändrat klimat är avsmältningen av Arktis havsis. Utbredningen har minskat markant under de senaste decennierna.

   Därför blir det varmare

   Växthuseffekten är en förutsättning för livet på jorden. Men genom människans utsläpp av växthusgaser, förstärks atmosfärens förmåga att värma jordytan. Det leder till att medeltemperaturen ökar.

   Utsläpp av koldioxid via förbränning av fossila bränslen världen över är den viktigaste orsaken till klimatets nuvarande förändring. Men även markanvändning, främst skogsavverkning, bidrar.

   Klimatet i framtiden

   Det framtida klimatet bestäms i allt väsentligt av halten av växthusgaser i atmosfären, det vill säga av de utsläpp som skett hittills, de som sker i dag och i framtiden.

   Fortsatta utsläpp i linje med vad vi har sett under de senaste decennierna skulle ge en uppvärmning av den globala temperaturen långt högre än Parisavtalets mål om att hejda uppvärmningen långt under två grader (helst under 1,5 grader) jämfört med förindustriell tid.

   De framtida effekterna av klimatförändringarna är omfattande och svåra att överblicka. Effekterna kan vara både direkta och indirekta. Jordbrukets produktion väntas minska i många regioner, men öka inom andra. Följden kan bli stora folkomflyttningar och konflikter om knappa mat- och vattenresurser.

   Halmbalar på fält

   Effekter i Sverige och världen

   Klimatförändringarna kommer att påverka hela samhället och få effekter för olika ekosystem och samhällssektorer.

   Mer om klimat

   Kunskapskapsläget om klimatförändringarna

   FN:s klimatpanel, IPCC, sammanställer det rådande vetenskapliga kunskapsläget om klimatförändringar, konsekvenser, sårbarhet och möjliga lösningar. På SMHI:s webbplats hittar du de senaste rapporterna.

   Rapporter från IPCC (smhi.se)