Klimatet förändras

Klimatets förändring diskuteras ofta som en framtidsfråga. Men mätningar och observationer visar att klimatet redan förändrats till följd av människans påverkan. Många av de klimatförändringar som observerats saknar motsvarighet under tusentals år, och i vissa fall hundratusentals och miljontals år.

De senaste hundra åren har jordens klimat slagit in på en ny bana. Under lång tid dessförinnan förändrades temperaturen ganska långsamt och måttligt, men i början av 1900-talet inleddes en kraftig uppvärmning med förändringar i klimatet som följd.

Klimatet förändras dock inte på samma sätt överallt på jorden. På en del håll har temperaturen stigit betydligt mer än den genomsnittliga ökning på en dryg grad som uppmätts sedan 1900-talets början. På andra håll har temperaturökningen varit mindre.

Synliga spår

Den temperaturökning som hittills ägt rum leder till en rad förändringar runt om på jorden, exempelvis:

Arktis havsis

Avsmältningen av Arktis havsis går snabbt och dess utbredning har minskat markant under de senaste decennierna. Mest tappar isen i utbredning på sommaren. Isens utbredning i september var under perioden 2010–2019 i snitt cirka 40 procent mindre jämfört med i september under perioden 1979–1988.

Grönland

Inlandsisen på Grönland har förlorat massa i en ökande takt de senaste 20 åren. Ökad avsmältning på ytan är en av faktorerna bakom det.

Bergsglaciärer

Så gott som samtliga glaciärer i jordens bergstrakter är på tillbakagång. I många fall är tillbakagången dramatisk som i Alperna och på Kilimanjaro. På sina håll är glaciärerna mindre nu än vad de har varit på flera tusen år.

Snötäcket

Snötäcket på norra halvklotet har minskat. Minskningen syns främst genom att snön smälter tidigare på vår och försommar.

Extremväder

Värmeböljor har blivit mer frekventa och mer intensiva över större delen av världens landområden, och det har också blivit vanligare med kraftig nederbörd över större delen av världens landområden där observationsdata räcker till för att bedöma en förändring.

Nederbörd

Mängden nederbörd på norra halvklotet har ökat över land på de mellersta breddgraderna (30–60°).

Permafrost

En utbredd uppvärmning och upptining av permafrost har pågått i Arktis under de senaste decennierna.

Världshavens temperatur

Världshaven lagrar mycket av värmeenergin som tillförts klimatsystemet. Ökad temperatur har uppmätts i haven – framförallt i de övre vattenlagren ner till 700 meters djup.

Havsytans nivå

Mellan 1901 och 2018 steg havet med i genomsnitt 20 centimeter. Ökningstakten låg under 2006–2018 på 3,7 mm per år, vilket kan jämföras med ökningstakten under perioden 1901–1971 som var 1,3 mm per år. Ökningen orsakas framförallt av avsmältning från landbaserad is och av att vatten utvidgas när det blir varmare.

Antarktis

Antarktis inlandsis har förlorat massa de senaste tjugo åren. Här är det i princip inte fråga om avsmältning – temperaturen når mycket sällan över noll – men däremot har flera av glaciärtungorna i inlandsisens utkanter börjat röra sig snabbare än de gjorde tidigare.

Vad gäller utbredningen av havsisen runt Antarktis, så finns ingen tydlig trend under årtiondena sedan regelbundna satellitmätningar inleddes 1979, kopplat till motsatta regionala trender och stor mellanårsvariation.

Havsförsurning

Världshaven beräknas ha tagit upp ungefär en fjärdedel av de utsläpp av koldioxid som människan har tillfört atmosfären. Ett ökat innehåll av koldioxid sänker vattnets pH-värde och havsvattnet försuras. Världshaven är i dag 26 procent surare jämfört med förindustriell tid – detta är ytterligare en effekt av koldioxidutsläppen (alltså inte orsakad av uppvärmningen).

Klimatet förändras i Sverige

Förändringarna i Sveriges klimat liknar de förändringar som observerats på andra håll i världen. Mätningar visar på en viss ökning av årsnederbörden och mindre snö och is vintertid. Men variationerna mellan enskilda år är och kommer fortsatt att vara stora.

På en enskild plats kan vädrets naturliga skiftningar vara så stora att årsmedeltemperaturen varierar flera grader från ett år till ett annat. Variationerna skapar ett brus som gör det besvärligt att urskilja mer långsiktiga klimatförändringar.

Liknar global trend

Temperaturförändringar i ett enstaka land som Sverige kan vara svåra att relatera till trender i medeltemperatur för hela jorden. I sådana mätserier tar vädrets lokala variationer i olika världsdelar till stor del ut varandra, och trenden i ett mindre geografiskt område kan vara svår att upptäcka i mätserien. Ändå kan det konstateras att uppvärmningen sedan slutet av 1800-talet har varit ännu kraftigare i vårt land än i världen som helhet.

Årsmedeltemperatur

Det finns likheter mellan de globala och de svenska variationerna i årsmedeltemperaturen, till exempel var slutet av 1800-talet kallare än 1900-talet. Det senaste kvartsseklet har varit en period med stigande årsmedeltemperatur. 2020 blev det varmaste året i Sverige som uppmätts så långt tillbaka som SMHI:s mätningar för Sverige sträcker sig (1860-talet).

Årsnederbörd

Det går att se en viss ökning av årsnederbörden i Sverige för de senaste 100 åren, men variationen inom landet är stor. Exempelvis är de västra fjälltrakterna ur fas med övriga Sverige, det vill säga man har oftast vått när det är torrt i övriga landet och vice versa.

I Sverige har vi under de senaste trettio åren haft en uppseendeväckande mängd översvämningsproblem och tillrinningarna till sjöar och vattendrag har, med vissa undantag, legat högt sedan mitten av 1980-talet. Dessa företeelser beror på mildare vintrar och en tendens till mer nederbörd.

Allt mindre snö och is

I likhet med de flesta av jordens bergstrakter tycks också de svenska glaciärerna vara på tillbakagång. Dessutom har man observerat förändringar i islossningsdatum för sjöar och stora floder i Sverige, vilket är direkt kopplat till en förändring av lufttemperaturen.

Under de senaste 40 åren har islossningen i genomsnitt inträffat omkring 20 dagar tidigare i södra Sverige och omkring nio dagar tidigare i norra Sverige.

Klimatindikatorer på SMHI:s webbplats